Individuálne pracovnoprávne spory podľa CSP

Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus

Abstrakt

Civilný sporový poriadok zaviedol aj osobitnú kategóriu sporov - spory s ochranou slabšej strany. Motivácia zákonodarcu ochraňovať vybrané slabšie strany aj v súdnom konaní, je v dôvodovej správa vysvetlená tým, že prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce a ak má byť naplnený účel sporového konania (spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo ohrozených subjektívnych práv), musí ju súd kompenzovať uplatnením osobitných procesných postupov. Podstatu úpravy pri sporoch s ochranou slabšej strany sú teda osobitné procesné pravidlá v podobe doplnení či odklonov od niektorých všeobecných pravidiel pre sporové konanie.

Civilný sporový poriadok zaviedol aj osobitnú kategóriu sporov -  spory s ochranou slabšej strany. Motivácia zákonodarcu ochraňovať vybrané slabšie strany aj v súdnom konaní, je v dôvodovej správa vysvetlená tým, že prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce a ak má byť  naplnený účel sporového konania (spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo ohrozených subjektívnych práv), musí ju súd kompenzovať uplatnením osobitných procesných postupov.
Podstatu úpravy pri sporoch s ochranou slabšej strany sú teda osobitné procesné pravidlá  v podobe doplnení či odklonov od niektorých všeobecných pravidiel pre sporové konanie.

Medzi tieto spory patria:
spotrebiteľské spory (§ 290 CSP a nasl.)
antidiskriminačné spory (

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU