Praktická poznámka k miestnej príslušnosti podľa CSP

Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus

Abstrakt

Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy miestnej príslušnosti súdu, v rámci ktorej sme postrehli jednu nie veľmi praktickú zmenu, na ktorú si dovolíme v tomto príspevku poukázať. Pôvodná procesná úprava upravovala vo vzťahu ku kategórii fyzických osôb dvojkoľajnosť režimu určovania miestnej príslušnosti súdu a to v závislosti od skutočnosti, či konkrétna fyzická osoba vystupovala v danom hmotnoprávnom vzťahu v pozícii fyzickej osoby – nepodnikateľa alebo fyzickej osoby – podnikateľa (napr. živnostníka).

Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy miestnej príslušnosti súdu, v rámci ktorej sme postrehli jednu nie veľmi praktickú zmenu, na ktorú si dovolíme v tomto príspevku poukázať.
Pôvodná procesná úprava upravovala vo vzťahu ku kategórii fyzických osôb dvojkoľajnosť režimu určovania miestnej príslušnosti súdu a to v závislosti od skutočnosti, či konkrétna fyzická osoba vystupovala v danom hmotnoprávnom vzťahu v pozícii fyzickej osoby – nepodnikateľa alebo fyzickej osoby – podnikateľa (napr. živnostníka).
V prípade fyzickej osoby – nepodnikateľa (občana) bolo hlavným kritériom pre určenie miestnej príslušnosti súdu bydlisko občana, t.j. miestne príslušným všeobecným súdom bol súd, v obvode ktorého mal žalovaný občan bydlisko (§ 84 v spojení s § 85 ods. 1 OSP). Pri fyzickej osobe – podnikateľovi sa miestna príslušnosť súdu spravovala ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU