Viete, čo je prezidiálne plnomocenstvo?

Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus

Abstrakt

Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR. Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012 Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia účastníka občianskeho súdneho konania zástupcom, ktorého si zvolí, zostala v základných rysoch nezmenená od účinnosti tohto základného procesného kódexu civilného konania (od 1. apríla 1964). Rozhodovacia prax súdov od počiatku účinnosti tohto kódexu pripúšťala nielen jednoduché a procesné plnomocenstvo, ale tiež všeobecné plnomocenstvo (všeobecnú plnú moc) a aj uloženie všeobecnej plnej moci v spisoch súdnej správy. Už napríklad v R 21/1981 („K niektorým otázkam praxe súdov a štátnych notárstiev vo veciach súdneho výkonu rozhodnutia) sa uvádza, že ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku nevylučujú možnosť založiť tzv. všeobecnú plnú moc do spisov súdnej správy [pre takú plnú moc sa zaužívalo tiež označenie „prezidiálna plná moc“ (zrejme vzhľadom na jej uloženie v „prezídiu súdu“)] a v konkrétnej veci sa na ňu odvolať. Aj odborná právnická literatúra je od počiatku jednotná v tom, že existenciu právneho vzťahu zastúpenia môže účastník konania preukazovať nielen konkrétne formulovaným plnomocenstvom (obsahujúcim okrem označenia zástupcu a zastúpeného tiež údaje konkretizujúce a individualizujúce určitý úkon alebo prejednávanú vec), ale aj tzv. všeobecným plnomocenstvom, ktoré môže byť založené v spise súdnej správy.

Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR. 

Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia účastníka občianskeho súdneho konania zástupcom, ktorého si zvolí, zostala v základných rysoch nezmenená od účinnosti tohto základného procesného kódexu civilného konania (od 1. apríla 1964). Rozhodovacia prax súdov od počiatku účinnosti tohto kódexu pripúšťala nielen jednoduché a procesné plnomocenstvo, ale tiež všeobecné plnomocenstvo (všeobecnú plnú moc) a aj uloženie všeobecnej plnej moci v spisoch súdnej správy. Už napríklad v R 21/1981 („K niektorým otázkam praxe súdov a štátnych notárstiev vo veciach súdneho výkonu rozhodnutia) sa uvádza, že ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku nevylučujú možnosť založiť tzv. všeobecnú plnú moc do spisov súdnej správy [pre takú plnú moc sa zaužívalo tiež označenie „prezidiálna plná moc“ (zrejme vzhľadom na jej uloženie v „prezídiu súdu“)] a v ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU