Domová prehliadka a možnosti zaistenia vecí, ktoré neboli vymedzené v príkaze na domovú prehliadku

Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Nájdenie a zaistenie iných vecí, ako tie, ktoré boli cieľom domovej prehliadky nie je porušením zákona. Príkaz na domovú prehliadku zameraný na hľadanie vecí v budúcnosti a jeho nepoužiteľnosť ako podkladu pre zaistenie vecí, kto-ré už bo-li náj-de-né pri inom pro-ces-nom úko-ne.

Úvod­ná poz­nám­ka (autor poz­nám­ky JUDr. Pe­ter Šam­ko)Niž­šie v texte je uve­rej­ne­né kom­plet­né uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto­ré sa za­obe­rá veľ­mi za­ují­ma­vou a v sú­čas­nej do­be v od­bor­nej ve­rej­nos­ti čas­to dis­ku­to­va­nou prob­le­ma­ti­kou, kto­rá sú­vi­sí s vy­dá­va­ním prí­ka­zu na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky a so sa­mot­ným vy­ko­ná­va­ním do­mo­vej pre­hliad­ky. Pred­met­né roz­hod­nu­tie sa za­obe­rá.

a) zá­kon­nos­ťou vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky, ak prí­kaz na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky bol vy­da­ný na pod­kla­de ma­ni­pu­lač­né­ho pos­tu­pu po­lí­cie pri po­da­ní návr­hu na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku a

b) zá­kon­nos­ťou vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky, ak sa po­čas vy­ko­ná­va­nia do­mo­vej pre­hliad­ky náj­du zá­va­do­vé ve­ci, kto­ré ne­sú­vi­sia s tres­tným či­nom, pre kto­rý bo­la do­mo­vá pre­hliad­ka na­ria­de­ná a kto­rých hľa­da­nie a za­is­te­nie ne­bo­lo v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku vy­me­dze­né.

K pís­me­nu a)

S roz­hod­nu­tím Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne sa mož­no pl­ne sto­tož­niť v tom, že je ab­so­lút­ne nep­ri­ja­teľ­ný ta­ký pos­tup po­lí­cie, keď ma­ni­pu­lu­je súd (prí­pad­ne aj pro­ku­rá­to­ra) ta­kým spô­so­bom, že žia­da vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku a to z dô­vo­du hľa­da­nia ve­cí, kto­ré v sku­toč­nos­ti hľa­dať nech­ce, pri­čom prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku po­lí­cii slú­ži len na to, aby moh­la preh­ľa­dať kon­krét­ne oby­dlie a hľa­dať úpl­ne iné ve­ci. V po­su­dzo­va­nej ve­ci po­lí­cia žia­da­la vy­dať prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku vo ve­ci zlo­či­nu krá­de­že s tým, že bu­de hľa­dať rôz­ne ve­ci, kto­ré s tým­to tres­tným či­nom sú­vi­sia (nap­rík­lad rôz­ne ná­ra­dia pou­ží­va­né na vlá­ma­nie a po­dob­ne), pri­čom v sku­toč­nos­ti bo­lo cie­ľom do­mo­vej pre­hliad­ky hľa­dať extré­mis­tic­ké ma­te­riá­ly, čo bo­lo zvý­raz­ne­né aj tým, že do­mo­vú preh­laid­ku vy­ko­na­li pra­cov­ní­ci po­lí­cie pra­cu­jú­ci na úse­ku extré­miz­mu.

Ta­ký­to pos­tup po­lí­cie je v roz­po­re so zá­ko­nom, ob­chá­dza us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku up­ra­vu­jú­ce do­mo­vú pre­hliad­ku, kto­ré sa­moz­rej­me pred­pok­la­da­jú, že prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku bu­de op­re­tý o prav­di­vé in­for­má­cie zo stra­ny po­lí­cie a o ich sku­toč­né zá­me­ry (kto­ré pre­be­rá do svoj­ho návr­hu pro­ku­rá­tor) a že zá­sah do do­mo­vej slo­bo­dy bu­de reali­zo­va­ný len z dô­vo­du, kto­rý je v prí­ka­ze ob­siah­nu­tý, t.j. len v sú­vis­los­ti s tres­tným či­nom, kto­rý je tam uve­de­ný a že sa sku­toč­ne bu­dú hľa­dať len ve­ci, kto­ré s tým­to tres­tným či­nom sú­vi­sia.

Ak sa tak nes­ta­ne a cie­ľom vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky je od sa­mé­ho za­čiat­ku hľa­da­nie iných ve­cí, kto­ré sú­vi­sia s úpl­ne iným tres­tným či­nom než je vy­me­dze­ný v prí­ka­ze na do­mo­vú preh­laid­ku, je ta­ká­to do­mo­vá pre­hliad­ka ne­zá­kon­ná a tá­to ne­zá­kon­nosť sa po­tom pre­ná­ša aj na dô­ka­zy, kto­ré bo­li prí­pad­ne pri do­mo­vej pre­hliad­ke náj­de­né a za­is­te­né. Kraj­ský súd v Ži­li­ne tu cel­kom sprá­ve pou­ka­zu­je na up­lat­ne­nie tzv. teórie plo­dov z ot­rá­ve­né­ho stro­mu s tým, že ne­zá­kon­nos­ťou bu­dú pos­tih­nu­té nie­len vec­né dô­ka­zy náj­de­né pri ta­kej­to do­mo­vej pre­hliad­ke, ale aj nap­rík­lad nás­led­né vý­po­ve­ďe osôb, kto­ré vy­po­ve­da­jú oh­ľad­ne ve­cí za­is­te­ných pri do­mo­vej pre­hliad­ke.

Dom­nie­vam sa však, že úpl­ne iná je si­tuácia v prí­pa­doch, keď sa zá­va­do­vé ve­ci, kto­ré ne­sú­vi­sia s tres­tným či­nom, kto­rý je uve­de­ný v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku, náj­du po­čas vy­ko­ná­va­nia do­mo­vej pre­hliad­ky ná­hod­ne, len ako ved­ľaj­ší, nech­ce­ný pro­dukt do­mo­vej pre­hliad­ky, kto­rá sku­toč­ne bo­la, od za­čiat­ku, za­me­ra­ná na hľa­da­nie ve­cí, kto­ré sú­vi­sia s tres­tným či­nom uve­de­ným v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku.

K pís­me­nu b)

V ďal­šej čas­ti od­ôvod­ne­nia svoj­ho roz­hod­nu­tia vy­vo­dil Kraj­ský súd v Ži­li­ne ne­zá­kon­nosť do­mo­vej pre­hliad­ky aj z to­ho, že ak po­lí­cia po­čas vy­ko­ná­va­nia do­mo­vej pre­hliad­ky náj­de zá­va­do­vé ve­ci, kto­ré ne­sú­vi­sia s tres­tným či­nom uve­de­ným v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku, v žiad­nom prí­pa­de (t. j. nik­dy) ich ne­mô­že od­ňať – za­is­tiť. Za le­gál­ny spô­sob ich zís­ka­nia po­va­žu­je Kraj­ský súd v Ži­li­ne len ich dob­ro­voľ­né vy­da­nie po­doz­ri­vým na pod­kla­de vý­zvy s tým, že ak ich ne­vy­dá, je nut­né za­bez­pe­čiť no­vý prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku za­me­ra­ný už na hľa­da­nie ve­cí, kto­ré bo­li náj­de­né a ne­sú­vi­sia s tres­tným či­nom, kto­rý bol uve­de­ný v pô­vod­nom prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku.

Ten­to práv­ny ná­zor vy­vo­lá­va op­ráv­ne­né po­chyb­nos­ti o svo­jej správ­nos­ti.

Už bo­lo uve­de­né vy­ššie, že od cie­ľe­nej ma­ni­pu­lá­cie sú­du zo stra­ny po­lí­cie je pot­reb­né od­lí­šiť prí­pa­dy, pri kto­rých sa pri vy­ko­ná­va­ní do­mo­vej pre­hliad­ky náj­du ná­hod­ne (nech­ce­ne) zá­va­do­vé ve­ci, kto­ré ne­sú­vi­sia s tres­tným či­nom, kto­rý je uve­de­ný v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku a kto­rých neop­ráv­ne­né pre­cho­vá­va­nie, sa­mo o se­be, za­kla­dá po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu. Ta­ké­to prí­pa­dy sú v praxi po­mer­ne čas­té, keď náj­de­nie ta­kých­to iných ako hľa­da­ných ve­cí je ná­hod­ným ved­ľaj­ším pro­duk­tom vy­ko­ná­va­nej do­mo­vej pre­hliad­ky.

Po­kiaľ ide o sa­mot­nú do­mo­vú pre­hliad­ku tak je pot­reb­né uviesť, že prí­kaz na od­ňa­tie ve­ci je už za­hr­nu­tý v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku, je je­ho sú­čas­ťou a pre­to nie je nut­né eš­te vy­dá­va­nie oso­bit­né­ho prí­ka­zu na od­ňa­tie ve­ci. To na­po­kon vy­plý­va aj zo zne­nia us­ta­no­ve­nia § 105 ods. 4 Tr. por., kto­rý v sú­vis­los­ti s od­ňa­tím ve­ci pri do­mo­vej pre­hliad­ke (aj pri iných pre­hliad­kach) od­ka­zu­je vy­slo­ve­ne len na us­ta­no­ve­nie § 93 Tr. por., kto­ré sta­no­vu­je ná­le­ži­tos­ti zá­pis­ni­ce, ak k od­ňa­tiu (či vy­da­niu) ve­ci prí­de (t. j., že zá­pis­ni­ca mu­sí ob­sa­ho­vať aj dos­ta­toč­ne pres­ný opis vy­da­nej, či od­ňa­tej ve­ci). Z us­ta­no­ve­nia § 100 ods. 1 Tr. por. vy­plý­va, že v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku sa mu­sí uviesť opis ve­ci, kto­rá sa má za­is­tiť pri do­mo­vej pre­hliad­ke. Z toh­to us­ta­no­ve­nia mož­no vy­vo­diť zá­kon­nú po­žia­dav­ku, aby vy­ko­ná­va­nie do­mo­vej pre­hliad­ky bo­lo za­me­ra­né len na hľa­da­nie ve­cí, kto­ré sú uve­de­né v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku a aby prá­ve tie­to ve­ci, ak bu­dú náj­de­né, bo­li nás­led­ne aj od­ňa­té. Zo žiad­ne­ho us­ta­no­ve­nia však ne­mož­no vy­vo­diť, že by ne­bo­lo, a prio­ri, mož­né, pri vy­ko­ná­va­ní do­mo­vej pre­hliad­ky, od­ňať aj iné ve­ci, kto­ré ne­bo­li uve­de­né v prí­ka­ze, ak ta­ké­to iné ve­ci (nap­rík­lad za­kla­da­jú­ce po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu) bo­li pri vy­ko­ná­va­ní do­mo­vej pre­hliad­ky náj­de­né len ako ved­ľaj­ší, či nech­ce­ný pro­dukt do­mo­vej pre­hliad­ky. Sku­toč­nosť, že pod­ľa prí­ka­zu ma­jú byť hľa­da­né len v prí­ka­ze uve­de­né ve­ci to­tiž ne­vy­lu­ču­je, že ne­bu­dú náj­de­né (nech­ce­ne) aj iné ve­ci a nez­na­me­ná ani to, že by ne­moh­li byť od­ňa­té aj na pod­kla­de už vy­da­né­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku.

Mož­no pre­to vy­slo­viť zá­ver, že ak je do­mo­vá pre­hliad­ka vy­ko­ná­va­ná s cie­ľom náj­sť a za­is­tiť pred­me­ty, kto­ré mô­žu byť vec­ný­mi dô­kaz­mi a po­kiaľ je ten­to cieľ do­sa­ho­va­ný pos­tu­pom pod­ľa prís­luš­ných us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku, ne­mož­no po­va­žo­vať za po­ru­še­nie zá­ko­na (Tres­tné­ho po­riad­ku) sku­toč­nosť, že bo­li náj­de­né a nás­led­ne od­ňa­té aj pred­me­ty (ve­ci), kto­ré sú pre pô­vod­né tres­tné ko­na­nie (v rám­ci kto­ré­ho doš­lo k vy­da­niu prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku) ne­pod­stat­né, či ne­pou­ži­teľ­né, pre­to­že ten­to cieľ ne­bol vy­ko­na­ním do­mo­vej pre­hliad­ky sle­do­va­ný, ale iš­lo len o ved­ľaj­ší pro­dukt do­mo­vej pre­hliad­ky, kto­ré­mu ne­bo­lo mož­né za­brá­niť.

Ak sa nap­rík­lad pri vy­ko­ná­va­ní do­mo­vej pre­hliad­ky za­me­ra­nej na náj­de­nie drog, náj­du ná­ho­dou neop­ráv­ne­ne dr­ža­né zbra­ne (kto­ré sa­moz­rej­me z hľa­dis­ka drog nič ne­do­ka­zu­jú a v rám­ci ve­de­nia tres­tné­ho stí­ha­nia pre dro­go­vý trest­ný čin sú ako vec­né dô­ka­zy ne­pou­ži­teľ­né), nič neb­rá­ni to­mu, aby bo­li od­ňa­té a po­pí­sa­né v zá­pis­ni­ci o do­mo­vej pre­hliad­ke. Rov­na­ko tak nič neb­rá­ni to­mu, aby sa na pod­kla­de ta­kej­to do­mo­vej pre­hliad­ky za­ča­lo tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci oh­ľad­ne ne­do­vo­le­né­ho oz­bro­jo­va­nia.

Po­chyb­nos­ti vy­vo­lá­va aj práv­ny ná­zor Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne, že ak by ne­doš­lo k dob­ro­vol­né­mu ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU