Pohľad na bezpečnostné prehliadky - reakcia k problematike bezpečnostných prehliadok

Autor: Ľudovít Holásek
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Článok pokračuje v diskusii o problematike bezpečnostných prehliadok vykonávaných zo strany policajta

„Nie je mož­né, aby sa po­li­cajt pres­ved­čil, či oso­ba, kto­rú ob­me­dzil na osob­nej slo­bo­de pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, má pri se­be zbraň, resp. inú vec, kto­rou by moh­la oh­ro­ziť ži­vot ale­bo zdra­vie osôb.“

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok

§ 85 ods. 2 osob­nú slo­bo­du oso­by, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, mô­že ob­me­dziť kto­koľ­vek, ak je to pot­reb­né na zis­te­nie jej to­tož­nos­ti, za­brá­ne­nie úte­ku, za­bez­pe­če­nie dô­ka­zov ale­bo na za­brá­ne­nie ďal­šie­mu pá­chaniu tres­tnej čin­nos­ti. Je však po­vin­ný ta­kú oso­bu bez­od­klad­ne od­ov­zdať út­va­ru Po­li­caj­né­ho zbo­ru, út­va­ru Vo­jen­skej po­lí­cie ale­bo út­va­ru Col­nej sprá­vy.

Trest­ný po­ria­dok jed­noz­nač­ne up­ra­vu­je pre ko­ho pla­tí a to v § 1 a pre­to, kto­koľ­vek nie je op­ráv­ne­ný pos­tu­po­vať pod­ľa § 85 ods. 2 Tr. po­riad­ku.

Zá­kon č. 400/2015 o tvor­be práv­nych pred­pi­sov a o Zbier­ke zá­ko­nov Slo­ven­skej re­pub­li­ky a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých pred­pi­sov

§ 4 ods. 1 Práv­ny pred­pis mu­sí byť struč­ný, vnú­tor­ne bez­roz­por­ný a mu­sí ob­sa­ho­vať us­ta­no­ve­nia s nor­ma­tív­nym ob­sa­hom, kto­ré sú sys­te­ma­tic­ky a ob­sa­ho­vo vzá­jom­ne pre­via­za­né.

Trest­ný po­ria­dok si proti­re­čí v rôz­nych svo­jich čas­tiach, priz­ná­va od­liš­né pos­tu­py, kto­ré ani nie sú poj­mom vy­me­dze­ne. Znie to ab­sur­dne a však o ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU