SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351512
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 22:15

K problematike obmedzenia osobnej slobody vs. zaistenia osoby v rámci polície

Autor: ppor. JUDr., Peter Adamec
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Článok poukazuje na nesprávny výklad inštitútov obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Tr. por. a zaistenia osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o policajnom zbore.

Pred­met­ný člá­nok pou­ka­zu­je na nes­práv­ne vy­kla­da­nie práv­nych no­riem pri pou­ží­va­ní in­šti­tú­tov ob­me­dzo­va­nia osob­nej slo­bo­dy pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku a za­is­te­nia oso­by pod­ľa § 19 ods. 1 Zá­ko­na o po­li­caj­nom zbo­re s kto­rý­mi sú spo­je­né ap­li­kač­né prob­lé­my. Už dlh­šiu do­bu sa po­le­mi­zu­je nad tým, kto mô­že a kto ne­mô­že za­dr­žať oso­bu po­doz­ri­vú z pá­chania tres­tné­ho či­nu, prí­pad­ne akým spô­so­bom. Ok­rem iné­ho je to spô­so­be­né neus­tá­le­ným a ne­jed­not­ným vzá­jom­ným vý­kla­dom zá­ko­nov a inter­ných pred­pi­sov v rám­ci Mi­nis­ter­stva vnút­ra. Pred­kla­da­ný člá­nok je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pre prís­luš­ní­kov po­li­caj­né­ho zbo­ru, pro­ku­ra­tú­ru ale aj šir­šiu ve­rej­nosť. Cie­ľom je po­núk­nuť je­den z návr­hov rie­še­nia da­nej prob­le­ma­ti­ky ale aj vy­tvo­re­nia šir­šej dis­ku­sie z ra­dov od­bor­nej práv­nej ob­ce.

Na pr­vom mies­te je pot­reb­né uviesť, kto je po­li­cajt. Sú­čas­ný po­jem po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní je mož­né chá­pať z via­ce­rých hľa­dísk. I keď na pr­vý poh­ľad mož­no jed­no­du­cho uviesť, že po­jem po­li­cajt je taxatív­ne vy­me­dze­ný v tres­tnom po­riad­ku (zá­kon čís­lo 301/2005 Z. z.) v § 10 ods. 8 a nas­le­dov­ne, v šir­šom zmys­le slo­va mô­že­me po­jem po­li­cajt náj­sť aj v iných zá­kon­ných úp­ra­vách či na­ria­de­niach, ako je nap­rík­lad zá­kon čís­lo 171/1993 Z. z. o Po­li­caj­nom zbo­re a inter­né na­ria­de­nia či us­mer­ne­nia v rám­ci čin­nos­ti Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia ro­zu­mie­me po­li­caj­tom:

„a) vy­šet­ro­va­teľ Po­li­caj­né­ho zbo­ru,

b) vy­šet­ro­va­teľ fi­nan­čnej sprá­vy, ak ide o tres­tné či­ny spá­cha­né v sú­vis­los­ti s po­ru­še­ním col­ných pred­pi­sov ale­bo da­ňo­vých pred­pi­sov v ob­las­ti da­ne z pri­da­nej hod­no­ty pri do­vo­ze a spot­reb­ných da­ní,

c) po­ve­re­ný prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru,

d) po­ve­re­ný prís­luš­ník vo­jen­skej po­lí­cie v ko­na­ní o tres­tných či­noch prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných síl,

e) po­ve­re­ný prís­luš­ník Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že v ko­na­ní o tres­tných či­noch prís­luš­ní­kov Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že v ob­jek­toch Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že aj je­ho za­mes­tnan­cov a o tres­tných či­noch osôb vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo vo väz­be,

f) po­ve­re­ný prís­luš­ník fi­nan­čnej sprá­vy, ak ide o tres­tné či­ny spá­cha­né v sú­vis­los­ti s po­ru­še­ním col­ných pred­pi­sov ale­bo da­ňo­vých pred­pi­sov v ob­las­ti da­ne z pri­da­nej hod­no­ty pri do­vo­ze a spot­reb­ných da­ní,

e) ve­li­teľ ná­mor­nej lo­de v ko­na­ní o tres­tných či­noch spá­cha­ných na tej­to lo­di.“[1]

Pod­ľa § 10 ods. 9 zá­ko­na čís­lo 301/2005 Z. z. v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov sa ro­zu­mie na úče­ly toh­to zá­ko­na aj zá­stup­ca prís­luš­né­ho or­gá­nu iné­ho štá­tu v rám­ci po­ve­re­nia úko­nov vy­šet­ro­va­nia s oh­ľa­dom na Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy Európ­skej únie z 13. jú­na 2002 o spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích tí­moch (2002/465/SVV) a tiež Pro­to­ko­lu o spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích tí­moch sa zá­ko­nom o európ­skom za­tý­ka­com roz­ka­ze a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov čís­lo 403/2004 Z. z. vy­tvo­ri­li pod­mien­ky pre vy­šet­ro­va­nie tres­tných či­nov vy­šet­ro­va­cím tí­mom, kto­ré­ho člen­mi sú zá­stup­co­via štá­tov Európ­skej únie, kto­ré sú sú­čas­ťou tých­to roz­hod­nu­tí a vzá­jom­ných do­hôd me­dzi tý­mi­to štát­mi. [2] To­to us­ta­no­ve­nie má cha­rak­ter me­dzi­ná­rod­né­ho tres­tné­ho prá­va aby na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia, kto­ré bu­de vy­ko­ná­va­né v rám­ci dvoch ale­bo via­ce­rých štá­tov ma­li op­ráv­ne­nie ko­nať v pos­ta­ve­ní po­li­caj­ta v zmys­le slo­ven­ských no­riem tres­tné­ho prá­va aj oso­by, kto­ré sú člen­mi or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní iných štá­tov. Lex spe­cia­lis k to­mu­to us­ta­no­ve­niu § 10 ods. 9 tres­tné­ho po­riad­ku je zá­kon čís­lo 403/2004 Z. z. o európ­skom za­tý­ka­com roz­ka­ze, pri­čom v § 2 ods. 2 uve­de­né­ho zá­ko­na sa uvá­dza, že na ko­na­nie pod­ľa spo­mí­na­né­ho zá­ko­na sa pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku, ak nie je sta­no­ve­né inak. Trest­ný po­ria­dok sa pou­ži­je aj na ko­na­nie o žia­dos­tiach člen­ských štá­tov o vy­da­nie osôb na tres­tné stí­ha­nie ale­bo vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo ochran­né­ho opat­re­nia, na kto­ré ne­mož­no up­lat­niť rám­co­vé roz­hod­nu­tie.

Us­ta­no­ve­nie § 10 ods. 10 tres­tné­ho po­riad­ku uvá­dza ta­kis­to po­jem po­li­cajt na úče­ly tres­tné­ho po­riad­ku, pri­čom je uve­de­né, že je to ok­rem po­li­caj­tov v § 10 ods. 8 je ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.