K problematike obmedzenia osobnej slobody vs. zaistenia osoby v rámci polície

Autor: ppor. JUDr. Peter Adamec
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Článok poukazuje na nesprávny výklad inštitútov obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Tr. por. a zaistenia osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o policajnom zbore.

Pred­met­ný člá­nok pou­ka­zu­je na nes­práv­ne vy­kla­da­nie práv­nych no­riem pri pou­ží­va­ní in­šti­tú­tov ob­me­dzo­va­nia osob­nej slo­bo­dy pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku a za­is­te­nia oso­by pod­ľa § 19 ods. 1 Zá­ko­na o po­li­caj­nom zbo­re s kto­rý­mi sú spo­je­né ap­li­kač­né prob­lé­my. Už dlh­šiu do­bu sa po­le­mi­zu­je nad tým, kto mô­že a kto ne­mô­že za­dr­žať oso­bu po­doz­ri­vú z pá­chania tres­tné­ho či­nu, prí­pad­ne akým spô­so­bom. Ok­rem iné­ho je to spô­so­be­né neus­tá­le­ným a ne­jed­not­ným vzá­jom­ným vý­kla­dom zá­ko­nov a inter­ných pred­pi­sov v rám­ci Mi­nis­ter­stva vnút­ra. Pred­kla­da­ný člá­nok je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pre prís­luš­ní­kov po­li­caj­né­ho zbo­ru, pro­ku­ra­tú­ru ale aj šir­šiu ve­rej­nosť. Cie­ľom je po­núk­nuť je­den z návr­hov rie­še­nia da­nej prob­le­ma­ti­ky ale aj vy­tvo­re­nia šir­šej dis­ku­sie z ra­dov od­bor­nej práv­nej ob­ce.

Na pr­vom mies­te je pot­reb­né uviesť, kto je po­li­cajt. Sú­čas­ný po­jem po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní je mož­né chá­pať z via­ce­rých hľa­dísk. I keď na pr­vý poh­ľad mož­no jed­no­du­cho uviesť, že po­jem po­li­cajt je taxatív­ne vy­me­dze­ný v tres­tnom po­riad­ku (zá­kon čís­lo 301/2005 Z. z.) v § 10 ods. 8 a nas­le­dov­ne, v šir­šom zmys­le slo­va mô­že­me po­jem po­li­cajt náj­sť aj v iných zá­kon­ných úp­ra­vách či na­ria­de­niach, ako je nap­rík­lad zá­kon čís­lo 171/1993 Z. z. o Po­li­caj­nom zbo­re a inter­né na­ria­de­nia či us­mer­ne­nia v rám­ci čin­nos­ti Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia ro­zu­mie­me po­li­caj­tom:

„a) vy­šet­ro­va­teľ Po­li­caj­né­ho zbo­ru,

b) vy­šet­ro­va­teľ fi­nan­čnej sprá­vy, ak ide o tres­tné či­ny spá­cha­né v sú­vis­los­ti s po­ru­še­ním col­ných pred­pi­sov ale­bo da­ňo­vých pred­pi­sov v ob­las­ti da­ne z pri­da­nej hod­no­ty pri do­vo­ze a spot­reb­ných da­ní,

c) po­ve­re­ný prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru,

d) po­ve­re­ný prís­luš­ník vo­jen­skej po­lí­cie v ko­na­ní o tres­tných či­noch prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných síl,

e) po­ve­re­ný prís­luš­ník Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že v ko­na­ní o tres­tných či­noch prís­luš­ní­kov Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že v ob­jek­toch Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že aj je­ho za­mes­tnan­cov a o tres­tných či­noch osôb vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo vo väz­be,

f) po­ve­re­ný prís­luš­ník fi­nan­čnej sprá­vy, ak ide o tres­tné či­ny spá­cha­né v sú­vis­los­ti s po­ru­še­ním col­ných pred­pi­sov ale­bo da­ňo­vých pred­pi­sov v ob­las­ti da­ne z pri­da­nej hod­no­ty pri do­vo­ze a spot­reb­ných da­ní,

e) ve­li­teľ ná­mor­nej lo­de v ko­na­ní o tres­tných či­noch spá­cha­ných na tej­to lo­di.“[1]

Pod­ľa § 10 ods. 9 zá­ko­na čís­lo 301/2005 Z. z. v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov sa ro­zu­mie na úče­ly toh­to zá­ko­na aj zá­stup­ca prís­luš­né­ho or­gá­nu iné­ho štá­tu v rám­ci po­ve­re­nia úko­nov vy­šet­ro­va­nia s oh­ľa­dom na Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy Európ­skej únie z 13. jú­na 2002 o spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích tí­moch (2002/465/SVV) a tiež Pro­to­ko­lu o spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích tí­moch sa zá­ko­nom o európ­skom za­tý­ka­com roz­ka­ze a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov čís­lo 403/2004 Z. z. vy­tvo­ri­li pod­mien­ky pre vy­šet­ro­va­nie tres­tných či­nov vy­šet­ro­va­cím tí­mom, kto­ré­ho člen­mi sú zá­stup­co­via štá­tov Európ­skej únie, kto­ré sú sú­čas­ťou tých­to roz­hod­nu­tí a vzá­jom­ných do­hôd me­dzi tý­mi­to štát­mi. [2] To­to us­ta­no­ve­nie má cha­rak­ter me­dzi­ná­rod­né­ho tres­tné­ho prá­va aby na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia, kto­ré bu­de vy­ko­ná­va­né v rám­ci dvoch ale­bo via­ce­rých štá­tov ma­li op­ráv­ne­nie ko­nať v pos­ta­ve­ní po­li­caj­ta v zmys­le slo­ven­ských no­riem tres­tné­ho prá­va aj oso­by, kto­ré sú člen­mi or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní iných štá­tov. Lex spe­cia­lis k to­mu­to us­ta­no­ve­niu § 10 ods. 9 tres­tné­ho po­riad­ku je zá­kon čís­lo 403/2004 Z. z. o európ­skom za­tý­ka­com roz­ka­ze, pri­čom v § 2 ods. 2 uve­de­né­ho zá­ko­na sa uvá­dza, že na ko­na­nie pod­ľa spo­mí­na­né­ho zá­ko­na sa pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku, ak nie je sta­no­ve­né inak. Trest­ný po­ria­dok sa pou­ži­je aj na ko­na­nie o žia­dos­tiach člen­ských štá­tov o vy­da­nie osôb na tres­tné stí­ha­nie ale­bo vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo ochran­né­ho opat­re­nia, na kto­ré ne­mož­no up­lat­niť rám­co­vé roz­hod­nu­tie.

Us­ta­no­ve­nie § 10 ods. 10 tres­tné­ho po­riad­ku uvá­dza ta­kis­to po­jem po­li­cajt na úče­ly tres­tné­ho po­riad­ku, pri­čom je uve­de­né, že je to ok­rem po­li­caj­tov v § 10 ods. 8 je ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU