K problematike bezpečnostných prehliadok - reakcia na článok

Autor: JUDr., Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Článok polemizuje so závermi príspevku JUDr. Timoteja Baďa ohľadne toho, či postup policajta, ktorý obmedzí osobnú slobodu podľa § 85 ods. 2 Tr. por. možno označiť za vykonávanie služobného zákroku.

Môj krát­ky prís­pe­vok rea­gu­je na člá­nok uve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke dňa 22. 08. 2018, autor: JUDr. Ba­ďo, viď: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a671-k-prob­le­ma­ti­ke-bez­pec­nos­tnych-pre­hlia­dok

S je­ho zá­ver­mi si do­vo­lím ne­súh­la­siť a to z nas­le­dov­ných dô­vo­dov:

Ak po­li­cajt ob­me­dzí osob­nú slo­bo­du oso­be pod­ľa § 85 ods. 2 Tr. por., jed­noz­nač­ne vy­ko­ná­va slu­žob­ný zá­krok.

Slu­žob­ný zá­krok je „zá­ko­nom us­ta­no­ve­ná“ a v je­ho me­dziach vy­ko­ná­va­ná čin­nosť po­li­caj­ta, pri kto­rej sa bez­pros­tred­ne za­sa­hu­je do zá­klad­ných práv a slo­bôd oso­by (§ 9 ods. 3 zá­ko­na o PZ). Aby iš­lo o slu­žob­ný zá­krok mu­sia byť spl­ne­né všet­ky tie­to tri zna­ky ku­mu­la­tív­ne (sú­čas­ne):

1/ mu­sí ísť o zá­ko­nom us­ta­no­ve­nú čin­nosť po­li­caj­ta – len práv­na nor­ma so si­lou zá­ko­na mô­že us­ta­no­viť čin­nosť po­li­caj­ta, pri kto­rej mô­že za­siah­nuť do zá­klad­ných práv a slo­bôd oso­by. Zá­ko­no­dar­ca tu pou­žil všeo­bec­ný po­jem zá­kon, te­da ne­mu­sí ísť vý­hrad­ne len o čin­nosť na zá­kla­de zá­kon o PZ, ale aj o čin­nosť us­ta­no­ve­nú iným práv­nym pred­pi­som, kto­rý má si­lu zá­ko­na. V prí­pa­de ob­me­dzenia osob­nej slo­bo­dy je tým­to pred­pi­som Trest­ný po­ria­dok. Ak by chcel zá­ko­no­dar­ca li­mi­to­vať slu­žob­né zá­kro­ky iba na čin­nosť po­li­caj­tov pod­ľa zá­ko­na o PZ, zvo­lil by for­mu­lá­ciu: „slu­žob­ným zá­kro­kom je tým­to zá­ko­nom us­ta­no­ve­ná a v je­ho ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU