SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351554
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 23:07

K problematike bezpečnostných prehliadok

Autor: JUDr. Ing., Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Autor v článku poukazuje na to, že žiadnym zákonným spôsobom nie je možné vykonať bezpečnostnú prehliadku osoby, ktorá bola obmedzená na osobnej slobode.

V nas­le­du­jú­com prís­pev­ku pou­ká­žem na tú sku­toč­nosť, že v sú­čas­nos­ti pre le­gis­la­tív­ne ne­dos­tat­ky nie je mož­né, aby sa po­li­cajt pres­ved­čil, či oso­ba, kto­rú ob­me­dzil na osob­nej slo­bo­de pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, má pri se­be zbraň, resp. inú vec, kto­rou by moh­la oh­ro­ziť ži­vot ale­bo zdra­vie osôb.

For­mu­lu­júc práv­ne zá­ve­ry toh­to prís­pev­ku bu­dem vy­chá­dzať z ak­tuál­ne up­lat­ňo­va­né­ho práv­ne­ho vý­cho­dis­ka, že po­li­cajt, kto­rý nie je OČTK, je pri pris­tih­nu­tí pá­cha­te­ľa tres­tné­ho či­nu op­ráv­ne­ný pos­tu­po­vať vý­luč­ne pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku. Iden­tic­ké pla­tí aj pre po­li­caj­ta, kto­rý sí­ce OČTK je, ale ide o pris­tih­nu­tie pá­cha­te­ľa ta­ké­ho tres­tné­ho či­nu, na ko­na­nie o kto­rom nie je po­li­cajt vec­ne prís­luš­ný (napr. po­ve­re­ný prís­luš­ník by pri­chy­til pá­cha­te­ľa zlo­či­nu).

Tzv. „bez­peč­nos­tná pre­hliad­ka“ je up­ra­ve­ná jed­nak v § 22 ods. 1 zá­ko­na č. 171/1993 Z. z. o Po­li­caj­nom zbo­re (ďa­lej len „zá­kon o Po­li­caj­nom zbo­re“) a tiež v § 99 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku. Oba pos­tu­py sú však v na­šom naz­na­če­nom prí­pa­de de iure neup­lat­ni­teľ­né, a to z nas­le­du­jú­cich dô­vo­dov:

Pod­ľa § 22 ods. 1 zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re po­li­cajt je op­ráv­ne­ný pres­ved­čiť sa, či oso­ba, pro­ti kto­rej vy­ko­ná­va slu­žob­ný zá­krok, ne­má pri se­be zbraň a ak ju má, od­ňať ju.

Pod­ľa § 9 ods. 1 zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re po­li­cajt v služ­be je po­vin­ný v me­dziach toh­to zá­ko­na vy­ko­nať slu­žob­ný zá­krok, ak je pá­cha­ný trest­ný čin ale­bo pries­tu­pok ale­bo je dô­vod­né po­doz­re­nie z ich pá­chania.

Na to, aby mo­hol po­li­cajt pos­tu­po­vať pod­ľa § 22 ods. 1 zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re je ne­vyh­nut­nou ma­te­riál­nou pod­mien­kou exis­ten­cia slu­žob­né­ho zá­kro­ku. Bez slu­žob­né­ho zá­kro­ku niet práv­ne­ho pod­kla­du na vy­ko­na­nie bez­peč­nos­tnej pre­hliad­ky pod­ľa na­pos­le­dy ci­to­va­né­ho us­ta­no­ve­nia.

Ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku nie je mož­né po­va­žo­vať za slu­žob­ný zá­krok, na­koľ­ko za slu­žob­ný zá­krok mož­no po­va­žo­vať iba čin­nosť po­li­caj­ta vy­ko­ná­va­nú pod­ľa zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re. Prá­ve ten­to zá­kon de­fi­nu­je, čo je slu­žob­ný zá­krok, ur­ču­je pod­mien­ky, za kto­rých je mož­né slu­žob­ný zá­krok vy­ko­nať, pri­čom v tých­to sú­vis­los­tiach us­ta­no­vu­je neo­po­me­nu­teľ­nú po­žia­dav­ku aby slu­žob­ný zá­krok bol vy­ko­na­ný v me­dziach zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re (§ 9 ods. 1 ci­to­va­né­ho zá­ko­na). Ak te­da zá­kon o Po­li­caj­nom zbo­re ten­to po­jem za­vie­dol, de­fi­no­val a sta­no­vil ma­te­riál­ne pod­mien­ky reali­zá­cie slu­žob­né­ho zá­kro­ku, nie je mož­né za slu­žob­ný zá­krok po­va­žo­vať to, čo ne­bo­lo vy­ko­na­né pod­ľa toh­to zá­ko­na. Vi­ce ver­sa, čo­koľ­vek, čo bo­lo vy­ko­na­né pod­ľa iné­ho zá­ko­na, než zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re, nie je mož­né po­va­žo­vať za slu­žob­ný zá­krok.

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.