SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:01

GULAČNÉ ORGÁNY V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE V EURÓPSKOM KONTEXTE

Autor: JUDr., Marek Kubíček
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Príspevok je zameraný na právnu úpravu regulačných orgánov v železničnej doprave v európskom práve a v slovenskom práve. V príspevku sú tiež spomenuté vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týkajú regulačných orgánov v železničnej doprave.

1 ÚVOD

V roku 2012 bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012 , ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (ďalej len „smernica, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor). Transpozičná lehota stanovená pre túto smernicu končí 16. júna 2015, z čoho vyplýva, že členské štáty jej ustanovenia nemuseli ešte transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku. V súčasnosti musia byť ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré upravujú postavenie regulačného orgánu v železničnej doprave v súlade so smernicou 2001/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry v znení rozhodnutia Komisie 2002/844/ES z 23. októbra 2002, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/58/ES z 23. októbra 2007 (ďalej len „smernica o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry“).

Oproti právnej úprave nachádzajúcej sa v smernici o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry zavádza smernica, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor tieto podstatné zmeny vo vzťahu ku konaniu na regulačnom orgáne:
a) požiadavka na väčšiu nezávislosť regulačného orgánu pri prijímaní rozhodnutí,
b) zmena lehoty na rozhodnutie,
c) výslovné vylúčenie možnosti prieskumu rozhodnutia regulačného orgánu inou administratívnou inštanciou,
d) povinnosť zverejňovať rozhodnutia regulačného orgánu.

Smernica okrem toho mierne rozšírila vecnú pôsobnosť regulačného orgánu vo veciach podmienok prístupu k servisným zariadeniam a službám v nich poskytovaných. Vzhľadom na limitovaný rozsah príspevku sa na jeho účely predpokladá, že i tieto pôsobnosti bude vykonávať v Slovenskej republike súčasný regulačný orgán. Tento predpoklad podporuje aj ustanovenie čl. 55 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, podľa ktorého musí byť v každom členskom štáte jediný vnútroštátny regulačný orgán pre sektor železničnej dopravy.

Právny rámec regulačného orgánu pre železničnú dopravu je upravený v štvrtom oddiele štvrtej kapitoly smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor. Z ustanovenia čl. 55 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor vyplýva, že regulačný orgán by mal byť pri výkone svojej činnosti nezávislý ako od subjektov pôsobiacich na trhu železničnej dopravy tak aj politicky nezávislý. Funkcie regulačného orgánu sú vymedzené v čl. 56 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor. Podľa čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor: „Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 6, má žiadateľ ( o pridelenie kapacity infraštruktúry) právo odvolať sa na regulačný orgán, ak sa domnieva, že sa s ním zaobchádzalo nespravodlivo, že bol diskriminovaný alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodený, a najmä právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým manažérom infraštruktúry alebo prípadne železničným podnikom alebo prevádzkovateľom servisného zariadenia, ktoré sa týkajú:

a) podmienok používania siete v ich predbežnej i konečnej verzií;
b) v nich stanovených kritérií;
c) prideľovacieho procesu a jeho výsledku;
d) režimu spoplatňovania;
e) úrovne, alebo štruktúry poplatkov za infraštruktúru, ktorých zaplatenie sa požaduje, alebo môže požadovať;
f) opatrní týkajúcich sa prístupu k železničnej infraštruktúre;
g) prístupu k službám, ktoré sú poskytované železničným podnikom podľa čl. 13 smernice a ich spoplatňovaniu.“

Vo vyššie uvedených veciach má mať regulačný orgán tiež právomoc kontrolovať manažéra železničnej infraštruktúry, železničné podniky a prevádzkovateľov servisných zariadení ex offo. Okrem týchto funkcií plní regulačný orgán aj ďalšie funkcie podľa čl. 56 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor.

Cieľom tohto príspevku je zistiť, či je súčasná slovenská práva úprava v súlade so smernicou, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor a v prípade ak nie je, vysloviť návrhy de lege ferenda, ktoré majú zabezpečiť tento súlad. Vzhľadom na obmedzený rozsah je príspevok zameraný len na rozhodovaciu činnosť regulačného orgánu podľa čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor vo vzťahu k činnosti manažéra infraštruktúry.

2 PRÁVNA POVAHA VYBRANÝCH ROZHODOVACÍCH PROCESOV NA ÚROVNI MANAŽÉRAINFRAŠTRUKTÚRY

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo na základe zmienky o odvolaní uvedenej v čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor zdať, že postupy manažéra infraštruktúry pri prideľovaní kapacity infraštruktúry, pri príprave cestovného poriadku siete, pri príprave podmienok používania siete a určovaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry sú správnym konaním, v skutočnosti tomu tak nie je. Podľa čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je totiž smernica záväzná pre členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom. Podľa môjho názoru treba teda pojem „odvolanie“ uvedený v čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor vykladať tak, že členské štáty musia zabezpečiť, aby rozhodnutia manažéra infraštruktúry mohli byť predmetom preskúmania regulačného orgánu, resp. aby regulačný orgán mohol v daných veciach začať konať ex offo.

Taktiež pojem rozhodnutie uvedený v čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor nemožno vykladať tak, že musí ísť o rozhodnutie vydané v správnom konaní, hoci podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie sa považujú za „činnosti (manažéra infraštruktúry) administratívnej povahy (tie činnosti), ktoré sa v podstate týkajú navrhovania, prijímania cestovného poriadku a prideľovania jednotlivých vlakových trás ad hoc.“29 Taktiež sa za administratívne činnosti podľa šiesteho odôvodnenia smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, považuje vyberanie poplatkov manažérom infraštruktúry. V mnohých prípadoch však môže prísť k diskriminácií, resp. poškodeniu železničného podniku určitými faktickými úkonmi manažéra infraštruktúry, resp. v súkromnoprávnom vzťahu, ktorý vzniká medzi železničným podnikom a manažérom infraštruktúry uzatvorením zmluvy o prístupe k železničnej infraštruktúre.

V slovenských podmienkach sú postupy manažéra infraštruktúry pri prideľovaní kapacity infraštruktúry, pri príprave cestovného poriadku siete a pri príprave podmienok používaní siete vyňaté z pôsobnosti správneho poriadku podľa § 111 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“). Tieto postupy manažéra infraštruktúry sú osobitne upravené v tretej časti zákona o dráhach. „Prevádzkovanie železničnej infraštruktúry.“ Tiež treba dodať, že vzťahy, ktoré vznikajú medzi železničným podnikom a manažérom infraštruktúry na základe zmluvy o prístupe k železničnej infraštruktúre nepochybne nie sú administratívnoprávnej povahy.

3 K POVAHE KONANIA NA REGULAČNOM ORGÁNE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY VŠEOBECNE

V Slovenskej republike vykonáva úlohy regulačného orgánu podľa čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor Dopravný úrad. Dopravný úrad je zriadený zákonom
č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade“). Podľa § 8 ods. 1 tohto zákona je Dopravný úrad orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. Keďže Dopravný úrad nemá nadriadený orgán štátnej správy, možno ho zaradiť medzi dozorové a regulačné orgány štátnej správy.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o dráhach je „regulačný orgán povinný zaoberať sa podnetmi a sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie a činnosť manažéra infraštruktúry, ktoré sa týkajú
a) podmienok používania železničnej siete a kritérií uvedených v týchto podmienkach,
b) prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry,
c) prístupu k železničnej infraštruktúre a k železničným službám s tým spojeným,
d) uplatňovania úhrady za používanie železničnej infraštruktúry.“31

Tento podnet, alebo žiadosť môže podať každý žiadateľ o prístup k železničnej infraštruktúre alebo tretia osoba, ak sa domnieva, že sa s ňou zaobchádzalo nespravodlivo, že bola predmetom diskriminácie alebo že bola poškodená. Regulačný orgán je oprávnený vo veciach uvedených v ustanovení § 52 odseku 3 zákona o dráhach začať konanie aj z vlastného podnetu. Začatie konania podľa § 52 ods. 3 zákona o dráhach sa teda riadi ako zásadou dispozičnou, tak zásadou oficiality.

Pokiaľ regulačný orgán zistí, že manažér infraštruktúry konal nespravodlivo, alebo diskriminačne, tak prijme nápravné opatrenie. Nápravnými opatreniami sú ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.