INŠTITÚT AGENTA

Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá právnym vymedzením inštitútu agenta a názormi odborníkov na zákonnosť použitia agenta provokatéra v podmienkach Slovenskej republiky s poukazom na čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd.

1 ÚVOD

O inštitúte agenta osobitne jeho iniciatívnej verzie označovanej ako agent provokatér možno povedať, že od jeho zavedenia do právneho poriadku Slovenskej republiky bezpochybne patrí k najdiskutovanejším prostriedkom využívaným v procese objasňovania trestných činov korupcie verejných činiteľov. Napriek jeho rozporuplnosti a veľkému počtu odporcom z radu odbornej verejnosti a neustálej snahe o zrušenie je stále zavedený v právnom poriadku Slovenskej republiky, hoci sa neuplatňuje. Či tento inštitút má svoj význam v procese odhaľovania, zisťovania a usvedčovania páchateľov korupčných trestných činov a za akých okolnosti s ním možno súhlasiť je ústrednom témou tohto príspevku.

2 PRÁVNY RÁMEC POUŽITIA AGENTA

Inštitút agenta bol do slovenského právneho poriadku zaradený zákonom č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) a § 117 Trestného poriadku sú upravené podmienky za, ktorých môže byť tento inštitút aplikovaný v jednotlivých trestných konaniach. § 117 Trestného poriadku:
(1) Na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti možno použiť agenta. Jeho použite je prípustné len vtedy, ak odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov či bolo iným spôsobom podstatne sťažené a získané poznatky odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo má byť spáchaný taký trestný čin.
(2) Konanie agenta musí byť v súlade s účelom tohto zákona a musí byť úmerné protiprávnosti konania, na odhaľovaní a zisťovaní alebo usvedčovaní ktorého sa zúčastňuje. Agent nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu, to neplatí, ak ide o korupciu verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa a zistené skutočnosti nasvedčujú, že páchateľ by spáchal taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný.
(3) Agent koná pod dočasnou alebo trvalou legendou alebo bez legendy. Legenda súhrn krycích údajov o osobe agenta najmä o jeho totožnosti, rodinnom stave, vzdelaní a zamestnaní.
(4) Ak je to na vytvorenie alebo zachovanie legendy nevyhnutné, možno za podmienok uvedených v osobitnom zákone vydať, vyhotoviť a používať krycie doklady.
(5) Príkaz na použitie agenta vydáva predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora, ktorý musí byť odôvodnený aj skutkovými okolnosťami.
(6) Ak ide o vec, ktorá nestrpí odklad, môže prokurátor ak použitie agenta nie je spojené so vstupom do obydlia iného, príkaz uvedený v ods. 5 vydať pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní predbežne aj ústne. Taký príkaz však v písomnej podobe musí najneskôr do 72 hodín od vydania príkazu potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak stráca platnosť. To neplatí pre postup podľa ods. 2, keď príkaz na použitie agenta môže vydať len sudca pre prípravné konanie.
(7) Príkaz podľa ods. 5 a 6 musí byť písomný a musí byť v ňom určený čas, počas, ktorého bude použitý agent. Čas použitia agenta nesmie trvať dlhšie ako šesť mesiacov. Tento čas môže predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie predĺžiť vždy o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane.
(8) Písomnosti týkajúce sa použitia agenta sa do spisu založia len vtedy, ak prokurátor v obžalobe navrhne vykonanie dôkazu skutočnosťami zistenými agentom.
(9) Agent môže pri použití svojej legendy so súhlasom oprávnenej osoby vstúpiť do obydlia. Taký súhlas sa však nesmie získať na základe prestieraného práva vstupu.
(10) Práva totožnosť agenta vystupujúceho pod legendou musí byť aj po skončení jeho použitia utajená. Prokurátorovi alebo sudcovi pre prípravné konanie, ktorí sú príslušní rozhodovať podľa ods. 5 a 6 ako aj predsedovi senátu v konaní pre súdom musí sa na ich žiadosť oznámiť pravá totožnosť agenta.
(11) O skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie môže agenta v prípravnom konaní vypočuť prokurátor pri primeranom použití ustanovenia § 134 ods. 1 tak, aby jeho totožnosť nemohla byť odhalená, agent môže byť výnimočne vypočúvaný na súde iba pri primeranom použití ustanovení § 134 ods. 1, § 136 a § 262 aby jeho totožnosť nemohla byť odhalená. Na súdne konanie sa agent predvoláva Prezídia policajného zboru. Doručenie predvolania agentovi zabezpečí príslušník Policajného zboru poverený prezidentom Policajného zboru. Ak je agentom iná osoba ako príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu a súhlasí s tým, aby bola jeho totožnosť odhalená použijú sa na ďalšie konanie ustanovenia § 127 až 134 o svedkovi.
(12) Skutočnosti týkajúce sa trestných činov nesúvisiacich s vecou, v ktorej bol agent použitý, môžu sa v inom konaní použiť ako dôkaz iba vtedy, ak ide o zločin, korupciu, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
(13) Pri postupe podľa ods. 1 možno použiť informačno - technické prostriedky. Pritom sa primerane postupuje podľa ods. 8.
(14) Agent môže plniť svoje úlohy i na území iného štátu. O jeho vyslaní do zahraničia po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov štátu, na ktorého území má pôsobí, a na základe príkazu podľa ods. 5 rozhoduje prezident Policajného zboru, ak medzinárodná zmluva neustanovuje iný postup. Rovnako sa postupuje ak má na území Slovenskej republiky pôsobiť ako agent príslušník iného štátu.
Podľa § 10 ods. 20 Trestného poriadku “agent je príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, ktorý na základe ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU