SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:07

AKCIA AKO CENNÝ PAPIER

Autor: Mgr., Kinga Alakszová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

V príspevku sa autorka zaoberá s akciou ako cenným papierom. Príspevok je z obsahového hľadiska možné členiť na dve časti. Kým v prvej časti autorka sa stručne venuje pojmu cenné papiere, v druhej časti sa zameriava na akciu ako cenný papier.

1 CENNÝ PAPIER

Legálnu definíciu cenného papiera zaviedol zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Pôvodný zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch neobsahoval legálnu definíciu cenného papiera, avšak zákonodarca v § 1 ods. 1 taxatívne vymedzil sústavu cenných papierov.

Pojem cenný papier je v teórii charakterizovaný dvoma znakmi. Prvým znakom je, že cenný papier má charakter hmotného substrátu, teda je písomne zachytený na listine. Druhým charakteristickým znakom je cennosť listiny. Cennosťou sa rozumejú právne následky, ktoré sú spojené s listinou. Cenný papier ako listina je podmienkou pre vznik práva, pre trvanie práva alebo pre výkon práva.1

V zmysle § 2 ods. 1 zákona o cenných papieroch „cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.“ Tento zápis sa nachádza buď na listine alebo v evidencii vedenej centrálnym depozitárom.

2 AKCIA AKO CENNÝ PAPIER

Všeobecnú právnu úpravu akcie obsahuje zákon o cenných papieroch a osobitná úprava je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku.

V zmysle § 155 zákona č. 153/1991 Z.z. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) „akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. Vychádzajúc z tejto definície akciou sú spojené práva a povinnosti akcionára. Akcia predstavuje práva akcionára, ktoré akcionár získava až zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra bez ohľadu na emisiu akcie. Pred vznikom akciovej spoločnosti akcionár má postavenie upisovateľa, resp. zakladateľa akciovej spoločnosti, ktorý sa dokladuje potvrdením o úpise akcií s istým emisným kurzom. Podľa Patakyovej „akcia je cenným papierom kauzálnym (na akcií je vyznačený dôvod jej vydania), účastinným (predstavuje participáciu akcionára na spoločnosti), súkromnoprávnym (akciu v zásade emituje akciová spoločnosť ako súkromnoprávna korporácia), špekulačným (výška dividendy nie je zaručená) a prevoditeľným.“Akcionár pred vydaním akcií má povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií, a to vo výške a v lehote určenej stanovami alebo zákonom. Nesplnením tejto povinnosti akcionár nemá oprávnenie sa zúčastniť na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ak stanovami nie je určené inak je povinný splatiť úroky z omeškania vo výške 20% po vzniku spoločnosti a môže byť vylúčený zo spoločnosti.
Z akcie ako účastinného cenného papiera vyplývajú akcionárovi práva, ktoré sú majetkovej a nemajetkovej povahy. Osobitnými právami disponujú minoritný akcionári. Medzi majetkové práva zaradujeme právo na dividendu a právo na podiel na likvidačnom zostatku. Obidve práva sú samostatne prevoditeľné, pričom sa nevyžaduje prevod samotnej akcie. Samostatne prevoditeľným je tiež osobitné právo zmiešanej povahy - prednostné právo na úpis nových akcií pri zvyšovaní základného imania. Právo na dividendu môže byť inkorporované v samostatnom cennom papieri, zatiaľ čo ostatné samostatné prevoditeľné práva sa prevádzajú cesiou. Nemajetkovým právom spojeným s akciou je právo na riadenie a kontrolu spoločnosti.
Práva minoritných akcionárov predstavujú právo na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, právo na zaradenie určitej záležitosti do programu valného zhromaždenia, právo na podanie žaloby actio pro socio, ako aj práva zodpovedajúce osobitným povinnostiam akcionárov podľa zákona o cenných papieroch, tj. oznamovacia a ponuková povinnosť.

2.1 Náležitosti akcie ako cenného papiera
Náležitosti akcie ako cenného papiera vyplývajú zo všeobecnej právnej úpravy cenných papierov, ako aj z osobitnej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku. Každá akcia musí obsahovať identifikáciu emitenta (obchodné meno a sídlo spoločnosti), menovitú hodnotu akcie, uvedenie formy akcie, výšku základného imania, počet všetkých akcií spoločnosti ku dátumu vydania emisie akcií a dátum vydania emisie. Dátum emisie je deň, v ktorom sa cenný papier môže stať majetkom prvého majiteľa. Dátum vydania emisie určuje emitent. V dôsledku tohto, vydaním cenného papiera je okamih, keď má cenný papier všetky zákonom ustanovené náležitosti a ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.