ODLIŠNOSTI V POUŽÍVANEJ TERMINOLÓGII PRI SUBJEKTOCH SÚŤAŽNÉHO PRÁVA

Autor: Mgr. Anna Nádaždyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Príspevok je venovaný vymedzeniu pojmov podnikateľ podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podnik na účely súťažného práva Európskej únie.

1 ÚVOD

Súťažné právo je jednou z oblastí, ktorá sa v podmienkach Slovenskej republiky len ťažko dostávala do popredia záujmov spoločnosti. Napriek tomu, že prvý zákon zakazujúci nekalú súťaž bol na území dnešného Slovenska prijatý už v roku 19271, vývoj právnej úpravy hospodárskej súťaže bol u nás v nasledujúcich obdobiach poznačený vtedajším hospodárskym systémom založeným na hospodárskych plánoch. Po zmene režimu síce nastali kroky k priblíženiu nášho právneho poriadku právnym poriadkom štátov s vyspelým trhovým hospodárstvom a najmä právu Európskej únie, stále sú tu určité odlišnosti. Je tu najmä rozdiel v používanej terminológii pri subjektoch súťažného práva. Kým vnútroštátna právna úprava hospodárskej súťaže používa pojmy súťažiteľ a pojem podnikateľ, ktorý je na účely zákona č.136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 34/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane hospodárskej súťaže) vymedzený širšie ako podľa obchodného zákonníka, právo EU používa pojem podnik.

2 POJEM PODNIKATEĽ PODĽA ZÁKONA O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Za podnikateľa sa podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže okrem podnikateľa podľa Obchodného zákonníka považuje ďalej fyzická osoba a právnická osoba, ich združenia a združenia týchto združení, ak ide o ich činnosti a konania, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť so súťažou bez ohľadu na to, či tieto činnosti a konania sú alebo nie sú zamerané na dosahovanie zisku.

Podnikateľom sa teda rozumie každý ekonomicky nezávislý subjekt, ktorý vystupuje v trhových vzťahoch na strane ponuky alebo dopytu. Môže ním byť aj vynálezca, pôvodca iných chránených priemyselných práv, autor literárnych, umeleckých alebo vedeckých diel, umelec-interpret alebo obec a zduženia obcí. Pojem združenie zahŕňa najmä komory, živnostenské spoločenstvá alebo asociácie. Napríklad Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v jednom so svojich rozhodnutí považoval za podnikateľa Slovenskú komoru psychológov. Za podnikateľa môže byť v určitých prípadoch považovaný aj orgány samosprávy ak posudzovaná činnosť nie je výkonom štátnej správy, samosprávy alebo preneseným výkonom štátnej správy. Takáto široká definícia pojmu podnikateľ na účely hospodárskej súťaže bola zavedená až zákonom č. 136/2001 Z. z.. Predchádzajúci zákon č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže vyžadoval pri fyzických a právnických osobách, ktoré neboli podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka splnenie podmienky vykonávania hospodárskej činnosti, pričom pojem hospodárska činnosť nebol v zákone definovaný. To spôsobovalo pri aplikácii značné problémy, preto prijatím nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa definícia podnikateľa na účely súťažného práva zmenila.

3 POJEM PODNIK NA ÚČELY SÚŤAŽNÉHO PRÁVA EU

Pojem podnik nemáme definovaný v Zmluve o FEU a pri definícií vychádzame najmä z judikatúry. Európsky súdny dvor v jednom zo svojich rozhodnutí uviedol, že pojem podnik zahrňuje každý subjekt zaoberajúci sa hospodárskou činnosťou bez ohľadu na jeho právnu formu a spôsob financovania. Podnikom môže byť entita založená súkromnoprávnym subjektom, ako aj verejnoprávnym subjektom. Čiže za podnik je považovaná každá entita vykonávajúca ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU