METÓDY KRIMINALISTICKEJ TECHNIKY VYUŽITEĽNÉ PRI VYŠETROVANÍ TRESTNÝCH ČINOV V ŠPORTE

Dátum vydania článku 22.09.2013
Autor: Mgr. Romana Červienková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Kriminalistika využíva v procese objasňovania kriminalisticky relevantných udalostí metódy, ktoré možno rozdeliť na metódy kriminalistickej techniky a metódy kriminalistickej taktiky. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s metódami kriminalistickej techniky, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v oblasti vyšetrovania trestných činov v športe. V oblasti športu však k určitým trestným činom spáchaným určitým spôsobom dochádza oveľa častejšie, čo ovplyvňuje aj výber vhodných kriminalistických metód pri ich vyšetrovaní. Príspevok sa okrajovo zameriava na metódy využiteľné pri vyšetrovaní dopingu a korupcie v športe. Podrobnejšie sa venuje problematike objasňovania športových úrazov spôsobených športovcami počas športového zápolenia a otázke prínosu forenznej biomechaniky v tejto oblasti.

1 ÚVOD

Kriminalistika je interdisciplinárna veda, zasahujúca do viacerých vied a vedných odborov vedeckého a praktického poznávania. Priraďujeme ju k policajnej vede. Systém kriminalistiky môžeme chápať ako ucelený, vnútorne štruktúrovaný systém kriminalistických, vedeckých i praktických poznatkov.
Vznik kriminalistiky býva spájaný s rozvojom technických a prírodných vied na prelome 19. a 20. storočia. Kriminalistika vznikla ako reakcia na potreby kriminalistickej a trestno-procesnej praxe pri zisťovaní trestných činov a usvedčovaní ich páchateľov bez toho, že by bol jednoznačne formulovaný jej vlastný predmet skúmania. Niektoré z kriminalistických metód tak boli využívané oveľa skôr, než bol sformulovaný predmet kriminalistiky. Kriminalistika dlho existovala len ako súčasť trestného práva a až pomerne neskoro sa z nej vytvorila samostatná veda. Postupne si začala zhromažďovať vlastné vedecké poznatky, tvoriť a rozvíjať nové, dokonalejšie metódy odhaľovania, vyšetrovania a predchádzania trestnej činnosti. Kriminalistické metódy, ktoré napomáhajú v procese objasňovania kriminalisticky relevantných udalostí, nachádzajú svoje uplatnenie aj v oblasti športu, v ktorom dochádza k páchaniu veľkého množstva rozličných trestných činov, či už priamo pri výkone športovej činnosti alebo v súvislosti s ňou.

2 METÓDY KRIMINALISTICKEJ TECHNIKY

Metódy využívané v kriminalistike za účelom poznania trestných činov a iných kriminalisticky relevantných udalostí možno rozdeliť na metódy kriminalistickej techniky a metódy kriminalistickej taktiky. Efektívne využívanie technických metód v kriminalistike závisí vo veľkej miere od celosvetového vedeckého pokroku. Ich prínos spočíva najmä v stále dokonalejšej identifikácii objektov pomocou stôp, ktoré tieto objekty vytvorili. Vývojový trend, prítomný vo všetkých vedných disciplínach (napr. matematika, fyzika, chémia, biológia, či psychológia), so sebou do oblasti kriminalistiky prináša pomerne nové, síce ešte v plnej miere nevyužívané, ale zato veľmi pokrokové metódy. Súčasné kriminálne seriály, pomocou ktorých približujú televízni tvorcovia širokej verejnosti metódy odhaľovania trestných činov a zisťovania páchateľov, sú síce značne nadsadené, ale na druhej strane poukazujú na dôležitú úlohu vedeckého pokroku v kriminalistike a na skutočnosť, že čo nie je dnes, môže byť zajtra. Uvedené slová potvrdzujú vyjadrenia a objavy niektorých odborníkov o možnosti vytvoriť v blízkej budúcnosti skutočný a spoľahlivý portrét akejkoľvek osoby len na základe drobnej vzorky jej DNA. Ďalšou významnou a pomerne novou oblasťou kriminalistiky je forenzná biomechanika využiteľná aj v oblasti športu, ku ktorej existuje ešte veľmi málo dostupnej odbornej literatúry.

3 TRESTNÉ ČINY V ŠPORTE

V športovej oblasti dochádza k páchaniu veľkého množstva rozličných trestných činov a zároveň ten istý trestný čin môže byť spáchaný úplne odlišným spôsobom. Metódy kriminalistickej techniky nachádzajú svoje uplatnenie aj v oblasti vyšetrovania trestných činov v športe, spáchaných buď priamo pri výkone športovej činnosti alebo v súvislosti s ňou. Z uvedeného vyplýva, že pôjde o veľký počet trestných činov a iných kriminalisticky relevantných udalostí a v rámci ich skúmania sa tak môžu využiť v podstate všetky dostupné metódy kriminalistickej techniky. V oblasti športu však k určitým trestným činom spáchaným určitým spôsobom a určitými subjektmi dochádza oveľa častejšie, čo ovplyvňuje aj mieru využívania kriminalistických metód pri ich vyšetrovaní.

Subjekty zúčastňujúce sa na športových podujatiach možno rozčleniť do dvoch skupín a to:
• pasívni účastníci športového podujatia: diváci, usporiadatelia, bezpečnostné zložky, osoby poskytujúce služby (občerstvenie a pod.) a
• aktívni účastníci športového podujatia, za ktorých sa nepovažujú len hráči, ale aj tréneri, lekári, ostatní členovia realizačného tímu družstiev, rozhodcovia, či delegáti. Podľa Medzinárodného dohovoru OSN proti apartheidu v športe sa za športovcov na účely dohovoru označujú muži a ženy, ktorí sa zúčastňujú na športových akciách individuálne alebo ako členovia družstva, ako aj manažéri, tréneri, inštruktori a iné úradné osoby, ktoré plnia funkcie dôležité pre družstvo.

Všetky tieto subjekty sa môžu dopustiť protiprávneho konania v športe, za ktoré budú niesť trestnoprávnu zodpovednosť. Okrem vyššie uvedených potenciálnych páchateľov môže byť páchateľom trestného činu v oblasti športu akákoľvek iná osoba, ktorá sa dopustí napr. korupcie v športe, či neoprávneného podávania anabolických látok.

Za najčastejšie protiprávne správanie v športe s trestnoprávnymi následkami možno označiť:
• ublíženie na zdraví pri výkone športovej činnosti - športové úrazy (napr. trestný čin ublíženia na zdraví),
• nekalé praktiky pri výkone športovej činnosti zamerané na ovplyvnenie výsledkov súťaže (napr. trestný čin podvodu),
• doping v športe (napr. trestný čin podávania anabolických látok),
• korupciu (napr. trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania),
• divácke násilie (napr. trestný čin výtržníctva, trestný čin ohrozovania mravnosti a trestný čin poškodzovania cudzej veci). 

Uvedeným konaním naplní páchateľ znaky skutkových podstát konkrétnych trestných činov upravených v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Za účelom ich objasnenia sa v praxi využívajú rôzne kriminalistické metódy.

4 VYŠETROVANIE DOPINGU V ŠPORTE

V procese kriminalistického objasňovania podozrenia z trestného činu podávania anabolických látok športovcom sa môže aplikovať tiež jedna z metód kriminalistickej techniky, konkrétne kriminalistická chémia. Podľa definície D. Mottrama predstavujú drogy chemické látky, ktoré pri vzájomnom pôsobení so živým organizmom môžu zmeniť biomechanické procesy v tele. „Kriminalistická chémia skúma zloženie, koncentráciu, chemickú štruktúru, účinky a technologické postupy, pri ktorých dochádza k technickým premenám látok.“6 Výsledky jej skúmania sú využiteľné pre dokazovanie v trestnom konaní. V rámci kriminalistickej chémie sa ako samostatná forenzná disciplína vyvinula forenzná chémia, ktorá nachádza odpovede na dôležité otázky vyšetrovateľov pomocou odoberania, úpravy a analýzy vzoriek. Jedným zo spôsobov spracovania vzoriek je extrakcia, resp. výber tých látok zo vzorky, ktoré sú pre analýzu zaujímavé. V oblasti športu sú pre extrakciu zaujímavé najmä športové drogy, konkrétne z nich najpoužívanejšie anaboliká.

5 ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU