SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351542
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 23:07

PRÁVNA ÚPRAVA ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV S CUDZÍM, MEDZINÁRODNÝM PRVKOM V OBCHODNOM ZÁKONNÍKU

Autor: doc. JUDr. Mgr., Michal Ďuriš, PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou obchodno-záväzkových vzťahov s cudzím, medzinárodným prvkom v slovenskom obchodnom zákonníku. Popri všeobecných princípoch úpravy záväzkov v medzinárodnom práve súkromnom sa zaoberá aj osobitnou právnou úpravou v Hlave III slovenského Obchodného zákonníka, najmä z hľadiska pôsobnosti tejto časti Obchodného zákonníka.

1 ÚVOD - VŠEOBECNE K PRÁVNEJ ÚPRAVE OBCHODNOPRAVNYCH VZŤAHOV S CUDZÍM, MEDZINÁRODNÝM PRVKOM

Záväzkové vzťahy (t.j. jednotlivé zmluvné vzťahy uzatvárané v rámci výkonu podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ním) tvoria významnú časť právnych pomerov upravovaných obchodným právom. Väčšina obchodno-záväzkových vzťahov má vnútroštátnu povahu a nijakým spôsobom sa nedotýka zahraničia. Takéto záväzkové vzťahy sa spravujú ustanoveniami Hlavy II Tretej časti Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“). Okrem takýchto, typicky vnútroštátnych záväzkových vzťahov vznikajú aj také záväzkové vzťahy, ktoré prekračujú rámec domáceho, slovenského právneho poriadku a ktoré sa dotýkajú aj právneho poriadku iného štátu. Takéto právne pomery sa označujú ako právne pomery s cudzím, medzinárodným prvkom. Akonáhle sa v obchodnom právnom pomere objaví cudzí, medzinárodný prvok, stáva sa takýto právny pomer predmetom medzinárodného práva súkromného, ako samostatného odvetvia vnútroštátneho práva daného štátu.

Medzinárodné právo súkromné je samostatným odvetvím vnútroštátneho práva, ktoré upravuje súkromnoprávne vzťahy s cudzím, medzinárodným prvkom. Ide o právne vzťahy, v ktorých je v tej či onej forme obsiahnutý cudzí, medzinárodný prvok. Medzi súkromnoprávne pomery s cudzím, medzinárodným prvkom zaraďujeme aj obchodno-právne pomery s cudzím, medzinárodným prvkom.

Cudzí prvok sa môže v právnom vzťahu prejavovať buď v subjekte tohto vzťahu (napr. jedným z účastníkov obchodnej zmluvy je podnikateľ - fyzická osoba, ktorý je príslušníkom cudzieho štátu alebo právnická osoba so sídlom v cudzom štáte), v predmete tohto právneho vzťahu, ktorý sa nachádza na území iného štátu (napr. fyzická osoba podnikateľ uzatvorí zmluvu o dielo, ktorej predmetom je prestavba nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v cudzine) alebo v právnej skutočnosti rozhodnej pre vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu, ktorá sa uskutočnila v cudzine (napr. slovenská právnická osoba spôsobí výkonom svojej podnikateľskej činnosti škodu v cudzine). Obdobne je cudzí medzinárodný prvok definovaný aj v judikatúre Slovenskej republiky a Českej republiky. Prostredníctvom tohto cudzieho prvku sa konkrétny obchodno-právny vzťah viaže nielen na domáci právny poriadok, ale sa dostáva do úzkej súvislosti aj s právnym poriadkom, na ktorý sa viaže cudzí prvok. Takéto právne pomery sa prostredníctvom v nich obsiahnutého cudzieho prvku dostávajú do vzťahu k právnym poriadkom dvoch (prípadne i viacerých) štátov.

Takýto jav, kedy sú na riešenie konkrétneho právneho pomeru povolané dva (prípadne viaceré) právne poriadky, nazývame v medzinárodnom práve súkromnom kolízia, stret zákonov (právnych poriadkov). Ako je už vyššie uvedené, dôvodom, prečo vzniká kolízia, stret zákonov práve pri obchodno-právnych vzťahoch s cudzím medzinárodným prvkom a nevzniká v prípade obchodno-právneho pomeru, ktorý cudzí, medzinárodný prvok neobsahuje, je práve tento cudzí, medzinárodný prvok (ten viaže k právnemu pomeru okrem domáceho práva aj cudzie právo). V súvislosti s kolíziou, stretom právnych poriadkov treba upozorniť na dôsledky, ktoré môžu nastať a ktoré si vyžadujú osobitné riešenie.

Samotná situácia, ked’ sa na určitý obchodno-právny pomer s cudzím, medzinárodným prvkom vzťahujú dva alebo viaceré právne poriadky by neznamenala žiaden problém, ak by dotknuté právne poriadky obsahovali rovnakú právnu úpravu (ak by tieto vzťahy a pomery boli upravované rovnakým spôsobom). V takomto prípade by v podstate nezáležalo na tom, podľa ktorého z kolidujúcich právnych poriadkov by sa právny pomer posudzoval, nakoľko by výsledok bol stále rovnaký a súd by vždy došiel k rovnakým záverom. V takomto „ideálnom“ prípade zhodnosti kolidujúcich právnych poriadkov by nebolo vôbec potrebné vyberať z nich jeden, ktorým sa daný právny pomer bude riadiť a nebola by teda ani potrebná existencia medzinárodného práva súkromného ako samostatného právneho odvetvia, ktorého úlohou je riešiť takéto kolízie, strety právnych poriadkov. Reálna situácia v oblasti právnej úpravy obchodno-právnych pomerov v právnych poriadkov jednotlivých štátov je však odlišná. Právna úprava jednotlivých otázok v rámci súkromného práva (a teda aj obchodného práva) býva v mnohých právnych poriadkoch často veľmi odlišná. Z tohto dôvodu bude otázka, ktorým z dvoch alebo viacerých kolidujúcich právnych poriadkov sa bude určitý súkromnoprávny (obchodno-právny) vzťah s cudzím, medzinárodným prvkom spravovať, otázkou zásadnou. V prípade odlišnej hmotnoprávnej úpravy totižto môže od tejto otázky závisieť konečné rozhodnutie vo veci (napr. podľa jedného právneho poriadku je osoba spôsobilá na právne úkony a zmluva, ktorú osoba uzavrie bude považovaná za platnú, kým podľa druhého právneho poriadku osoba napr. z dôvodu nedostatku veku nebude spôsobilá na právne úkony a preto zmluva ňou uzavretá podľa tohto právneho poriadku nebude považovaná za platnú; ako druhý príklad možno uviesť situáciu, kedy by podľa jedného právneho poriadku bola ako nevyhnutná podmienka platnosti obchodnej zmluvy vyžadovaná písomná forma zmluvy a podľa iného právneho poriadku by postačovala aj iná ako písomná forma zmluvy; ak by sa posudzovala zmluva uzatvorená len ústnou formou, nebola by podľa prvého právneho poriadku považovaná za platnú, kým podľa druhého právneho poriadku by bola za platnú považovaná). Ako vyplýva z uvedeného, ak existujú podstatné obsahové rozdiely v hmotnoprávnej úprave jednotlivých kolidujúcich právnych poriadkov, bude otázka určenia rozhodného práva otázkou nosnou a podstatnou pre konečné riešenie daného obchodno-právneho pomeru s cudzím, medzinárodným prvkom. Táto otázka môže mať zásadný vplyv na právne postavenie účastníkov týchto vzťahov (bude mať vplyv na otázku, či bude zmluva považovaná za platnú a pod.). Z toho, čo som zatiaľ načrtol, je nepochybné, že vzhľadom na ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.