SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

NEKALÁ SÚŤAŽ V PRAXI BÁNK (?)

Autor: doc. JUDr., Ľubomír Čunderlík, PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Cieľom príspevku je analyzovať osobitnú obchodnú činnosť banky, ktorou je distribúcia cenných papierov podielových fondov kolektívneho investovania. Predmetné konanie bude posudzované z pohľadu verejného práva a z pohľadu súkromného práva. Súkromno-právna analýza je zameraná na skúmanie naplnenia znakov skutkovej podstaty nekalej súťaže. Možno tak hovoriť o novej nepomenovanej skutkovej podstate nekalej súťaže.

1 ÚVOD

Predmetom posudzovania príspevku bude skúmanie špecifickej obchodnej činnosti, ktorú vykonávajú komerčné banky pre iné subjekty práva (zväčša svoje dcérske spoločnosti), ktorými sú správcovské spoločnosti kolektívneho investovania. Zámerom je priblížiť toto konanie a predostrieť jeho analýzu z dvoch aspektov - verejnoprávneho a súkromnoprávneho aspektu špecifického konania banky v rámci jej obchodnej činnosti. Týmto konaním je distribúcia podielových listov emitovaných za účelom akumulácie majetku v podielových fondoch spravovaných správcovskými spoločnosťami. Podielové listy sú produktmi kolektívneho investovania, v zmysle platnej právnej úpravy sú jedným z druhov cenných papierov[1] a spadajú pod právny režim zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej ako „zákon o kolektívnom investovaní“ alebo „zákon č. 203/2011 Z. z.“).[2] Podľa rôznych kritérií triedenia cenných papierov ich môžeme označiť najmä ako cenné papiere investičné, resp. kapitálové (miesto obchodovania cenného papiera), podielnícke (rozlíšenie podľa druhu práv cenného papiera)[3] alebo majetkové (investor získava právo podieľať sa na majetku emitujúceho subjektu)[4] atď. Z hľadiska nášho skúmania je zaradenie podielových listov podľa jednotlivých kritérií bezpredmetné.

2 VEREJNO-PRÁVNA REGULÁCIA KONANIA BANKY

Kolektívne investovanie je de lege lata podnikanie správcovských spoločností, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou na základe princípu rozloženia rizika v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené (cit. § 2 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.). Možno ho vykonávať buď vytváraním podielových fondov (predajom ich podielových listov) alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov prostredníctvom ponuky cenných papierov (prevoditeľných cenných papierov, ktoré sú obdobou našich podielových listov) zahraničných subjektov kolektívneho investovania (cit. § 2 ods. 2 zákona č 203/2011 Z. z.). Zjednodušene môžeme tvrdiť, že ide o odplatnú profesionálnu správu cudzích aktív (asset management). Týmto profesionálom je správcovská spoločnosť, ktorá je akciovou spoločnosťou založenou na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov alebo európskych fondov na základe povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska (cit. § 27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.). Správou, resp. spravovaním podielových fondov je aj distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov (§ 27 ods. 2 písm. c) zákona č. 203/2011 Z. z.). Vzhľadom na skutočnosť, že správcovské spoločnosti sú skôr malými obchodnými spoločnosťami (v zmysle personálneho substrátu a siete obchodných prevádzok,[5] nie však zo stránky kapitálovej vybavenosti), zvýšené náklady spojené so zriaďovaním a existenciou ich obchodných prevádzok a frekventovanú previazanosť s inými väčšími obchodnými spoločnosťami prostredníctvom mechanizmu majetkovej účasti, resp. širšie kontroly, majú možnosť využívať na distribúciu podielových listov aj iné subjekty, ktoré sú na to oprávnené osobitným právnym predpisom.[6] Toto oprávnenie správcovskej spoločnosti vyplýva priamo zo zákonného splnomocnenia v § 57 (zverenie niektorých činností a funkcií, tzv. outsourcing) a § 58 (organizácia distribúcie podielových listov) zákona o kolektívnom investovaní. Obidve možnosti vyžadujú, aby iné osoby boli osobitným právnym predpisom oprávnené: a) na výkon zverených činností (outsourcing) alebo b) na distribúciu podielových listov. V oboch prípadoch sa tiež vyžaduje uzatvorenie zmluvy: a) pri outsourcingu distribúcie explicitne ako zákonný predpoklad, pri využití distribučnej siete iných subjektov to vyplýva implicitne. Napriek tomu z porovnania zmienených ustanovení o uvedených dvoch inštitútoch možno uviesť, že nejde o zásadne totožné právne spôsoby výkonu distribúcie inou osobou. V prvom prípade ide predovšetkým o možnosť zveriť väčšiu paletu rôznych činností (resp. funkcií) správcovskej spoločnosti inej osobe, a distribúcia sa nám tam v zmysle interpretácie § 57 v spojení s § 27 ods. 2 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní len dodatočne natíska. Súčasne tu ide o bezpodmienečnú zodpovednosť správcovskej spoločnosti za škodu spôsobenú pri realizácii distribúcie iným subjektom (porovnaj § 57 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z.). Podielnik (spotrebiteľ produktov kolektívneho investovania) totiž pri nadobúdaní podielových listov vstupuje do konkrétneho právneho vzťahu len so správcovskou spoločnosťou, nie s osobou, ktorá koná v jej mene pri distribúcii. Tá mu bude s najväčšou pravdepodobnosťou predkladať len príslušné dispozičné zmluvy, v ktorých je jednou zo zmluvných strán práve správcovská spoločnosť. Zároveň je pri zverení distribúcie potrebné naplniť kumulatívne viacero ďalších explicitne zákonných predpokladov okrem spomenutého osobitného zákonného oprávnenia inej osoby a outsourcingovej zmluvy, napr. oznámenie zámeru Národnej banke Slovenska zveriť distribúciu inej osobe, v štatúte podielového fondu a jeho predajnom prospekte musí byť možnosť zverenia distribúcie zmienená apod. (pozri § 57 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z.). V druhom prípade ide o podnikanie vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť, a teda správcovská spoločnosť nepreberá zodpovednosť za distribučné praktiky inej osoby, hoci tiež figuruje ako zmluvná strana na sprostredkovaných zmluvných dispozíciách, prekladaných inou osobou - sprostredkovateľom. V Slovenskej republike je v oboch prípadoch osobitným právnym predpisom pre osobitné oprávnenie na distribúciu podielových listov zákon č. 189/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“ alebo „zákon č. 189/2009 Z. z.“).[7] Na základe toho možno konštatovať, že medzi uvedenými inštitútmi nie sú výrazné vecne obsahové ako skôr formálno-právne rozdiely, týkajúce sa administratívnych predpokladov výkonu distribúcie (abstrahujúc od absolútnej zodpovednosti správcovskej spoločnosti za škodu v rámci outsourcingu). V prvom prípade ide o výkon činnosti pre správcovskú spoločnosť na osobitnom zmluvnom základe inou osobou, ktorá má status sprostredkovateľa podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, v druhom prípade ide o stricto sensu finančné sprostredkovanie podľa tohto zákona realizované inými osobami ako správcovskou spoločnosťou. Pri faktickom výkone distribúcie sa však rozdiely stierajú. Inými osobami môžu byť poisťovne, banky, obchodníci s cennými papiermi alebo finanční sprostredkovatelia de lege lata (samostatní finanční agenti a viazaní finanční agenti), ktorými môžu byť aj uvedené finančné inštitúcie. V praxi správcovské spoločnosti využívajú najmä služby finančných sprostredkovateľov, no súčasne sa uchyľujú aj k jednoduchšiemu a hlavne lacnejšiemu spôsobu distribúcie - využívajú pobočkovú sieť svojich „matiek“, bánk, ktoré vykonávajú distribúciu cestou finančného sprostredkovania, a nie outsourcingu. Banky totiž môžu vykonávať aj inú činnosť ako bankové činnosti, patrí medzi ne finančné sprostredkovanie podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, teda musia získať relevantné povolenie, resp. oprávnenie. Umožňuje to § 2 ods. 14 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“). Konkrétne pôjde o povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, už menej o viazaného finančného agenta v sektore kapitálového trhu (oprávnenie mu vzniká dňom zápisu v príslušnom registri, nie je držiteľom povolenia).[8] Banka môže takéto povolenie (resp. širšie oprávnenie) získať aj keď vykonáva „obchodnícke“ činnosti, tzn. je držiteľom licencie obchodníka s cennými papiermi (povolenia na ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.