SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351531
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 22:27

NIEKOĽKO POZNÁMOK K ZÁSADE LEGALITY A K ZÁSADE OPORTUNITY

Autor: Mgr., Milan Trylč, PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Článok je zameraný na základné zásady trestného konania Slovenskej republiky, ktorými sú zásada legality a zásada oportunity. Článok špecifikuje definície týchto zásad.

1. ZÁKLADNÉ ZÁSADY TRESTNÉHO KONANIA

Základným účelom trestného konania je v súlade so zákonom odhaliť páchateľa skutku, ktorý naplňuje znaky trestného činu podľa trestného práva hmotného, vyšetriť tento skutok a postaviť páchateľa pred súd, ktorý rozhodne o jeho vine či nevine; v prípade, že ho uzná vinným, uloží mu trest alebo ochranné opatrenie (alebo oboje), poprípade upustí od potrestania, a zaistí výkon trestu i ochranného opatrenia, pokiaľ boli uložené1. Tento účel celého trestného konania, ktoré je v Slovenskej republike upravené zákonom č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „TP“), je vyjadrený aj v § 1 TP a to tak, že orgány činné v trestnom konaní a súdy sú povinné postupovať v zmysle TP tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona potrestaní , pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických a právnických osôb . Z uvedeného vyplýva, že orgány činné v trestnom konaní a súdy sú pri napĺňaní cieľa trestného konania povinné postupovať tak, ako im to ukladá TP, v tom ktorom štádiu trestného konania, t. j. sú povinné plniť povinnosti a dodržiavať postup upravený príslušnými ustanoveniami TP . K tomu, aby mohli vyššie spomenuté orgány účel trestného konania napĺňať je nutné, aby jednotlivé ustanovenia TP na seba logicky nadväzovali, sa vhodne doplňovali a aby vo svojom súhrne tvorili jeden kompatibilný ucelený celok, t. j. trestnoprocesný právny predpis.

Aby celok pozostávajúci z jednotlivých ustanovení TP fungoval a tvoril harmonicky zladený ucelený systém, ktorého štrukturálna a systémová úprava má zabezpečovať funkčnosť trestného konania, je nevyhnuté, aby bol vystavaný na právnych ideách a princípoch, ktoré majú pre výkon a účelnosť týchto ustanovení určujúci význam . Tieto právne idey a princípy nazývame základnými zásadami trestného konania.

Základné zásady trestného konania sú vyjadrením určitých právnych princípov vedúcich právnych ideí, ktorými je ovládané a na ktorých je vybudované trestné konanie . Sú výsledkom právno- politického a právno-filozofického prístupu k trestnému konaniu .

Základné zásady trestného konania vytvárajú jednotný ucelený systém a sú vyjadrené v jednotlivých ustanoveniach TP tak, aby ich aplikácia zabezpečovala dosiahnutie účelu trestného konania. Základné zásady trestného konania na seba navzájom nadväzujú alebo sa vzájomne dopĺňajú tým spôsobom, že v jednotlivých ustanoveniach TP nie sú výslovne uvedené, ale ich prítomnosť zo znenia konkrétneho ustanovenia priamo vyplýva. Zároveň je potrebné uviesť, že nie z každého jedného ustanovenia musí byť prítomnosť tej ktorej zásady zrejmá, avšak v kontexte právneho inštitútu, úpravu ktorého tvorí aj toto ustanovenie, zrejmá je. Zároveň možno uviesť, že každý právny inštitút TP je vyjadrením aspoň niektorej zo základných zásad trestného konania, pričom nie je vylúčené, že v ňom našlo uplatnenie zároveň viacero zásad, ktoré tu pôsobia vo vzájomnej súvislosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „jednotlivé zásady trestného konania sa nemusia uplatniť vždy vo všetkých štádiách trestného konania, resp. nemusia sa uplatniť v každom štádiu trestného konania v rovnakej miere, rovnakej intenzite.“ , nakoľko takéto uplatnenie by pre dosiahnutie účelu trestného konania bolo bezvýznamné. Navyše niektoré z inštitútov TP svojím účelom priamo vylučujú aplikáciu niektorých základných zásad trestného konania, dokonca možno uviesť, že aplikáciu tej ktorej zásady vylučuje už samotné štádium trestného konania. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že obmedzenie alebo neuplatnenie niektorej zo základných zásad trestného konania v niektorom z jeho štádií nemusí mať podobu výnimky alebo výslovného zákazu, ale jej neuplatnenie prípadne obmedzenie zodpovedá povahe a účelu tohto štádia.

Význam základných zásad trestného konania zdôrazňuje aj sám zákonodarca tým, že ich výpočet a úpravu uviedol v § 2 TP nasledujúceho po vymedzení účelu trestného konania.

2. DEFINÍCIA ZÁSADY LEGALITY

Zásada legality je vyjadrená v § 2 ods. 5 TP: „Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (dálej len „medzinárodná zmluva“) alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.“ Z uvedeného vyplýva, že „zásada legality teda vyjadruje povinnosť prokurátora dbať zákonom stanovenými prostriedkami, aby bol riadne a včas stíhaný každý páchateľ každého trestného činu'8, t. j. prokurátor má zákonnom ustanovenú zodpovednosť za uskutočnenie trestného stíhania vo všetkých prípadoch, v ktorých sa na trestné stíhanie vzťahujú zákonné dôvody .

2.1 HMOTNOPRÁVNE A PROCESNOPRÁVNE PODMIENKY OVPLYVŇUJÚCE ZÁSADU LEGALITY
Zo zákonnej definície zásady legality je možné dovodiť, že prokurátor má povinnosť trestne stíhať každý trestný čin, o ktorom sa dozvedel. Zároveň zásada legality vyjadruje povinnosť prokurátora viesť toto trestné stíhanie proti každému páchateľovi (t. j. spôsobilému subjektu trestného činu), o ktorom sa dozvedel. Podmienky, od splnenia ktorých závisí povinnosť prokurátora uskutočniť trestné stíhanie, sú vymedzené tak v TZ11 ako aj v TP.

Hmotnoprávnymi podmienkami upravenými v TZ majúcimi za následok vznik povinnosti prokurátora uskutočniť trestné stíhanie sú:
a) skutok je trestným činom ,
b) páchateľ a existencia jeho trestnoprávnej zodpovednosti ,

Procesnoprávnou podmienkou upravenou v TP majúcou za následok, buď „spočívanie“ povinnosti prokurátora vykonať trestné stíhanie alebo zánik tejto povinnosti je neprípustnosť trestného stíhania .
Na základe uvedených hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok ovplyvňujúcich povinnosť prokurátora stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, je možné, podľa nášho názoru, zásadu legality špecifikovať ako „povinnosť prokurátora uskutočniť trestné stíhanie o každom trestnom skutku (čo zahŕňa jednak dokonaný trestný čin, ako aj jednotlivé trestné vývinové štádia trestného činu, ako aj naplnenie všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu pri zohľadnení aplikácie inštitútu materiálneho korektívu, okolností vylučujúcich protiprávnosť činu a zánik trestnosti činu) spáchaného spôsobilým subjektom trestného činu (čo zahŕňa páchateľa, nepriameho páchateľa, spolupáchateľa a účastníka ako aj podmienky existencie trestnej zodpovednosti fyzickej osoby a hmotnoprávnu exempciu), ak zákon, medzinárodná zmluva alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná neustanovuje inak (čo zahŕňa zohľadnenie dôvodov neprípustnosti trestného stíhania).“

2.2 ZÁSADA LEGALITY AKO ZÁSADA ZAČATIA TRESTNÉHO STÍHANIA
Z vyššie uvedeného rozdelenia základných základ trestného konania vyplýva, že zásada legality je zaradená medzi zásady začatia trestného konania. Prokurátor je povinný začať trestné stíhanie, ak na základe skutočností nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu je možné dostatočne odôvodniť záver, že trestný čin mohol byť spáchaný, t. j. že spáchanie trestného činu nemožno jednoznačne vylúčiť. Okrem povinnosti začať trestné stíhanie, má prokurátor zároveň povinnosť v začatom trestnom stíhaní pokračovať, a to do konečného rozhodnutia vo veci, ktorým môže byť právoplatný rozsudok, právoplatný trestný rozkaz, schválená dohoda o vine a treste, alebo niektoré zo zákonom stanovených uznesení vydaných v prípravnom konaní, ak trestnému stíhaniu nebráni zákonná prekážka. Z uvedeného je zrejmé, tak ako je sa s týmto názorom možné stretnúť aj v odborných publikáciách, že zásada legality predstavujúca povinnosť vykonať trestné stíhanie, je prítomná, resp. sa uplatňuje, tak v predsúdnom ako aj v súdnom konaní. Teda prokurátor v štádiu predsúdneho konania plní povinnosti vyplývajúce z tejto zásady tým, že najmä uskutočňuje a dohliada na priebeh prípravného konania a v štádiu súdneho konania najmä tým, že zastupuje obžalobu. Náš pohľad na zásadu legality je v zásade totožný, ale predsa len čiastočne odlišný. Zásada legality úzko súvisí so zásadou obžalovacou. Prokurátor v súlade so zásadou legality zabezpečuje v predsúdnom konaní podklad pre obžalobu, ktorú následne zastupuje. Obžalobu podáva súdu výlučne prokurátor, čo je podstata obžalovacej zásady, ktorá týmto oprávnením vytvára monopol prokurátora. Výkonom tohto oprávnenia sa však obsah obžalovacej zásady nevyčerpáva. Prokurátor je v zmysle tejto zásady povinný následne aj obžalobu v súdnom konaní zastupovať, t. j. podľa tejto zásady mu vzniká povinnosť viesť (v rámci svojich oprávnení, ktorými disponuje v súdnom konaní) trestné stíhanie v súdnom konaní, dostáť si podanej obžalobe. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že podaním obžaloby súdu sa končí predsúdne konanie a začína štádium súdneho konania . V tomto štádiu už prokurátor nie je pánom sporu, ako je tomu v štádiu predsúdnom, ale stáva sa v súlade so zásadou ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.