POSTAVENIE POŠKODENÉHO V TRESTNOM KONANÍ

Autor: JUDr. et Ing. Ladislav Vlachovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činnom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Postavenie poškodeného v trestnom konaní, sa vyvýjalo od vzniku ČSR až po súčasnosť. V rámci môjho príspevku sa chcem venovať tejto problematike a poukázať na jednotlivé práva, ktorými disponuje poškodený v trestnom konaní. Ďalej chcem poukazať aj na postavenie poškodeného v prípravnom konaní a konaní pred súdom.

1 ÚVOD

Postavenie poškodeného v trestnom konaní je veľmi zaujímavá téma, nakoľko ide o procesnú stranu, ktorá sa nijakým spôsobom nesnažila dostať do tohto postavenia. Inak povedané do tohto procesného postavenia sa dostala osoba poškodeného nezavinene. Bez toho aby niečo konala alebo opomenula. Je známe z viacerých článkov a publikácii, že sa poškodenému nevenuje taká pozornosť ako obvinenému alebo páchateľovi trestného činu.

Veď, len ako príklad sa dá uviesť mediálny záujem o obvineného a o páchateľa trestného činu. Do detailov sa rozoberú jeho práva a naviac média upozornia aj na to, čo bolo porušené zo strany orgánov činných v trestnom konaní pri jednotlivých procesných úkonoch, ktoré súvisia s daným prípadom.

O poškodenom sa len zmienia ako o „okradnutom“ alebo ako o osobe, ktorej bolo ublížené na zdraví a pod.. Ďalej je táto procesná strana pre všetkých nezaujímavá, samozrejme, okrem orgánov činných v trestnom konaní a samotných poškodených, prípadne ich pozostalých alebo blízkych.

Ako ďalší príklad uvediem záujem médií o to, ako sa „majú“ odsúdení v ústavoch na výkon väzby. Média a určité ľudskoprávne organizácie sa zaujímajú či majú podmienky porovnateľné ako sú v iných krajinách EU a iné. O poškodených, ktorým práve títo právoplatne odsúdení spôsobili škodu sa v médiach nič nedozvieme. Našťastie aj pre poškodených existujú ľudskoprávne organizácie, ktoré im vedia poskytnúť určitú právnu pomoc.

Poškodený ako osoba, ktorej bolo trestným činom zasiahnuté do jej práv a slobôd a bol jej spôsobený škodlivý následok, má v trestnom konaní významné postavenie. Toto postavenie vychádza zo základných procesných zásad, v plnom rozsahu im zodpovedá a je predpokladom naplnenia základných úloh trestného konania. Z týchto dôvodov je dodržiavanie ustanovení, ktoré garantujú práva poškodeného v trestnom konaní, veľmi dôležité.

2 DEFINÍCIA POJMU POŠKODENÝ

Trestný poriadok definuje poškodeného v § 46 ods. 1 ako „osobu, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví(t.j. spôsobené poškodenie zdravia, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obviklý spôsob života poškodeného § 123 ods. 2 TZ), spôsobená majetková škoda (t.j. škoda, ktorú možno zásadne a objektívne vyjadriť v peniazoch), morálna alebo iná škoda (morálna škoda je spôsobená najmä trestnými činmi proti ľudskej dôstojnosti - druhá hlava osobitnej časti Trestného zákona, trestné činy proti poriadku vo verejných veciach - ôsma hlava osbitnej časti Trestného zákona a trestnými činmi proti iným právam a slobodám - deviata hlava osobitnej časti Trestného zákona. alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody (všetky práva a slobody zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a v iných právnych predpisoch).“1
Podľa ustálenej rozhodovacej činnosti súdov treba za poškodeného považovať fyzickú alebo právnickú osobu (i štát), a to aj vtedy, ak jej páchateľ škodu spôsobenú trestným činom ešte pred začatím trestného stíhania, prípadne počas jeho priebehu, celú nahradil.

Trestný poriadok definuje pojem poškodený pomerne rozsiahlo. Je potrebné si uvedomiť, čo všetko je obsiahnuté pod pojmom škoda spôsobená trestným činom. Nie je to len ublíženie na zdraví prípadne majetková škoda.Patrí sem aj morálna či iná škoda. Pod škodou rozumieme akýkoľvek škodlivý zásah do práv a záujmov dotyčného subjektu, ktoré sú chránené zákonom, aj keď škodlivý zásah nemá za následok vznik nároku na náhradu škody. Naviac poškodeným v zmysle § 46 ods. 1 Trestného poriadku je aj ten, komu boli porušené alebo ohrozené zákonom chránené práva alebo slobody.

„Trestný poriadok rozlišuje v trestnom konaní dve kategórie poškodených: a/ poškodení, ktorí nemajú nárok na náhradu škody, majú len tzv. procesné práva (§ 46 ods. 1 Trestného poriadku),
b/ poškodení, ktorí majú nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom (ďalej len ,,nárok na náhradu škody“) v trestnom (adhéznom) konaní. Títo poškodení majú okrem procesných práv uvedených v § 46 ods. 1 Trestného poriadku, aj právo si uplatniť svoje nároky na náhradu škody priamo v tomto konaní (§ 46 ods. 3, 287 ods. 1 Trestného poriadku).“

Cieľom môjho príspevku je samotné postavenie poškodeného v trestnom konaní. Preto sa budem viac venovať tejto téme. V rámci vedecko odbornej debate ako i laickej debate sa často krát stretávam s názorom, že poškodený by mal mať v rámci trestného konania rovnaké postavenie ako obvinený. Stýmto názorm nemôžem súhlasiť. Poškodený ani nemože mať rovnaké procesné postavenie a práva nakoľko sám poškodený nie je obvinený. Poškodený ich má mať porovnateľné alebo primerené. Toto je podľa môjho názoru ten výraz, ktorý vystihuje samotnú podstatu.

3 PRÁVA POŠKODENÉHO

V každom prípade však ide v prípade poškodeného v trestnom konaní o procesnú stranu, bez ohľadu na to či má právo na náhradu škody v adhéznom konaní alebo nemá. Odborná literatúra rozdeľuje zákonné práva poškodeného, tak aby charakterizovali jeho samotné postavenie v rámci trestného konania. Sú to:
> „Všeobecné práva poškodeného
o Právo na náležité zaobchádzanie a rešpektovanie jeho dôstojnosti a ústavných práv (§ 55 ods.1 TP)
o Právo byť poučený o svojich právach a o možnosti ich uplatnenia, ako aj o organizáciách na pomoc poškodeným (§49 TP) ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU