SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:15

K otázke, či možno správcu konkurznej podstaty uviesť do omylu v zmysle znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu

Autor: JUDr., Peter Šamko
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Príspevok bol prednesený na vedeckej konferencii s názvom "Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou v teoretických súvislostiach", ktorá sa uskutočnila dňa 29.09.2017 na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Abstrakt: Člá­nok sa za­obe­rá tým ako správ­ne práv­ne kva­li­fi­ko­vať ko­na­nia, v kto­rých ve­ri­teľ prih­lá­si do kon­kur­zu neexis­tu­jú­cu ale­bo nad­hod­no­te­nú poh­ľa­dáv­ku a či v ta­kých­to prí­pa­doch mož­no sku­tok kva­li­fi­ko­vať ako trest­ný čin pod­vo­du, res­pek­tí­ve, či mož­no správ­cu kon­kur­znej pod­sta­ty po­va­žo­vať za oso­bu ko­na­jú­cu v omy­le.Cie­ľom to­ho prís­pev­ku je za­my­slieť sa nad tým ako správ­ne práv­ne kva­li­fi­ko­vať prí­pa­dy, v kto­rých „vy­ro­be­ný, či vy­mys­le­ný“ ve­ri­teľ prih­lá­si do kon­kur­zu fik­tív­nu (neexis­tu­jú­cu) poh­ľa­dáv­ku, prí­pad­ne aj tvr­dí, že je za­bez­pe­če­ný ve­ri­teľ[1], res­pek­tí­ve sku­toč­ný ve­ri­teľ prih­lá­si do kon­kur­zu svo­ju reál­ne exis­tu­jú­cu poh­ľa­dáv­ku vo­či úpad­co­vi, av­šak tú­to neop­ráv­ne­ne nad­hod­no­tí.

V ap­li­kač­nej praxi ta­ké­to proti­práv­ne ko­na­nia zo stra­ny údaj­ných, či sku­toč­ných ve­ri­te­ľov úpad­cu bý­va­jú spra­vid­la práv­ne kva­li­fi­ko­va­né ako trest­ný čin pod­vo­du pod­ľa § 221 Tr. zák., pri­čom sa vy­chá­dza z pred­pok­la­du, že oso­bou uvá­dza­nou do omy­lu zo stra­ny (fik­tív­nych, či nad­hod­no­te­ných) ve­ri­te­ľov je správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty s tým, že ško­dou by tu ma­la byť su­ma rov­na­jú­ca sa prih­lá­se­nej neexis­tu­jú­cej poh­ľa­dáv­ke (ak bo­la ale­bo by moh­la byť v kon­kur­ze us­po­ko­je­ná ce­lá), res­pek­tí­ve su­ma rov­na­jú­ca sa po­mer­nej čas­ti, kto­rá by bo­la ta­ké­mu­to ve­ri­te­ľo­vi vy­pla­te­ná, po­kiaľ by spe­ňa­žo­va­ný ma­je­tok úpad­cu ne­bol schop­ný pok­ryť všet­ky poh­ľa­dáv­ky ve­ri­te­ľov v ich ce­los­ti. Pri pou­ži­tí práv­nej kva­li­fi­ká­cie tres­tné­ho či­nu pod­vo­du nie je ap­li­kač­ná prax jed­not­ná v tom, či má byť poš­ko­de­nou oso­bou úpad­ca ale­bo zvyš­ní (sku­toč­ní) ve­ri­te­lia.

O správ­nos­ti pou­ži­tia tej­to práv­nej kva­li­fi­ká­cie však mož­no mať ur­či­té po­chyb­nos­ti. V pr­vom ra­de je po­chyb­ným, či správ­cu kon­kur­znej pod­sta­ty, pri pres­kú­má­va­ní príh­lá­se­ných poh­ľa­dá­vok, mož­no po­va­žo­vať za oso­bu, kto­rú je mož­né uviesť do omy­lu v zmys­le zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu pod­vo­du pod­ľa § 221 ods. 1 Tr. zák. a po­chyb­ným je aj to, či ne­pop­re­tie prih­lá­se­nej poh­ľa­dáv­ky zo stra­ny správ­cu kon­kur­znej pod­sta­ty mož­no po­va­žo­vať za vy­ko­na­nie ma­jet­ko­vej dis­po­zí­cie správ­com kon­kur­znej pod­sta­ty v dôs­led­ku kto­rej by kon­krét­nej oso­be vznik­la ško­da na ma­jet­ku, na­koľ­ko v tej­to fá­ze kon­kur­zu ne­vy­ko­ná­va správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty žiad­ne ma­jet­ko­vé dis­po­zí­cie, kto­rý­mi by sa us­po­ko­jo­va­li poh­ľa­dáv­ky ve­ri­te­ľov, kto­ré bo­li prih­lá­se­né do kon­kur­zu.

K zna­kom skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu pod­vo­du

V tom­to sme­re je nut­né pri­po­me­núť, že k to­mu, aby bo­li napl­ne­né zna­ky zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu pod­vo­du pod­ľa § 221 ods. 1 Tr. zák. je pot­reb­né, aby pá­cha­teľ (v da­nom prí­pa­de fik­tív­ny ale­bo skut­koč­ný ve­ri­teľ) uvie­dol inú oso­bu do omy­lu, prí­pad­ne vy­užil jej om­yl (v da­nom prí­pa­de om­yl – ne­ve­do­mosť správ­cu kon­kur­znej pod­sta­ty), ďa­lej, aby oso­ba (správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty) v dôs­led­ku svoj­ho omy­lu vy­ko­na­la ur­či­tú ma­jet­ko­vú dis­po­zí­ciu (t. j. úh­ra­du poh­ľa­dá­vok ve­ri­te­ľov zo spe­ňa­že­né­ho ma­jet­ku úpad­cu), pri­čom tou­to dis­po­zí­ciou vznik­ne na cu­dzom ma­jet­ku (spra­vid­la na ma­jet­ku ve­ri­te­ľov, kto­rí si prih­lá­si­li sku­toč­ne exis­tu­jú­ce poh­ľa­dáv­ky) ško­da naj­me­nej ma­lá a zá­ro­veň sa pá­cha­teľ ale­bo niek­to iný obo­ha­tí.

Zo zne­nia zá­ko­na č. 7/2005 Z. z. o kon­kur­ze a reš­truk­tu­ra­li­zá­ci (ďa­lej len zá­kon o kon­kur­ze) pri­tom vy­plý­va, že v ča­se prih­la­so­va­nia poh­ľa­dá­vok ve­ri­te­ľov sa žiad­ne ma­jet­ko­vé dis­po­zí­cie s ma­jet­kom úpad­cu zo stra­ny správ­cu kon­kur­znej pod­sta­ty ne­reali­zu­jú a pre­to v tej­to fá­ze kon­kur­zu ani ne­do­chá­dza k ta­kej ma­jet­ko­vej dis­po­zí­cii správ­com kon­kur­znej pod­sta­ty, z kto­rej by bo­li uh­rá­dza­né prih­lá­se­né poh­ľa­dáv­ky ve­ri­te­ľov. Z uve­de­né­ho vy­plý­va aj to, že v tej­to fá­ze kon­kur­zu ne­mô­že len z dô­vo­du prih­lá­se­nia fik­tív­nej, či ned­hod­no­te­nej poh­ľa­dáv­ky vznik­núť na ma­jet­ku úpad­cu, či iných (sku­toč­ných) ve­ri­te­ľov žiad­na ško­da. Už z tých­to sku­toč­nos­tí je zrej­mé, že v ča­se prih­la­so­va­nia poh­ľa­dá­vok ve­ri­te­ľov ne­mô­že prísť k napl­ne­niu všet­kých zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu pod­vo­du pod­ľa § 221 ods. 1 Tr. zák., t. j. ne­mô­že ísť o do­ko­na­ný trest­ný čin pod­vo­du, pre­to­že ab­sen­tu­je znak spô­so­be­nia ško­dy ako aj vy­ko­na­nie ma­jet­ko­vej dis­po­zí­cie oso­bou ko­na­jú­cou v omy­le.

Zos­tá­va te­da po­sú­diť, či prih­la­so­va­nie fik­tív­nych, res­pek­tí­ve úmy­sel­ne nad­hod­no­te­ných poh­ľa­dá­vok do kon­kur­zu zo stra­ny ve­ri­te­ľov by moh­lo byť po­sú­de­né as­poň ako po­kus tres­tné­ho či­nu pod­vo­du pod­ľa § 14 ods. 1 Tr. zák., te­da ako ko­na­nie pá­cha­te­ľa, kto­ré úmy­sel­ne sme­ru­je k to­mu, aby bol správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty (a v ko­neč­nom dôs­led­ku kon­kurz­ný súd) ok­la­ma­ný v tom, kto je sku­toč­ný ve­ri­teľ úpad­cu, či aká je sku­toč­ná vý­ška poh­ľa­dáv­ky ve­ri­te­ľa a aby správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty v dôs­led­ku toh­to svoj­ho omy­lu us­po­ko­jil prih­lá­se­ných ve­ri­te­ľov nás­led­ne, po­čas kon­kur­zu, t. j. po spe­ňa­že­ní ma­jet­ku na zá­kla­de rozvr­hu. Iš­lo by tu te­da o ko­na­nie pá­cha­te­ľa sme­ro­va­né do bu­dúc­nos­ti s tým, že napl­ne­ná by bo­la len tá časť zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu pod­vo­du spo­čí­va­jú­ca v úmy­sel­nom uvá­dza­ní inej oso­by do omy­lu.

Z hľa­dis­ka správ­nos­ti pou­ži­tia uve­de­nej práv­nej kva­li­fi­ká­cie je pre­to pot­reb­né ve­no­vať po­zor­nosť to­mu, či správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty (res­pek­tí­ve kon­kurz­ný súd) ne­má pri pres­kú­ma­va­ní prih­lá­se­ných poh­ľa­dá­vok ve­ri­te­ľov ob­dob­né pos­ta­ve­nie ako súd v spo­ro­vom ko­na­ní a či kon­kurz nie je fak­tic­ky oso­bit­ným súd­nym ko­na­ním. Ak by to­mu tak bo­lo, po­tom by ma­lo byť vy­lú­če­né, aby správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty (či kon­kurz­ný súd) mo­hol byť po­va­žo­va­ný za oso­bu, kto­rú je mož­né uviesť do omy­lu a tým by bo­la úpl­ne vy­lú­če­ná aj práv­na kva­li­fi­ká­cia tres­tné­ho či­nu pod­vo­du.

Od­bor­nej ve­rej­nos­ti je už po­mer­ne zná­me, že otáz­kou, či súd mô­že byť uve­de­ný do omy­lu, sa za­obe­ral Naj­vyš­ší súd Čes­kej re­pub­li­ky v uz­ne­se­ní 11 Tdo 229/2004, kto­ré bo­lo pub­li­ko­va­né v Zbier­ke súd­nych roz­hod­nu­tí a sta­no­vísk ČR (R 24/2006), pri­čom práv­ne zá­ve­ry toh­to roz­hod­nu­tia mož­no vzhľa­dom na po­dob­nú práv­nu úp­ra­vu a prí­pus­tnú kom­pa­ra­tív­nu me­tó­du vý­kla­du prá­va vy­užiť aj v práv­nych pod­mien­kach Slo­ven­skej re­pub­li­ky a to aj na správ­cu kon­kur­znej pod­sta­ty a fá­zu kon­kur­zu tý­ka­jú­cu sa prih­la­so­va­nia poh­ľa­dá­vok.

Naj­vyš­ší súd ČR v uve­de­nom roz­hod­nu­tí po­su­dzo­val prí­pad, kto­rý bol práv­ne kva­li­fi­ko­va­ný ako trest­ný čin pod­vo­du a v kto­rom sa ob­ža­lo­va­ný sna­žil uviesť do omy­lu súd tak, že v súd­nom ko­na­ní up­lat­ňo­val lis­ti­nu ozna­če­nú ako „zmen­ka bez pro­tes­tu“, pri­čom na vy­ho­to­ve­nie zmen­ky zneu­žil poš­ko­de­ným bian­ko pod­pí­sa­ný hla­vič­ko­vý pa­pier ob­chod­nej spo­loč­nos­ti, kto­rý mal k dis­po­zí­cii z iných dô­vo­dov. Naj­vyš­ší súd ČR sa s práv­nou kva­li­fi­ká­ciu skut­ku ako tres­tné­ho či­nu pod­vo­du nes­to­tož­nil. Uvie­dol, že spo­ro­vé ob­čian­skop­ráv­ne ko­na­nie po­dlie­ha za­sa­dám pre­jed­na­nia ve­ci a zis­ťo­va­nia sta­vu bez dô­vod­ných po­chyb­nos­tí a vý­sle­dok dô­kaz­né­ho ko­na­nia sa od­ví­ja od ini­cia­tí­vy a ak­ti­vi­ty účas­tní­kov. Tie­to pro­ces­nop­ráv­ne zá­sa­dy umož­ňu­jú ža­lo­va­né­mu, aby sa prí­pad­ným nes­práv­nym či nep­rav­di­vým tvr­de­niam ža­lob­cu brá­nil a vy­vra­cal ich. Účas­tní­ci ko­na­nia sú po­vin­ní ozna­čiť dô­ka­zy k ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.