K problematike vecnej príslušnosti policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu

Autor: JUDr. Ing., Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Článok sa zaoberá problematikou vecnej príslušnosti policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu a právnym ponímaním času pri vykonávaní tohto dôkazného prostriedku.

V tres­tnop­ráv­nej praxi čas­to nas­tá­va­jú si­tuácie, ke­dy po­ve­re­ný prís­luš­ník po­li­caj­né­ho zbo­ru vy­ko­ná ob­hliad­ku mies­ta či­nu ku skut­ku, o kto­rom sa dô­vod­ne dom­nie­va, že na ko­na­nie o ňom je z hľa­dis­ka práv­nej kva­li­fi­ká­cie vec­ne prís­luš­ný, av­šak až po vy­ko­na­ní ob­hliad­ky mies­ta či­nu a reali­zá­ciou nad­vä­zu­jú­cich úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia vy­jdú naj­avo sku­toč­nos­ti od­ôvod­ňu­jú­ce stra­tu je­ho vec­nej prís­luš­nos­ti. Naj­ty­pic­kej­ším tres­tným či­nom v zmys­le pred­chá­dza­jú­cej ve­ty je trest­ný čin krá­de­že vlá­ma­ním, pri kto­rom de­lia­cim (hra­nič­ným) kri­té­riom me­dzi práv­nou kva­li­fi­ká­ciou skut­ku pod­ľa § 212 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na a pod­ľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na je vý­ška spô­so­be­nej ško­dy. Prá­ve na uve­de­nom prík­la­de bu­de v tom­to prís­pev­ku de­monštro­va­ná prob­le­ma­ti­ka vy­dá­va­nia nad­vä­zu­jú­cich uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia, ako aj roz­bor pos­tu­pu le­ge ar­tis.

V prí­pa­doch naz­na­če­ných pred­chá­dza­jú­cim od­se­kom, keď po vy­ko­na­ní ob­hliad­ky mies­ta či­nu a po nej nas­le­du­jú­ci­mi úkon­mi skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia (spra­vid­la vý­sluch poš­ko­de­né­ho ale­bo za­bez­pe­če­nie lis­tin­ných dô­ka­zov k hod­no­te od­cu­dze­ných ve­cí) vy­vsta­nú sku­toč­nos­ti od­ôvod­ňu­jú­ce stra­tu vec­nej prís­luš­nos­ti po­ve­re­né­ho prís­luš­ní­ka, tí­to pri vy­dá­va­ní nad­vä­zu­jú­ce­ho uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia zvy­čaj­ne pos­tu­pu­jú tak, že tres­tnú vec od­stú­pia vy­šet­ro­va­te­ľo­vi a až ten vy­dá uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pre sku­tok, kto­rý z hľa­dis­ka práv­nej kva­li­fi­ká­cie spa­dá do je­ho vec­nej prís­luš­nos­ti.Ta­ký­to pos­tup je v roz­po­re s prá­vom.

Ab ini­tio je pot­reb­né kon­šta­to­vať, že naz­na­če­ná práv­na si­tuácia, je vý­sled­kom ne­dos­ta­toč­nej a ne­jas­nej le­gis­la­tí­vy. Ob­hliad­ka mies­ta či­nu je dô­ka­zom, kto­ré­ho vy­ko­na­nie je ako neod­klad­ným, tak aj neo­pa­ko­va­teľ­ným úko­nom. Zá­ko­no­dar­ca v us­ta­no­ve­ní § 199 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku kon­ci­po­val, že nie je va­dou ta­ké­ho­to úko­nu, ak ho vy­ko­ná mies­tne prís­luš­ný po­li­cajt, opo­mí­na­júc pri­tom mož­nosť je­ho vy­ko­na­nia aj vec­ne nep­rís­luš­ným po­li­caj­tom. Ap­li­ku­júc prin­cí­py práv­nej lo­gi­ky sa sí­ce ja­ví, že di­fe­ren­co­vať (ne)prís­luš­nosť po­li­caj­ta k vy­ko­na­niu neod­klad­ných, neo­pa­ko­va­teľ­ných a pre­dov­šet­kým zis­ťo­va­cích úko­nov na vec­nú a mies­tu by bo­lo z poh­ľa­du zá­ko­no­dar­cu ne­dô­vod­né, av­šak v zmys­le plat­né­ho práv­ne­ho sta­vu je prav­dou pres­ný opak.

Vy­ko­na­ním ob­hliad­ky mies­ta či­nu sa za­čí­na tres­tné stí­ha­nie bez­pros­tred­ne. V ča­se pred vy­ko­na­ním ob­hliad­ky mies­ta či­nu po­li­cajt spra­vid­la nie vždy do­ká­že iden­ti­fi­ko­vať všet­ky zna­ky skut­ku, a tým ur­čiť je­ho správ­nu práv­nu kva­li­fi­ká­ciu. Z uve­de­né­ho jed­noz­nač­ne vy­plý­va zá­ver, že ak v ča­se pred vy­ko­na­ním ob­hliad­ky po­li­cajt ne­vie, aká je pres­ná práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku, er­go ne­poz­ná všet­ky poj­mo­vé zna­ky ob­jek­tív­nej strán­ky tres­tné­ho či­nu a vzhľa­dom na do­po­siaľ zná­me sku­toč­nos­ti sa dô­vod­ne dom­nie­va, že ide o sku­tok, na ko­na­nie o kto­rom je vec­ne prís­luš­ný, ob­hliad­ku mies­ta či­nu vy­ko­nať mô­že, a ak nes­kôr vy­jdú naj­avo no­vé sku­toč­nos­ti de­ter­mi­nu­jú­ce, že sku­tok ne­bol tres­tným či­nom, na kto­rý bol ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU