Stalking - trestný čin nebezpečného prenasledovania

Autor: JUDr., Matej Izakovič
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Článok sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák.

Aj na­priek sku­toč­nos­ti, že skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia pod­ľa § 360a Tres­tné­ho zá­ko­na, nie je zvlášť no­vou (za­ve­de­ná bo­la do Tres­tné­ho zá­ko­na s účin­nos­ťou od 01.09.2011), vý­raz­nej­šie sa za­ča­la „ob­ja­vo­vať na scé­ne“ až v pos­led­nom ob­do­bí. V tej­to sú­vis­los­ti sa aj vzhľa­dom na ab­sen­ciu re­le­van­tnej ju­di­ka­tú­ry za­ča­li vy­sky­to­vať ap­li­kač­né prob­lé­my nie len v po­li­caj­nej praxi a to naj­mä v sú­vis­los­ti so sa­mot­nou práv­nou kva­li­fi­ká­ciou ko­na­nia pá­cha­te­ľa a je­ho sub­sum­cie pod zá­kon­né zna­ky uve­de­né­ho tres­tné­ho či­nu.

Sa­mot­ný po­jem „stal­king“ ne­má do­po­siaľ žiad­nu re­le­van­tnú de­fi­ní­ciu, pri­čom by sa dal cha­rak­te­ri­zo­vať ako zlo­voľ­né, úmy­sel­né a sys­te­ma­tic­ké pre­nas­le­do­va­nie a ob­ťa­žo­va­nie inej oso­by, kto­ré u obe­ti zni­žu­je kva­li­tu jej ži­vo­ta a oh­ro­zu­je jej bez­peč­nosť. Ná­rod­né cen­trum pre obe­te zlo­či­nov (The­Na­tio­nal Cen­ter for­Vic­tim­sof­Cri­me) de­fi­nu­je stal­king ako spô­sob sprá­va­nia sa, pri kto­rom cí­ti­te strach, ner­vo­zi­tu, ob­ťa­žo­va­nie ale­bo ne­bez­pe­čen­stvo. Ide o prí­pa­dy ke­dy vás niek­to opa­ko­va­ne kon­tak­tu­je, sle­du­je, po­sie­la vám ve­ci (dar­če­ky), ho­vo­rí s va­mi, aj keď vy nech­ce­te ale­bo vás oh­ro­zu­je. Ta­ké­to sprá­va­nie mô­že za­hŕňať: poz­nat­ky o rozvr­hu obe­te (den­nom, pra­cov­nom a pod.), vy­sky­to­va­nie sa na mies­tach, na kto­ré ide obeť, po­sie­la­nie správ, emai­lov ale­bo ob­ráz­kov, opa­ko­va­né te­le­fo­ná­ty ale­bo texto­vé sprá­vy, kon­tak­to­va­nie ale­bo pri­dá­va­nie úda­jov o obe­ti na so­ciál­nych sie­ťach (Fa­ce­book, Twit­ter, In­stag­ram a pod.), pí­sa­nie lis­tov, ni­če­nie ma­jet­ku obe­te, vy­tvo­re­nie webo­vej strán­ky o obe­ti, po­sie­la­nie dar­če­kov, drob­né krá­de­že ve­cí, kto­ré pa­tria obe­ti, ako aj iné po­ku­sy o kon­tak­to­va­nie, ob­ťa­žo­va­nie, sle­do­va­nie ale­bo za­stra­šo­va­nie obe­te1. Stať sa obe­ťou stal­kin­gu je vy­so­ko stre­su­jú­ca si­tuácia, pri kto­rej sa ku­mu­lu­jú ne­ga­tív­ne po­ci­ty nie­len zo sa­mot­né­ho pre­nas­le­do­va­nia, stra­ty súk­ro­mia, ale aj ne­po­cho­pe­nia oko­lia. V dôs­led­ku uve­de­né­ho sa ob­ja­vu­jú po­ci­ty bez­moc­nos­ti, se­baob­vi­ňo­va­nie, čas­to sa roz­ví­ja­jú psy­cho­reak­tív­ne úz­kos­tno-dep­re­sív­ne sta­vy ale­bo psy­cho­so­ma­tic­ké po­ru­chy. Stal­king má vý­znam­ný ne­priaz­ni­vý vplyv aj na so­ciál­ny a pro­fe­sio­nál­ny ži­vot obe­te. Ve­die k so­ciál­nej izo­lá­cii, zme­ne prá­ce, sťa­ho­va­niu2.

Pod­ľa § 360a ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na, kto iné­ho dl­ho­do­bo pre­nas­le­du­je ta­kým spô­so­bom, že to mô­že vzbu­diť dô­vod­nú oba­vu o je­ho ži­vot ale­bo zdra­vie, ži­vot ale­bo zdra­vie je­mu blíz­kej oso­by ale­bo pod­stat­ným spô­so­bom zhor­šiť kva­li­tu je­ho ži­vo­ta, tým, že

a) sa vy­hrá­ža ub­lí­že­ním na zdra­ví ale­bo inou uj­mou je­mu ale­bo je­mu blíz­kej oso­be,

b) vy­hľa­dá­va je­ho osob­nú blíz­kosť ale­bo ho sle­du­je,

c) ho kon­tak­tu­je pros­tred­níc­tvom tre­tej oso­by ale­bo elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, pí­som­ne ale­bo inak pro­ti je­ho vô­li,

d) zneu­ži­je je­ho osob­né úda­je na účel zís­ka­nia osob­né­ho ale­bo iné­ho kon­tak­tu, ale­bo

e) ho inak ob­me­dzu­je v je­ho ob­vyk­lom spô­so­be ži­vo­ta,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na je­den rok.

Ob­jek­tív­na strán­ka ci­to­va­né­ho tres­tné­ho či­nu spo­čí­va v dl­ho­do­bom pre­nas­le­do­va­ní, kto­ré je spô­so­bi­lé vzbu­diť u iné­ho dô­vod­nú oba­vu o je­ho ži­vot ale­bo zdra­vie, ži­vot ale­bo zdra­vie je­mu blíz­kej oso­by ale­bo pod­stat­ným spô­so­bom zhor­šiť kva­li­tu je­ho ži­vo­ta.

Zo sub­jek­tív­nej strán­ky da­né­ho tres­tné­ho či­nu sa vy­ža­du­je úmy­sel­né za­vi­ne­nie.

Úmys­lom zá­ko­no­dar­cu, kto­rý ho vie­dol k za­ve­de­niu ci­to­va­né­ho tres­tné­ho či­nu do Tres­tné­ho zá­ko­na, bo­la prav­de­po­dob­ne reak­cia na mno­žia­ce sa prí­pa­dy pra­vi­del­né­ho, resp. opa­ko­va­né­ho pre­nas­le­do­va­nia, ob­ťa­žo­va­nia osôb spo­čí­va­jú­ca aj v nie­koľ­kých úto­koch, kto­ré však sa­mos­tat­ne nie sú tres­tný­mi čin­mi a v niek­to­rých prí­pa­doch ani pries­tup­ka­mi, av­šak vo svo­jom súhr­ne mô­žu svo­ji­mi nás­led­ka­mi pod­stat­ným spô­so­bom zhor­šiť kva­li­tu ži­vo­ta poš­ko­de­né­ho (obe­ti), či v ko­neč­nom dôs­led­ku vy­vo­lať v poš­ko­de­nom dô­vod­nú oba­vu z mož­né­ho ub­lí­že­nia na zdra­ví ale­bo zhor­še­nia kva­li­ty je­ho ži­vo­ta. V prí­pa­de ci­to­va­né­ho tres­tné­ho či­nu mô­že byť napl­ne­nie je­ho for­mál­nych zna­kov v kon­krét­nom prí­pa­de vý­raz­ne zá­važ­né, ale aj nao­pak vý­raz­ne má­lo zá­važ­né, je pre­to pot­reb­né v prí­pa­de sa­mot­né­ho roz­hod­nu­tia, či sa v tom kto­rom prí­pa­de jed­ná o trest­ný čin ale­bo len pries­tu­pok (§ 49 ods. 1 písm. d) zá­ko­na SNR č. 372/1990 Zb. o pries­tup­koch v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov), dôs­led­ne vy­hod­no­co­vať a po­su­dzo­vať kon­krét­ne okol­nos­ti prí­pa­du a to aj v kon­texte s us­ta­no­ve­ním § 10 ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na (tzv. ma­te­riál­ny ko­rek­tív).

Z ap­li­kač­nej praxe je dô­le­ži­té sa pri ci­to­va­nom tres­tnom či­ne za­obe­rať naj­mä po­sú­de­ním a vy­hod­no­te­ním poj­mo­vých zna­kov „dl­ho­do­bo“, „dô­vod­ná oba­va“ a „pod­stat­ný spô­sob zhor­še­nia kva­li­ty ži­vo­ta“.

Zo sa­mot­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia vy­plý­va, že chrá­ni pred ob­ťa­žo­va­ním tak in­ten­zív­nym, kto­ré už oh­ro­zu­je psy­chic­kú a v niek­to­rých prí­pa­doch aj fy­zic­kú in­teg­ri­tu poš­ko­de­né­ho, res­pek­tí­ve je­ho ži­vot. Hra­ni­cu me­dzi tým, ke­dy už ide o škod­li­vý pre­jav sprá­va­nia nie je pri­tom ľah­ké vždy jed­noz­nač­ne sta­no­viť a k jej prek­ro­če­niu mô­že čas­to dôjsť ne­ná­pad­ným spô­so­bom, keď pre­nas­le­do­va­nie obe­te pos­tup­ne na­be­rá na in­ten­zi­te a až od ur­či­té­ho oka­mi­hu sa pre ňu stá­va ne­bez­peč­ným. Cel­kom ur­či­te je však ta­ká hra­ni­ca prek­ro­če­ná v prí­pa­de, keď je z okol­nos­tí prí­pa­du zrej­má bez­výs­led­nosť sna­hy pre­nas­le­do­va­te­ľa zís­kať pria­zeň obe­te a na­priek to­mu v jej pre­nas­le­do­va­ní neú­nav­ne pok­ra­ču­je me­sia­ce až ro­ky. Za vy­tr­va­lý kon­takt pros­tried­ka­mi elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie sa pri­tom po­va­žu­je hlav­ne opa­ko­va­né za­sie­la­nie ne­vy­žia­da­ných emai­lo­vých správ (čas­to s vul­gár­nym ale­bo ag­re­sív­nym ob­sa­hom), za­hl­co­va­nie elek­tro­nic­kej poš­ty ne­vy­žia­da­ný­mi sprá­va­mi, naj­mä dis­tri­bú­cia po­čí­ta­čo­vých ví­ru­sov, ne­vy­žia­da­né vo­la­nia tak na mo­bil­ný te­le­fón ako aj na pev­nú te­le­fón­nu lin­ku a po­dob­ne (pre po­rov­na­nie aj uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky, č. k. 8Tdo 1107/2013 ale­bo aj TR NS 79/2011-T).

K tra­dič­ným for­mám ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia (vy­hľa­dá­va­nie fy­zic­kej blíz­kos­ti obe­te, sexuál­ne ob­ťa­žo­va­nie, ná­sil­né cho­va­nie) sa tak prid­ru­žu­jú mo­der­né for­my, kto­ré úči­nok cho­va­nia pá­cha­te­ľa zvy­šu­jú (ne­vy­žia­da­né emai­lo­vé sprá­vy, za­hl­co­va­nie elek­tro­nic­kej poš­ty ne­vy­žia­da­ný­mi sprá­va­mi, dis­tri­bú­cia po­čí­ta­čo­vých ví­ru­sov, ne­vy­žia­da­né vo­la­nia na mo­bil­ný te­le­fón ale­bo pev­nú te­le­fón­nu lin­ku). Zá­ro­veň je však pot­reb­né pou­ká­zať na sku­toč­nosť, že uve­de­né for­my pre­nas­le­do­va­nia (na to, aby ta­ké­to ko­na­nie moh­lo byť ozna­če­né ako trest­ný čin) mu­sia pred­sta­vo­vať pre obeť (poš­ko­de­né­ho) chro­nic­ký a ťaž­ko kon­tro­lo­va­ný stres, pro­ti kto­ré­mu je cel­kom bez­bran­ná, a kto­rý mô­že vy­vo­lá­vať, resp. udr­žia­vať fy­zic­ké či du­šev­né ocho­re­nie obe­te.

Pod poj­mom dl­ho­do­bo pri tres­tnom či­ne ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia tre­ba však ro­zu­mieť pri­naj­men­šom nie­koľ­ko vy­nú­te­ných kon­tak­tov ale­bo po­ku­sov o ne, kto­ré ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU