Sporné ustanovenie § 567m Tr. por. - zjednocujúce stanovisko Krajského súdu v Bratislave

Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Informácia o obsahu zjednocujúceho stanoviska trestného kolégia Krajského súdu v Bratislave ohľadne výkladu prechodného ustanovenia § 567m Tr. por.

Zá­kon č. 316/2016 Z. z. účin­ný od 01.01.2017 me­nil, ok­rem iné­ho, aj us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku a nad­vä­zu­jú­cich zá­ko­nov (nap­rík­lad zá­kon č. 371/2004 Z. z. o síd­lach a ob­vo­doch sú­dov SR) a to tak, že s účin­nos­ťou od 01.01.2017 sa pod­ľa § 562 ods. 1 Tr. por. ro­zu­mie sú­dom v síd­le Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I, Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va II, Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va III, Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va IV a Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va V a sú­dom v síd­le Kraj­ské­ho sú­du v Ko­ši­ciach Ok­res­ný súd Ko­ši­ce I a Ok­res­ný súd Ko­ši­ce II.

Trest­ný po­ria­dok s účin­nos­ťou od 01.01.2017 te­da zme­nil vec­nú prís­luš­nosť sú­dov, kto­ré sú prís­luš­né na ko­na­nie v zmys­le § 16 ods. 1 Tr. por. Len pre úpl­nosť je nut­né do­dať, že tá­to zme­na sa tý­ka, a cel­kom ne­po­cho­pi­teľ­ne, iba Bra­tis­lav­ské­ho a Ko­šic­ké­ho kra­ja.

Z hľa­dis­ka vý­kla­du bo­lo prob­le­ma­tic­kým a spor­ným us­ta­no­ve­nie § 567m Tr. por., t. j. pre­chod­né us­ta­no­ve­nie k úp­ra­vám účin­ným od 01.01.2017, pod­ľa kto­ré­ho „ko­na­nie za­ča­té pred 1.01.2017 sa do­kon­čí pod­ľa pred­pi­sov účin­ných do 31.12.2016“.

V rám­ci Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja bo­lo spor­né, čo sa ro­zu­mie pod poj­mom „ko­na­nie za­ča­té“, te­da kto­ré tres­tné ve­ci (v zmys­le § 16 ods. 1 Tr. por.) je už nut­né po­su­dzo­vať pod­ľa zme­ne­ných us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku účin­ných od 01.01.2017 a kto­ré eš­te bu­dú mu­sieť byť do­kon­če­né pod­ľa práv­nej úp­ra­vy účin­nej do 31.12.2016. Ide o pod­stat­ný prob­lém, pre­to­že od je­ho správ­ne­ho vy­rie­še­nia za­vi­sí, kto­rý súd bu­de nie­len vec­ne prís­luš­ný na roz­ho­do­va­nie o ob­ža­lo­be, ale kto­rý súd bu­de vec­ne prís­luš­ný aj na roz­ho­do­va­nie v príp­rav­nom ko­na­ní nap­rík­lad o ITP, väz­be a po­dob­ne.

Pr­vý ná­zor vy­chá­dzal z to­ho, že pod poj­mom „ko­na­nie za­ča­té“ je nut­né ro­zu­mieť „ko­na­nie za­ča­té na sú­de“, t.j., že ide o zme­nu vec­nej prís­luš­nos­ti v zmys­le § 16 ods. 1 Tr. por., kto­rá sa tý­ka vý­hrad­ne ko­na­nia pred sú­dom (a to ko­na­nia pred sud­com pre príp­rav­né ko­na­nie, res­pek­tí­ve ko­na­nia pred sú­dom po po­da­ní ob­ža­lo­by, či návr­hu na schvá­le­nie do­ho­dy o ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU