SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Vylúčenie veci z konkurznej podstaty

Autor: JUDr., Milan Sudzina
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Tradície a inovácie v súkromnom práve

Abstrakt

V konkurznom práve zohráva inštitút vylúčenia veci z konkurznej podstaty upravený v § 78 nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov dôležitú úlohu. V rámci konkurzu dochádza v praxi často k situáciám, keď je do konkurznej podstaty správcom zahrnutý aj majetok patriaci tretej osobe, ktorá si uplatňuje právo vylučujúce zapísanie tohto majetku do súpisu. Hlavným účelom inštitútu vylúčenia veci z konkurznej podstaty je ochrana vlastníckeho práva tretích osôb v konkurznom konaní.

Úvod

V právnej úprave konkurzného práva zohráva dôležitú úlohu inštitút tzv. vylúčenia veci z konkurznej podstaty upravený v § 78 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“ alebo „ZKR“). V rámci konkurzu dochádza v praxi často k situáciám, keď je do konkurznej podstaty zahrnutá vec patriaca tretej osobe (nie úpadcovi) alebo je pochybnosť o zaradení veci do súpisu konkurznej podstaty. Inštitút vylúčenia veci z konkurznej podstaty predstavuje tradičný inštitút konkurzného práva, ktorého cieľom je predovšetkým chrániť vlastnícke právo tretích osôb.

1.   Súpis majetku podstát

Správca je povinný spísať majetok podliehajúci konkurzu (§ 67, § 77 ods. 1 ZKR) do tzv. súpisu majetku podstát. Súpis je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok

a)              previesť (predať, darovať, zameniť),

b)              dlhodobo prenajať,

c)              zriadiť na ňom právo k cudzej veci, teda ho zaťažiť (zriadiť vecné bremeno, záložné právo, predkupné právo) alebo

d)              inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu.

Správca je povinný vyhotoviť súpis do 30 dní od vyhlásenia konkurzu a pravidelne ho aktualizovať (napr. ak dôjde k zmene v majetku podliehajúcom konkurzu z dôvodu úspešných vylučovacích žalôb alebo odporovacích žalôb). V súpise je potrebné okrem iných náležitostí uviesť deň a dôvod zapísania majetku a taktiež aj deň a dôvod vylúčenia majetku zo súpisu.

Do súpisu správca zapisuje nielen majetok, u ktorého je preukázané, že patrí úpad- covi, ale aj

a)              majetok, ktorého zahrnutie do všeobecnej podstaty alebo oddelenej podstaty je sporné najmä preto, že sa nachádza u tretej osoby alebo že tretia osoba k nemu uplatňuje právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (vlastnícke právo),

b)              majetok tretích osôb, ktorým sa zabezpečujú záväzky úpadcu,

c)              majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neúčinných právnych úkonov, ako aj nároky z nich plynúce a

d)              majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov.

V prípade, že je naplnený zákonný dôvod na vylúčenie majetku zo súpisu, správca je povinný tak urobiť bez zbytočného odkladu.

2.   Vylučovacia žaloba

Do súpisu správca zapisuje aj majetok, ktorého zahrnutie do všeobecnej podstaty alebo oddelenej podstaty je sporné.1 Nie vždy možno s istotou určiť, či majetok podlieha alebo nepodlieha konkurzu a teda či má byť súčasťou konkurznej podstaty.[1] [2] Často krát je zaradenie majetku do konkurznej podstaty sporné. Príčinou spornosti môže byť napr. neposkytnutie súčinnosti zo strany úpadcu, nedostatky vo vedení účtovníctva.[3] Najčastejším prípadom tejto spornosti je najmä to, že tento majetok sa nachádza u tretej osoby (napr. majetok vo vlastníctve úpadcu, ktorý sa nachádza u tretej osoby z titulu nájmu, výpožičky) alebo že tretia osoba k nemu uplatňuje právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (napr. treťou osobou uplatnený reštitučný nárok na nehnuteľnosť zaradenú do súpisu). Tieto prípady výslovne uvádza zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Sporným zápisom môžu byť aj iné prípady. Napr. pri spísaní majetku úpadcu samotný úpadca, resp. jeho zamestnanec prehlásia, že hnuteľná vec, ktorú správca hodlá zaradiť do konkurznej podstaty, patrí tretej osobe (napr. výrobná linka nachádzajúca sa v areáli úpadcu, ktorý ju má iba v nájme).

Pri spornom zápise je správca povinný uviesť v súpise majetku poznámku. V poznámke sa uvedú dôvody sporného zápisu a aj osoba, v ktorej prospech svedčia pochybnosti sporného zápisu. Poznámka o spornom zápise sa zaznamená v súpise v čase spísania majetku, ak správca už pri spísaní vie, že ide o sporný zápis. Túto poznámku je možné zapísať aj neskôr (po spísaní majetku), ak správca v priebehu konkurzného konania zistí v rámci vlastného šetrenia alebo na základe informácií získaných od tretích osôb, že zaradenie majetku do súpisu je sporné.

Tretia osoba môže uplatniť právo na vylúčenie majetku zo súpisu aj vtedy, ak správca do súpisu neuviedol žiadnu poznámku o spornom zápise, alebo síce poznámku uviedol, ale zapísal do nej inú osobu alebo tam neuviedol žiadnu dotknutú osobu, v prospech ktorej svedčí sporný zápis.

Cieľom zapísania poznámky o spornom zápise do súpisu a jej následného zverejnenia v Obchodnom vestníku je ochrana práv tretej osoby, ktorá je týmto spôsobom informovaná, že si môže uplatniť právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu. Správca je zo zákona povinný vykonať šetrenie za účelom zistenia osoby, ktorej patrí vec, ktorej zaradenie do súpisu je sporné. Správca nemôže byť v tomto smere nečinný a spoliehať sa iba na to, že táto osoba sa prihlási sama.

Ak by bol správca nečinný, nevykonal by žiadne úkony smerujúce k zisteniu tejto osoby, prichádza do úvahy zodpovednosť správcu za škodu, ktorá v dôsledku toho tretej osobe vznikla. Ak správca predal vec patriacu tretej osobe, kupujúci pri odplatnom prevode veci zapísanej do súpisu nadobudne vlastnícke právo aj vtedy, keď úpadca nebol vlastníkom tejto veci (ide o výnimku zo zásady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet podľa § 93 ods. 3 ZKR - nikto nemôže na druhého previesť viac práv ako má sám). Ak by kupujúci nadobudol v konkurze vec, ktorej úpadca nebol vlastníkom, pôvodný vlastník by sa proti tomu neubránil ani na základe žaloby o určenie vlastníckeho práva. S touto žalobou by neuspel.[4] Súd by musel takúto žalobu o určenie vlastníckeho práva zamietnuť.

Ak správca predal vec patriacu tretej osobe bez toho, aby s odbornou starostlivosťou zisťoval, komu vec skutočne patrí, správca v súlade s § 93 ods. 3 ZKR zodpovedá pôvodnému vlastníkovi veci za škodu, ktorá mu tým vznikla. Je to prípad objektívnej zodpovednosti. Zavinenie sa nevyžaduje, ale sa zodpovedá za výsledok. Nejde o absolútnu zodpovednosť. Správca sa môže tejto zodpovednosti zbaviť. Správca sa liberuje, ak preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou. Správca by musel preukázať, že vykonal šetrenie za účelom zistenia skutočného vlastníka veci, ktorej zaradenie do súpisu bolo sporné.

Správca bezodkladne po zverejnení sporného zápisu v Obchodnom vestníku vyzve osobu, v ktorej prospech zapísal poznámku do súpisu, aby uviedla dôvody a predložila dôkazy, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučujú. Výzvu je potrebné uskutočniť v písomnej forme. Výzva v ústnej forme nie je postačujúca. Lehota na uvedenie týchto dôvodov a predloženie dôkazov je 30 dní od doručenia výzvy. Správca je povinný dôvody a predložené dôkazy preskúmať s odbornou starostlivosťou. Ak po preskúmaní zistí, že vyzvanej osobe svedčí právo, ktoré vylučuje zapísanie majetku do súpisu (napr. tretia osoba predloží správcovi kúpnu zmluvu podpísanú v čase pred vyhlásením konkurzu, z ktorej bude vyplývať, že je vlastníkom danej veci), tento majetok bezodkladne po súhlase príslušného orgánu (§ 82 ZKR) vylúči zo súpisu. Vylúčenie majetku zo súpisu je potrebné zverejniť v Obchodnom vestníku. Správca nemôže tento majetok vylúčiť len na základe svojho vlastného rozhodnutia. Musí si vyžiadať na vylúčenie tohto majetku zo súpisu súhlas príslušného orgánu podľa § 82 ZKR. Príslušným orgánom je zásadne veriteľský výbor (ak ide o majetok zaradený do všeobecnej podstaty), prípadne súd (ak nie je zvolený veriteľský výbor). Súhlas na vylúčenie majetku dáva zabezpečený veriteľ, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu.[5]

Ak po preskúmaní dôvodov a dôkazov predložených treťou osobou správca nezistí skutočnosti, ktoré by svedčili o tom, že tretia osoba má k majetku zahrnutému do súpisu právo vylučujúce zapísanie tohto majetku do súpisu, správca ju opäť vyzve, aby do 30 dní od doručenia výzvy uplatnila svoje právo na súde. Výzva sa opäť uskutočňuje v písomnej forme. Toto právo sa uplatňuje vylučovacou (excindanč- nou) žalobou.[6] Lehota na podanie žaloby je 30 dní od doručenia výzvy správcu osobe, ktorá si uplatňuje právo vylučujúce ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.