O dotazníkoch a zadržaní podozrivého na základe počtu získaných bodov

Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Článok kritizuje tzv. dotazníkovú metódu výsluchu, ktorú od 01.01.2017 zaviedla polícia pri domácom násilí

Niž­šie v texte je uve­de­ná časť po­ky­nu zo dňa 19.12.2016, kto­rý bol vy­da­ný zo stra­ny Pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Pred­met­ný po­kyn sa tý­ka vy­hod­no­co­va­nia ri­zi­ka oh­ro­ze­nia poš­ko­de­nej oso­by pri tzv. do­má­com ná­si­lí (tu pôj­de spra­vid­la o po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu tý­ra­nia zve­re­nej a blíz­kej oso­by, tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia a tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia).

Sú­čas­ťou (pod­sta­tou) toh­to po­ky­nu je do­taz­ník (nas­ke­no­va­ný niž­šie) na od­had ri­zi­ka oh­ro­ze­nia, v kto­rom je uve­de­ných 12 otá­zok, na kto­ré mô­že (mu­sí) oh­ro­ze­ná oso­ba dať od­po­veď a to buď „áno“ ale­bo „nie“. Pri kaž­dej od­po­ve­di na otáz­ku je dop­re­du sta­no­ve­ný po­čet bo­dov s tým, že maximál­ne mô­že oho­ro­ze­ná oso­ba „zís­kať“ 18 bo­dov.

Za do­taz­ní­kom nas­le­du­je „Vy­hod­no­te­nie do­taz­ní­ka a od­po­rú­ča­ný pos­tup po­li­caj­ta“, v kto­rom je uve­de­né aké po­ten­ciál­ne ri­zi­ko mô­že hro­ziť oso­be, kto­rá do­taz­ník vy­pl­ni­la a to na zá­kla­de do­siah­nu­tých bo­dov. Nap­rík­lad, vy­hod­no­te­nie pri­ka­zu­je (t. j. nej­de o od­po­rú­ča­nie ako by sa moh­lo zdať z uve­de­né­ho náz­vu) po­li­caj­to­vi, aby v prí­pa­de zís­ka­nia 10 a viac bo­dov doš­lo k za­dr­ža­niu útoč­ní­ka s tým, že po­sú­de­nie či­nu ako pries­tup­ku je nep­rí­pus­tné.

Do­taz­ník a od­po­veď „áno“ ale­bo „nie“ tu má te­da roz­ho­do­vať o tom, či kon­krét­ny sku­tok má ale­bo ne­má zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu, či pries­tup­ku a nie vý­sled­ky do­ka­zo­va­nia. Po­kyn te­da vy­tvá­ra dom­nien­ku, že od­po­ve­de oh­ro­ze­nej oso­by sú prav­di­vé a pos­ta­ču­jú­ce nap­rík­lad na vy­ko­na­nie pro­ces­ných úko­nov v tres­tnom ko­na­ní.

Sna­ha Pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru o čo mož­no naj­pres­nej­ší od­had ri­zi­ka oh­ro­ze­nia poš­ko­de­nej oso­by je ur­či­te správ­na. Na stra­ne dru­hej je nut­né uviesť, že pou­ži­tie do­taz­ní­ka s po­chyb­ný­mi otáz­ka­mi a nás­led­né vy­hod­no­te­nie ri­zi­ka na zá­kla­de „bo­do­va­nia“ je cel­kom ur­či­te me­tó­da nes­práv­na.

Po­kiaľ sa za­me­ria­me na otáz­ky uve­de­né v do­taz­ní­ku, tak časť uve­de­ných otá­zok je su­ges­tív­na, časť skres­lu­jú­ca, res­pek­tí­ve sú tam otáz­ky pos­ta­ve­né aj al­ter­na­tív­ne (ob­sa­hu­jú v jed­nej otáz­ke viac po­do­tá­zok) s tým, že z od­po­ve­de „áno“ ale­bo „nie“ sa ne­dá zis­tiť, ku kto­rej po­do­táz­ke tá­to od­po­veď sme­ro­va­la.

Tak nap­rík­lad otáz­ka č. 4 znie „Vie­dol sú­čas­ný ná­sil­ný čin k váš­mu ub­lí­že­niu na zdra­ví, res­pek­tí­ve k zra­ne­niu, úra­zu, uj­me ale­bo doš­lo k ub­lí­že­niu na zdra­ví v mi­nu­los­ti?“. Po­kiaľ oh­ro­ze­ná oso­ba od­po­vie „áno“, ne­bu­de z jej od­po­ve­de vô­bec jas­né, či áno sme­ru­je k to­mu, či ná­sil­ným sú­čas­ným tres­tným či­nom doš­lo k uj­me na zdra­ví, res­pek­tí­ve sme­ru­je k to­mu, že k uj­me na zdra­ví doš­lo v mi­nu­los­ti. Ak v mi­nu­los­ti, tak nie je zrej­mé v akej vzdia­le­nej mi­nu­los­ti, te­da, či sa tak sta­lo pred týž­dňom ale­bo pred ro­kom ale­bo pred via­ce­rý­mi rok­mi.

Rov­na­ko je na tom aj nap­rík­lad otáz­ka č. 7, kto­rá znie „Oh­ro­zo­val Vás ná­sil­ník zbra­ňou? Vlas­tní zbraň ale­bo má prís­tup k zbra­ni?“. Tu ide až o tri otáz­ky, pri­čom od­po­veď áno mô­že sme­ro­vať len k to­mu, že poš­ko­de­nú oso­bu ná­sil­ník oh­ro­zo­val so zbra­ňou, ale­bo len k to­mu, že vlas­tní zbraň (ale nik­dy poš­ko­de­nú oso­bu ňou neoh­ro­zo­val) ale­bo len k to­mu, že mož­no má ná­sil­ník prís­tup k zbra­ni (nap­rík­lad ka­ma­rát ná­sil­ní­ka vlas­tní zbraň). Je evi­den­tné, že z od­po­ve­de „áno“ sa tu ve­ľa ne­doz­vie­me.

Na­vy­še, do­taz­ník ob­sa­hu­je aj ta­ké otáz­ky, na kto­ré ne­mu­sí oh­ro­ze­ná oso­ba poz­nať od­po­veď (od­po­veď „ne­viem“ sa v do­taz­ní­ku nep­ri­púš­ťa), čo však nez­na­me­ná, že oh­ro­ze­ná reál­ne ne­mô­že byť (nap­rík­lad, poš­ko­de­ná oso­ba ne­mu­sí ve­dieť, či útoč­ník vlas­tní zbraň ale­bo má prís­tup k zbra­ni – otáz­ka č. 7, tak­tiež poš­ko­de­ná oso­ba ne­mu­sí ve­dieť o tom, či ná­sil­ník bol v mi­nu­los­ti tres­ta­ný ale­bo pos­ti­ho­va­ný kvô­li ná­sil­né­mu ko­na­niu – otáz­ka č. 11).

Na­po­kon, otáz­ky v do­taz­ní­ku ob­sa­hu­jú v se­be aj znač­ne neur­či­té poj­my ako nap­rík­lad „pra­vi­del­ne“. Je zrej­mé, že kaž­dá oso­ba inak sub­jek­tív­ne vy­hod­no­cu­je, čo ro­zu­mie pod ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU