SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:55

SLUŽOBNÉ ZÁKROKY PRÍSLUŠNÍKA POLICAJNÉHO ZBORU PROTI VODIČOVI NACHÁDZAJÚCOM SA VO VOZIDLE

Autor: Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.
Udalosť: Acta Iuridica Olomucensia

Abstrakt

Článok poukazuje na vykonávanie služobných zákrokov príslušníkmi Policajného zboru v prípadoch, ak vodič motorového vozidla, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu, neuposlúchne výzvy príslušníkov Policajného zboru, vo svojom motorovom vozidle sa uzamkne, správa sa pasívne a odmieta akúkoľvek ďalšiu komunikáciu.

 

 

Úvod

Na pozemných komunikáciách2 jazdí čoraz viac vodičov motorových vozidiel, ktorí vďaka znalostiam príslušných právnych predpisov, využívajú legislatívne nedostatky a medzery v zákonoch vo svoj prospech s cieľom vyhnúť sa prísnym postihom za spá- chaný protiprávny skutok (trestný čin alebo priestupok), ktorým ohrozili, či porušili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Problémov, ktoré musia príslušné orgány v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky denne riešiť a vhodne na ne reagovať, je enormné množstvo, avšak jeden z nich možno praxou ozna- čiť za závažný, keďže v súčasnosti sa mnoho vodičov správa spôsobom, ktorý popíšeme v článku, a vďaka ktorému sa častokrát vyhnú prísnej sankcii, či trestu. Hoci je takého konanie vodičov známe už pomerne dlhú dobu, kompetentné orgány stále neupravili legislatívu tak, aby príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) disponoval účin- nými a “nepriestelnými“ zákonnými oprávneniami a prostriedkami, ktorými by vedel vzniknutú protiprávnu situáciu úspešne vyriešiť a nezodpovedný vodič by bol spravod- livo potrestaný. Pretože ak služobný zákrok vykonáva policajt, ktorý nie je dostatočne právne zdatný a argumentačne obratný, je veľká pravdepodobnosť, že úspešné vykona- nie služobného zákroku bude zmarené, prípadne že policajt bude disciplinárne postih- nutý za nezákonný postup pri výkone služobnej činnosti.

Policajti sú mnoho krát nútení riešiť skutky, keď sa vodič motorového vozidla uzamkne vo vozidle a akúkoľvek ďalšiu spoluprácu odmieta tým, že sa tvári, že spí a nevie o dianí okolo seba, prípadne vodič len sedí na sedadle a pozerá sa alebo sa premiestni na zadné sedadlá a nereaguje na výzvy policajtov.

Článok analyzuje relevantné zákonné postupy policajtov v týchto prípadoch, poukáže na nutnosť policajtov striktne dodržiavať zákonné ustanovenia vykonáva- nia služobných zákrokov a prinesie úvahy de lege ferenda, ktoré by mohli viesť k ze- fektívneniu vykonávania služobných zákrokov policajtami v prípadoch, ak sa vodič uzamkne vo vozidle.

Vymedzenie skutkových a právnych okolností problematiky

V praxi k uzamknutiu sa vodiča vo vozidle dochádza spravidla v nasledovných prípadoch a z nasledujúcich dôvodov:

1. Vodičvozidlajezjavnepodvplyvomnávykovejlátky,3čojepolicajtomzrejmé najmä zo spôsobu jeho jazdy, ktorá je nezvyčajne pomalá, alebo vozidlo vybo- čuje z jazdných pruhov alebo sa vodič správa iným spôsobom vzbudzujúcim podozrenie, že jazdí pod vplyvom alkoholu, či inej návykovej látky. Policajt dá vodičovi pokyn na zastavenie vozidla,4 následne vodič vozidlo zastaví a vo vo- zidle sa uzamkne – vodič, ktorý je pod vplyvom návykovej látky, sa dopúšťa buď priestupku alebo trestného činu, a to v závislosti od toho, či sa podrobí vyšetre- niu na zistenie prítomnosti návykovej látky v tele, alebo sa podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia návykovej látky odmietne, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie. V prípade, ak sa vodič podrobil vyšetreniu na zistenie požitia návykovej látky, posudzovanie skutku závisí od množstva alkoholu, ktoré bolo u vodiča zistené.

Vodič, ktorý sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti návykovej látky, sa dopúšťa trestného činu (prečinu) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), v zmysle ktorého sa trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky dopúšťa ten, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dycho- vou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného 

biologického materiálu. Za tento trestný čin môže byť páchateľ potrestaný

Podrobnosti o spôsobe zisťovania prítomnosti návykovej látky v organizme upravuje zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a pre- vádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred alkoholizmom“), v zmysle ktorého z lekár- skej správy o výsledku laboratórneho vyšetrenia musí byť jasné, či sa v orga- nizme vyšetrovanej osoby nachádzal alkohol, omamná látka alebo psychot- ropná látka. Ak sa vykonáva vyšetrenie na alkohol, v lekárskej správe sa uvedie aj jeho množstvo. V prípade vyšetrenia na omamné látky alebo psy- chotropné látky sa za rozhodujúci výsledok považuje len výsledok labora- tórneho vyšetrenia odobratej krvi alebo iného biologického materiálu, rea- lizovaného v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

Lekárske vyšetrenie sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach.

V súvislosti s odmietnutím sa podrobiť vyšetreniu treba poukázať na uzne- senie Okresného súdu v Pezinku č. 2T 136/2013, ktoré uvádza, že pojem „marenie dychovej skúšky“ je výraz pojmovo a obsahovo odlišný od pojmu „odmietnutie“, pričom iba výraz „odmietnutie“ je pojmovým znakom skut- kovej podstaty prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Trestného zákona. Pre samotné konanie páchateľa spočívajúce v tom, že dychovú skúšku opakovane maril tým, že nedostatočne fúkal do dycho- vého prístroja, nie je možné pre absenciu obligatórneho pojmového znaku „odmietnutia“ kvalifikovať ako prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Trestného zákona. 

Vodič, ktorý sa podrobí vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky s pozitívnym výsledkom, a ak je nameraná hodnota alkoholu (resp. inej návykovej látky) v tele vyššia ako 0,4762 mg/l (1‰), sa dopúšťa trestného činu (prečinu) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona, v zmysle ktorého „kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok“. Uvedená hranica alkoholu v tele nie je stanovená striktne zákonom, ale vyplýva z ustálenej judikatúry5, ktorá konštatuje, že hodnota vyššia ako 0,4762 mg/l spôsobuje (s poukazom na závery medicínskej vedy) stav vylučujúci spôsobilosť, a teda nemožnosť bezpečne viesť moto- rové vozidlo.6

Ak bol vodič vozidla za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch me- siacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, je trest odňatia slobody až dva roky, a teda motivácia správať sa uzamknutím vo vozidle, a tým sa vyhnúť trestnému stíhaniu, ešte vyššia. 

V prípade, ak sa vodič podrobil vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky s pozitívnym výsledkom, ktorý je do 0,4762 mg/l (vrátane) alkoholu alebo inej návykovej látky v tele, ide o priestupok v zmysle § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch), v zmysle ktorého sa dopúšťa priestupku ten, kto ako „vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykona- ného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho or- ganizme“7. Za tento skutok sa uloží pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,

2. Vodič vozidla vedie vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia alebo počas zadržania vodičského preukazu, na výzvu policajta na zastavenie vozidlo zastaví a uzamkne v ňom – podmienky získania vodičského oprávnenia, ako aj dôvody zadržania vodičského preukazu a postup po- licajta pri zadržaní vodičského preukazu upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“). Osoba, ktorá

vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdcaalebo počas zadržania vodičského preukazu (okrem prípadu, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu, po- drobuje sa ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

  • nájdi slová 'hello' a 'world' susediace v akejkoľvek časti dokumentu;
  • Zároveň musí ten istý dokument obsahovať slová 'example' a 'program', nepresahujúc 10 slov medzi slovami v otázke; (Napr.. "example PHP program" by bol nájdený, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nebol nájdený, pretože dva výrazy mali medzi sebou 10 alebo viac slov)
  • Zároveň, ten istý dokument musí obsahovať slovo 'python', ale ensmie obsahovať 'php' alebo 'perl';
  • Zároveň, ten istý dokument musí obsahovať slovo 'code'.

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.