SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Neuposlúchnutie výzvy príslušníka Policajného zboru

Autor: Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.

Abstrakt

Príspevok analyzuje problematiku použitia výzvy policajtom v kontexte zásady legality a primeranosti. Keďže výzva predchádza vykonaniu služobného zákroku, poukazujeme na právny rozdiel medzi služobnou činnosťou a služobným zákrokom. V závere analyzujeme spôsoby neuposlúchnutia výzvy policajta a jej komparačné aspekty s trestným činom útoku na verejného činiteľa.

 

Úvod

Pri realizácií služobnej činnosti aslužobných zákrokov príslušníkom Policajného zboru (ďalej len príslušník PZ) vznikajú častokrát kritické a konfliktné situácie, ktoré si vyžadujú osobitné postupy policajta, v kontexte zásady primeranosti alegálnosti. Z pohľadu policajnej činnosti je jedným z následkov zásah do základných práv a slobôd. Pri každom zásahu sa musí dbať na zachovanie podstát a zmyslu konkrétneho práva alebo slobody. Intenzita zásahu nesmie pritom prekročiť mieru, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu sledovaného služobnou činnosťou. Osobitný význam má v tejto súvislosti bezprostredný zásah, ktorého existenciu predpokladá § 9 ods. 3 zákon č. 171/1993 Z.z. oPolicajnom zbore vznení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 171/1993 Z. z. o PZ). Takýto zásah nastáva priamo (bezprostredne) na mieste, kde sa realizuje policajná (služobná) činnosť. S bezprostredným zásahom sa spájajú prísnejšie podmienky, ktoré umožňujú jeho uskutočnenie (napr. povinnosť použiť výzvu). Prísnejšie podmienky sú tiež ustanovené prostredníctvom dôvodu, kedy je možné takúto činnosť vykonať. Podmienky prípustného zásahu určujú tiež aj hodnoty, teda konkrétne právo a slobodu, do ktorých sa zasahuje (napr. osobitne chránené právo na súkromie, do ktorého je možné zasiahnuť použitím informačno-technických prostriedkov).

Jedným z frekventovaných inštitútov, ktoré používajú príslušníci Policajného zboru pravidelne pri výkone služobnej činnosti, je aj samotná výzva. Vzhľadom na celkovú zákonnosť služobného zákroku, ako aj voľbu primeraného postupu, považujeme za relevantné už od prvopočiatku postupovať v kontexte žiadaného a dovoleného, tzn. správne zrealizovať aj samotnú výzvu, ktorá predchádza výkonu služobného zákroku v zmysle zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon uvádza, že policajt je povinný použiť výzvu, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú. Čiže nejedná sa o prípady, ktoré si vyžadujú bezodkladný postup a uskutočnenie výzvy by ich mohlo logicky zmariť, prípadne by vznikla ujma na majetku, na zdraví alebo iná škoda. Taktiež výzvu nie je povinný policajt použiť ak dochádza k bezprostrednému porušovaniu zákonom chráneného záujmu aje viac ako žiaduce, aby okamžite realizoval služobný zákrok.

Výzvu policajt použije najčastejšie pri nenásilnom správaní osoby, prípadne v konfliktných situáciách ak útok voči zákonom chránenému záujmu ešte nezačal, ale hrozí (napr. výzva na podanie vysvetlenia na útvare PZ). Je dôležité zdôrazniť, že osoba nemá právny nárok na použitie výzvy zo strany príslušníka PZ pred vykonaním služobného zákroku. Amožno aj práve pre rôzne nuansy výzvy, osobitosti každej situácie, sa stretávame s rôznorodou judikatúrou, usmerneniami zo strany nadriadených a okliešťovaním zákonného výkladu použitia výzvy. Použitie výzvy je jedinečné a viaže sa na konkrétny služobný zákrok, konkrétnu situácia, pričom nie je možné nelogicky vynucovať jej použitie v každom prípade. Predmetný príspevok poukáže na rôznorodosť chápania výzvy aprípady jej porušovania. V závere zdôrazníme vzťah neuposlúchnutia výzvy a útoku na verejného činiteľa.

Metodika

Pri spracovaní predmetnej štúdie sme pracovali s metódami analýzy tuzemských izahraničných informačných zdrojov,interných predpisov avybranej judikatúry. Následne prostredníctvom riadených rozhovorov a metódy selekcie sme vyvodili rezultáty. V kontexte komparačného hľadiska je možné konštatovať, že inštitút použitia výzvy príslušníkom PZ nie je tak bezproblémový a vyžaduje si zvýšenú pozornosť, a to nielen z pohľadu aplikácie zásady primeranosti služobného zákroku, ale aj v kontexte garancie ochrany statusu policajta.

1.1. Legislatívne vymedzenie pojmu výzva

Elementárne teoretické vymedzenie pojmu „výzva“ môžeme analyzovať z legislatívneho a taktického hľadiska. Existujú aj rôzne klasifikácie výzvy, napríklad podľa jej charakteru:

–  Výzva s výstrahou

–  Nepomenovaná výzva

–  Márna výzva

–  Opakovaná výzva.

 

 

Za výzvu z pohľadu realizácie služobnej činnosti môžeme považovať všetko, čo jasne a jednoznačne upozorní osobu, proti ktorej sa zakročuje, že pred ňou stojí policajt a ten je rozhodnutý ukončiť jej protiprávne konanie, ak tak neurobí sama osoba. Formálna stránka výzvy nie je nikde precizovaná. Z taktického hľadiska má 

byť výzva stručná, zrozumiteľná, jednoducho formulovaná, určitá a dôrazná. Ak to situácia umožňuje a policajt disponuje kvalitnou osobnou a miestnou znalosťou, je žiaduce, aby súčasťou výzvy bolo oslovenie osoby voči ktorej sa vykoná služobný zákrok (napr. krstným menom). Z koncepčného hľadiska pri tvorbe výzvy je dôležitá aktuálna situácia, ako aj úroveň osoby, voči ktorej sa používa a nemusí obsahovať prvky sofistikovanosti. Hľadí sa primárne na bezpečnostné hľadisko, následne taktiku, primeranosť a zákonnosť. Relevantným je dať jasne najavo vyzvanej osobe, aby upustila od protiprávneho konania. V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o PZ ak to povaha služobného zákroku vyžaduje je potrebné použiť pred výzvou slová „V mene zákona“.

Výzvou sa od osoby vyžaduje, aby upustila od svojho protiprávneho konania. Jej súčasťou môže byť upozornenie, čo bude nasledovať, vprípade jej neuposlúchnutia. Takúto výzvu možno označiť ako výzva s výstrahou. Predmetný druh výzvy je z legislatívneho hľadiska upravený v § 50 ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o PZ, pričom policajt je povinný pre použitím donucovacích prostriedkov vyzvať osobu, voči ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Aj v predmetnom prípade, napriek zdôraznenej obligatórnosti použitia výzvy, je možné v prípade ohrozenia života alebo zdravia, alebo ak vec neznesie odklad, upustiť od jej použitia. Policajt samozrejme z taktického hľadiska nie je povinný vysvetľovať zákonné ustanovenie, ktoré ho na výzvu alebo zákrok zmocňuje a taktiež nemusí špecifikovať, akým spôsobom použije donucovací prostriedok.

S neuposlúchnutím výzvy sa priamo spájajú dve špecifické výzvy, a to márna a opakovaná výzva. Márna výzva je v podstate legálne správne zrealizovaná výzva, ktorá však nebola uposlúchnutá. Spravidla po nej nasleduje tzv. opakovaná výzva. Opakovaná výzva teda spravidla sa použije v prípade vyhodnotenia výzvy ako márnej, ak došlo k neuposlúchnutiu výzvy, ale aj jej prehliadnutiu. Spravidla sa v prípade opakovanej výzvy vyzdvihuje dôraz upustenia od konania a používa sa formula „v mene zákona vás vyzývam, ...“. Ide o zdôraznenie požiadavky policajta a poukázanie na to, že jeho konanie má oporu v zákone. Všeobecne záväzné právne predpisy však nezakotvujú povinnosť policajta výzvu opakovať alebo čakať v prípadoch neopodstatneného oddialenia uposlúchnutia výzvy jej adresátom. V kontexte akceptovania zásady primeranosti je žiaduce, ak to situácia umožňuje, zopakovať výzvu. V prípade pretrvávania stavu ignorácie výzvy zo strany adresáta, policajt ju môže bez akýchkoľvek pochybností vyhodnotiť ako

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

  • nájdi slová 'hello' a 'world' susediace v akejkoľvek časti dokumentu;
  • Zároveň musí ten istý dokument obsahovať slová 'example' a 'program', nepresahujúc 10 slov medzi slovami v otázke; (Napr.. "example PHP program" by bol nájdený, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nebol nájdený, pretože dva výrazy mali medzi sebou 10 alebo viac slov)
  • Zároveň, ten istý dokument musí obsahovať slovo 'python', ale ensmie obsahovať 'php' alebo 'perl';
  • Zároveň, ten istý dokument musí obsahovať slovo 'code'.

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.