SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351509
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 21:27

APLIKAČNÉ PROBLÉMY OPRÁVNENIA NA ZASTAVOVANIE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Autor: Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.
Udalosť: Acta Iuridica Olomucensia

Abstrakt

Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov v § 23 upravuje jedno z mnohých oprávnení policajta, a to oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku. Autorka si dala za cieľ analyzovať len jednu časť predmetného oprávnenia, konkrétne zastavovanie dopravného prostriedku. V policaj- nej aj sudcovskej praxi je možné sa stretnúť s nejednotným výkladom niektorých častí uvedeného ustanovenia, niekedy až do krajností ad absurdum. Vzhľadom na osobitosť problematiky, komparuje skúmaný problém aj s vybraným členským štátom EÚ.

 

Úvod

Príslušníci Policajného zboru v dôsledku zabezpečenia ochrany spoločnosti a osobitne jej jednotlivcov disponujú taxatívne vymedzeným súborom oprávnení, ktoré na dennej báze používajú pri vykonávaní služobnej činnosti a plnení úloh Policajného zboru. Niektoré v sebe obsahujú aj kontrolné prvky, presne ako tomu je aj pri oprávnení na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku. Uvedené oprávnenie má v podstate dve aliney, pričom každá z nich v sebe obsahuje iný cha- rakter vykonávanej činnosti, konkrétne zastavenie dopravného prostriedku a pre- hliadku dopravného prostriedku. Nikde však nie je striktne vymedzené, že uvedené oprávnenia príslušník Policajného zboru je povinný zrealizovať vždy spoločne obi- dve. Právny rámec mu umožňuje vybrať jednu z predmetných činností, teda zasta- venie alebo prehliadku dopravného prostriedku, alebo v logickej postupnosti obi- dve možnosti za sebou za predpokladu splnenia zákonných podmienok. Uvedený príspevok bude analyzovať výlučne len jednu z činností, a to zastavenie dopravného prostriedku v kontexte aktuálnej judikatúry a komparačných aspektov vybraných členských štátov EÚ. Aplikačné problémy zdôrazňujú aj pohľadu garancie právnej ochrany policajtov, že jednotný výklad a realizácia uvedeného oprávnenia je pre samotnú prax nevyhnutná.

Analýza oprávnenia na zastavovanie dopravného prostriedku

Právnym základom pre oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku je v prvom rade:

−  § 23 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpi- sov (ďalej zákon o Policajnom zbore),

−  § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestne premávke v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o cestnej premávke).

 

 

Oprávnením policajta rozumieme zákonný prostriedok, ktorý využíva pri pl- není úloh Policajného zboru podľa § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v rámci svojej pôsobnosti, za predpokladu, že sú splnené zákonné podmienky a spô- sobom ustanoveným v uvedenom zákone. Z hľadiska zaradenia oprávnenia na za- stavovanie dopravného prostriedku ide o všeobecné oprávnenie, keďže ním dispo- nuje každý príslušník Policajného zboru a predstavuje nielenže frekventované používanie, ale zároveň je realizované viacerými službami pri hliadkovej službe (služba dopravnej polície, poriadkovej polície), tzn. pre jeho použitie nie je po- trebné ani špeciálne zaradenie, ani špeciálne miesto výkonu služobnej činnosti a ani špeciálne povolenie, prípadne preškolenie. V rámci kategorizácie podľa predmetu, ktorý má byť dosiahnutý aplikáciou uvedeného oprávnenia, patrí medzi také, kto- rými sa zabezpečuje priestor, resp. miesto (ak predstavuje predchádzajúci krok pred vykonaním prehliadky dopravného prostriedku) alebo oprávnenie na získavanie potrebných informácií, resp. poznatkov.2

 

 

Ak pozeráme na zastavovanie dopravného prostriedku širších súvislostiach, ne- pochybne ho zaraďujeme aj do kontrolných činností vykonávaných príslušníkmi Policajného zboru. Policajt pri zastavovaní dopravného prostriedku je povinný brať do úvahy splnenie zákonných a formálnych požiadaviek, ale aj bezpečnostných pra- vidiel, tzn. dbať na bezpečnosť svoju vlastnú, ako aj bezpečnosť kontrolovanej osoby. Okrem kontrolných prvkov samotné zastavovanie dopravných prostriedkov plní aj významnú preventívnu funkciu, ktorej cieľom je zvýšenie bezpečnosti na cestnej premávke a pozemných komunikáciách.

Podľa § 23 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších pred- pisov je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer do- pravného prostriedku pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 171/1993 Z. z o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov rozumieme pod zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávis- lého od vôle vodiča. Z toho vyplýva, že vodič je nútený zastaviť vozidlo bez pred- chádzajúceho plánu a z nešpecifikovaného dôvodu mimo jeho rozhodnutia. Takým môže byť aj uposlúchnutie pokynu policajta na zastavenie vozidla. Zastaviť teda môže policajt len také vozidlo, ktoré je v pohybe a nie vozidlo, ktoré je napr. zapar- kované.3

Legálna definícia dopravného prostriedku v zákonoch upravujúcich cestnú pre- mávku alebo prevádzku vozidiel v cestnej premávke v aktuálnej právnej úprave ab- sentuje. Určitú podporu nachádzame v zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v ktorom je nielenže precizované, čo rozu- mieme dopravným prostriedkom, ale aj novým dopravným prostriedkom. Podľa § 11 zákona o dani z pridanej hodnoty je dopravným prostriedkom:

− Pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov,

 

 

−  Plavidlo dlhšie ako 7,5 m určené na prepravu osôb a nákladov,

 

 

−  Lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určené na prepravu osôb a nákladov.

 

 

−  Podľa § 11 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty je novým dopravným prostriedkom:

 

 

−  pozemné motorové vozidlo spĺňajúce kritéria vyššie uvedené, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,

 

 

−  plavidlo v súlade s vyššie uvedenými kritériami, ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,

 

 

−  lietadlo s vyššie uvedenými splnenými kritériami, ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Napriek tomu, že v inom právnom predpise nie je expressis verbis uvedený po- jem dopravný prostriedok, je potrebné mať na zreteli, že vyššia uvedená definícia má primárne význam pre daňové účely a nemožno ju striktne akceptovať.

Zovšeobecnene je dopravný prostriedok taký prostriedok, ktorý umožňuje pre- pravovať osoby, zvieratá a veci. Podľa § 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vo- zidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumieme pod vozidlom:

 

−  motorové vozidlo (pohybuje sa vlastnými prostriedkami na základe vlast- ného pohonu) navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke,

−  nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke

(bez vlastného pohonu),

−  zvláštne vozidlo (napr. kolesové traktory, prípojné vozidlá za traktory, pracovné stroje samohybné, snežné skútre, a pod.)

 

 

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke precizuje v § 2 motorové a nemotorové vozidlo, konkrétne motorovým vozidlom je nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadov vymedzenia chodca ako účastníka premávky podľa § 2 ods. 1 písm. f) tohto zákona a trolejbus. Nemotorovým vozidlom rozumieme prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily opäť s výnimkou prípadov definície chodca, samovyvažovacie vozidlo a bicykel vy- bavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW,  ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov. Z pohľadu realizá- cie oprávnenie na zastavenie dopravného prostriedku je nutná nepísaná zákonná podmienka, že vozidlo musí byť v čase zadania pokynu policajtom v pohybe, teda nemožno uplatniť takéto oprávnenie na vozidlo, ktoré stojí, alebo je zaparkované.

 

Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov je účastník cestnej premávky, ktorý sa jej priamo zúčastňuje, povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a teda aj rešpektovať pokyn policajta, výzvu alebo jeho príkaz súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynu- losťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj oprávnenia na zasta- venie a prehliadku dopravného prostriedku vykonávané podľa zákona o Policaj- nom zbore. Dohľad vykonávajú hliadky, ktoré sú zložené spravidla z policajtov služby dopravnej polície Policajného zboru, služby poriadkovej polície Policajného zboru, služby železničnej polície

Policajt pri realizovaní služobnej činnosti a vykonávaní oprávnenia na zastavo- vanie dopravného prostriedku plní zverené úlohy Policajného zboru taxatívne uve- dené v § 2 zákona o Policajnom zbore, a to v danom prípade napr. dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchate- ľov, spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva, dohliada na bezpeč- nosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh a pod.

Oprávnenie na zastavovanie dopravného prostriedku taktiež predstavuje zásah do práv a slobôd človeka a preto jeho právne zakotvenie v zákone o Policajnom zbore má bez akýchkoľvek pochybností opodstatnenie. Policajt je povinný obme- dziť slobodu pohybu osobe len na nevyhnutne potrebný čas, a následne po vyko- naní oprávnenia prepustiť dopravný prostriedok, ak neexistujú na to iné zákonné obmedzenia. Príslušník Policajného zboru pri vykonaní oprávnenia na zastavova- nie dopravného prostriedku rešpektuje zásady taktnosti, slušnosti, bdelosti, ostra- žitosti a žiadnym spôsobom neznižuje dôstojnosť účastníka cestnej premávky, prí- padne iných osôb.

Policajt môže zastaviť dopravný prostriedok ako uvádzame podľa § 23 zákona o Policajnom zbore. Obdobné oprávnenie mu však poskytuje aj zákon o cestnej premávke. Pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je poli- cajt podľa § 69 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke oprávnený

− zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, 

 

– zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na naj- bližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje stanovenú rýchlosť,

– požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vo- zidla a na dopravu osôb a nákladu,

– vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,

– kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom do- klade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle,

– merať rozmery a hmotnosti vozidla,

– kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa zákona o cestnej premávke. 

 

Pri 

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

  • nájdi slová 'hello' a 'world' susediace v akejkoľvek časti dokumentu;
  • Zároveň musí ten istý dokument obsahovať slová 'example' a 'program', nepresahujúc 10 slov medzi slovami v otázke; (Napr.. "example PHP program" by bol nájdený, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nebol nájdený, pretože dva výrazy mali medzi sebou 10 alebo viac slov)
  • Zároveň, ten istý dokument musí obsahovať slovo 'python', ale ensmie obsahovať 'php' alebo 'perl';
  • Zároveň, ten istý dokument musí obsahovať slovo 'code'.

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.