SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Krátky historický exkurz postavením zamestnanca v konkurze po roku 1989

Autor: JUDr., Lívia Tóthová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia

Abstrakt

Príspevok pojednáva o postavení zamestnanca v konkurze po roku 1989 s osobitným dôrazom na jeho postavenie ako veriteľa prihlasujúceho svoju pohľadávku v konkurznom konaní. Tomuto aspektu postavenia zamestnanca sa príspevok venuje v rámci štyroch časových období, ktoré sú ohraničené prijatím prelomových právnych úprav v konkurznom práve. Okrem toho zamestnanec môže v konkurze vystupovať aj ako subjekt podávajúci návrh na vyhlásenie konkurzu. Platobná neschopnosť zamestnávateľa sa vo vzťahu kzamestnancovi prejavuje aj v tom, že zamestnancovi vznikne nárok na dávku garančného poistenia a po zrušení konkurzu vzniká výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa. Týmto otázkam sa príspevok venuje len veľmi okrajovo.

Úvod

 

Na úvod uvediem právnu úpravu, ktorá sa bezprostredne venuje postaveniu zamestnanca v konkurze:

1.      Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce (najmä § 21a22 ZP),

2.      Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (najmä § 102, § 103, § 184 ods. 6 a § 234 zákona),

3.      Zákon o konkurze a reštrukturalizácií (najmä § 56 ZKR),

4.      Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa. Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení a takisto smernica sa zaoberajú postavením zamestnanca ako subjektu, ktorý má nárok na dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnanca.1 Ja sa však v tejto práci budem venovať postaveniu zamestnanca ako subjektu, ktorý vystupuje ako účastník konkurzného konania.[1] [2]

 

Postaveniu zamestnanca ako účastníka konkurzného konania sa možno venovať v rámci týchto časových období:

A)     Obdobie od prijatia zákona 328/1991 Zb. o konkurze avyrovnaní (ďalej len ZKV) do jeho novelizácie zák. č. 238/2000 Z.z.,

B)     Obdobie od prijatia novely č. 238/2000 Z.z. do prijatia nového zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR),

C)     Obdobie od prijatia zákona 7/2005 Z.z. do jeho novelizácie zák. č. 348/2011 Z.z.,

D)    Obdobie od prijatia novely č. 348/2011 Z.z. dodnes.

V rámci týchto období sa zameriam na postavenie zamestnanca ako veriteľa uplatňujúceho svoju pohľadávku v konkurze, pričom tu treba rozlišovať, či ide o pohľadávku, ktorú možno považovať za:

1)     pohľadávku proti podstate alebo

2)     pohľadávku, ktorú je potrebné prihlásiť.

 

Okrem postavenia zamestnanca ako veriteľa uplatňujúceho pohľadávku, môže zamestnanec v konkurze vystupovať aj ako veriteľ podávajúci návrh na vyhlásenie konkurzu. Takáto situácia je však skôr výnimočná, pretože predpokladom toho, aby zamestnanec mohol podať návrh na vyhlásenie konkurzu je o.i. doloženie zamestnancovej pohľadávky písomným uznaním dlhu zamestnávateľa (s úradne overeným podpisom zamestnávateľa) alebo vykonateľným rozhodnutím.[3] Do účinnosti zákona 7/2005 Z.z. takéto dokladovanie pohľadávky nebolo potrebné a zákon požadoval len doloženie navrhovateľovej pohľadávky listinnými dôkazmi aj keď ešte nebola splatná,[4] čo znamenalo pre zamestnanca ľahšiu pozíciu pre prípad, ak chcel podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Čo sa týka súčasného právneho stavu ťažko možno predpokladať, že zamestnávateľ by bol ochotný písomne uznávať dlh, ktorý má voči zamestnancovi najmä za predpokladu, že by sám odmietal podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Vykonateľné rozhodnutie zase predpokladá podanie žaloby zamestnanca voči zamestnávateľovi a úspech v spore o zaplatenie mzdy príp. iného pracovnoprávneho nároku. Zamestnanci sa nie príliš radi púšťajú do takýchto sporov so svojim zamestnávateľom, pretože by neradi prišli o svoje pracovné miesto a takisto sa nehrnú do podávania návrhov na vyhlásenie konkurzu, pretože stále dúfajú, že firma, v ktorej pracujú, v konečnom dôsledku nezbankrotuje a z finančných problémov sa dostane iným spôsobom (napr. formou reštrukturalizácie, štátnych dotácií, získania úveru), ktorý nevedie k zrušeniu ich zamestnávateľa. Po skončení konkurzu (zrušením konkurzu) dochádza totiž aj k zrušeniu zamestnávateľa. Zrušenie zamestnávateľa je pritom výpovedným dôvodom zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.

Postavenie zamestnanca ako veriteľa uplatňujúceho pohľadávku v konkurze

 

Ad A) Obdobie od roku 1991 do roku 2000

 

Dňa 1. októbra 1991 nadobudol účinnosť zákon 328/1991 Zb. okonkurze a vyrovnaní. Do tohto obdobia (počas socialistického zriadenia) bol konkurz neapli- kovateľný.

Čo sa týka postavenia zamestnanca ako veriteľa, ktorý uplatňuje svoju pohľadávku v konkurze, ako som vyššie spomínala, možno rozlišovať 2 situácie podľa toho, či pohľadávka má charakter pohľadávky proti podstate alebo prihlásenej pohľadávky: Ad 1) V tomto čase sa ešte pohľadávky zamestnancov nezaraďovali pod pojem pohľadávky proti podstate, ale tvorili samostatnú skupinu pohľadávok označovanú ako pracovné nároky. Pod pracovnými nárokmi sa podľa § 31 ods. 3 ZKV rozumela úhrada pracovných odmien úpadcových pracovníkov a ich nároky vyplývajúce z hmotného zabezpečenia pracovníkov. Tu je dôležité uviesť, že išlo len o tie pracovné odmeny, na ktoré vznikol pracovníkovi nárok až po vyhlásení konkurzu, tzn. že išlo o odmeny, ktorých splatnosť nastala po vyhlásení konkurzu (išlo napr. o situáciu, keď pracovný pomer pracovníka trval aj po vyhlásení konkurzu). Tieto pracovné nároky bolo možné podľa § 31 ods. 1 ZKV uspokojiť kedykoľvek v priebehu konkurzného konania, teda nebolo potrebné čakať na vydanie právoplatného rozvrhového uznesenia. Avšak ak nastala situácia, kedy nebolo možné uspokojiť pracovné nároky v plnej výške v priebehu konkurzu, mohli byť tieto uspokojené podľa § 32 ods. 1 ZKV aj z rozvrhu. Dokonca podľa tohto ustanovenia mali byť tieto nároky (spolu s pohľadávkami proti podstate) uspokojované prioritne pred ostatnými (teda prihlásenými) pohľadávkami. Zásada priority, a teda zákonné určenie poradia uspokojovania pohľadávok, nebola v čase účinnosti pôvodného znenia ZKV ešte natoľko podrobná, aby určovala poradie pohľadávok proti podstate a pracovných nárokov (všetky pohľadávky proti podstate a pracovné nároky mali rovnaké poradie). Zákon sa obmedzoval len na určenie, že medzi pracovnými nárokmi a pohľadávkami proti podstate platí zásada proporcionality, tzn. že ak výťažok zo speňaženia nepostačoval na plnú úhradu všetkých týchto pohľadávok, uspokojili sa pomerne (avšak až po plnom uspokojení výdavkov správcu, ktoré tradične patria do pohľadávok proti podstate).

Ad 2) Podľa § 32 ods. 2 ZKV po úplnom uspokojení pohľadávok proti podstate a pracovných nárokov bolo možné uspokojiť aj ostatné (prihlásené) pohľadávky v určitom poradí. Zákon v tomto čase rozlišoval pohľadávky prvej, druhej a tretej triedy /§ 32 ods. 2 písm. a), b) a c) ZKV/, pričom medzi pohľadávky prvej triedy patrili nároky úpadcových pracovníkov z pracovného pomeru, prislúchajúce za posledné 3 roky pred vyhlásením konkurzu (spolu s nimi do prvej triedy patrili aj pohľadávky na výživné zo zákona). V tomto prípade išlo teda o odmeny, ktorých splatnosť nastala ešte pred vyhlásením konkurzu a zároveň neboli ešte zamestnávateľom (úpadcom) uspokojené. Tieto pohľadávky si musel pracovník prihlásiť prihláškou a boli uspokojované až na základe právoplatného rozvrhového uznesenia (teda nie už v priebehu konkurzu ako to bolo pri odmenách, ktorých splatnosť nastala až po vyhlásení konkurzu). Ak nebolo možné plne uspokojiť pohľadávky patriace do tej istej triedy, uspokojili sa pomerne (§ 32 ods. 3 ZKV).

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.