Náhrada trov obhajoby po oslobodzujúcom rozsudku

Autor: JUDr., Vladimír Varga
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Článok sa zaoberá problematikou náhrady trov obhajoby po oslobodzujúcom rozsudku a to konkrétne rozdielom medzi ustanoveným obhajcom a zvoleným obhajcom.

Náh­ra­da trov ob­ha­jo­by po os­lo­bo­dzu­jú­com roz­sud­ku – roz­diel me­dzi us­ta­no­ve­ným ob­haj­com a zvo­le­ným ob­haj­com

Tro­vy tres­tné­ho ko­na­nia, kto­ré zná­ša štát de­fi­nu­je Trest­ný po­ria­dok (TP) v us­ta­no­ve­ní § 553 ods. 1 tak­to: Tro­vy ne­vyh­nut­né na vy­ko­na­nie tres­tné­ho ko­na­nia vrá­ta­ne trov vy­ko­ná­va­cie­ho ko­na­nia zná­ša štát; nez­ná­ša však vlas­tné tro­vy ob­vi­ne­né­ho, zú­čas­tne­nej oso­by a poš­ko­de­né­ho ani vý­dav­ky spo­je­né so zvo­le­ním ob­haj­cu a spl­no­moc­nen­ca. Štát však zná­ša tro­vy na po­vin­nú ob­ha­jo­bu, kto­ré vznik­li ob­vi­ne­né­mu v dôs­led­ku do­vo­la­nia po­da­né­ho mi­nis­trom spra­vod­li­vos­ti ale­bo ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom.

Trest­ný po­ria­dok ob­haj­co­vi, kto­rý bol ob­vi­ne­né­mu us­ta­no­ve­ný, priz­ná­va vo­či štá­tu ná­rok na od­me­nu a náh­ra­du pod­ľa ta­ri­fy ur­če­nej oso­bit­ným pred­pi­som(vy­hláš­ka Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky o od­me­nách a náh­ra­dách ad­vo­ká­tov za pos­ky­to­va­nie práv­nych slu­žieb, č. 655/2004 Z. z.).

Pod­ľa § 555 ods. 1 písm. c) TP, ak bol ob­ža­lo­va­ný prá­vop­lat­ne uz­na­ný za vin­né­ho, je po­vin­ný nah­ra­diť štá­tu vy­pla­te­nú od­me­nu a náh­ra­du us­ta­no­ve­né­mu ob­haj­co­vi. Vý­kla­dom a con­tá­rio mož­no dos­pieť k zá­ve­ru, že vo všet­kých prí­pa­doch, kto­rých vý­sled­kom nie je od­su­dzu­jú­ci vý­rok sú­du, kto­rým uz­ná­va ob­vi­ne­né­ho za vin­né­ho, ob­vi­ne­ný ne­má po­vin­nosť nah­ra­diť štá­tu vy­pla­te­nú od­me­nu a náh­ra­du us­ta­no­ve­né­mu ob­haj­co­vi.
Naj­ná­zor­nej­ším prík­la­dom je roz­su­dok sú­du, kto­rým je ob­vi­ne­ný spod ob­ža­lo­by pod­ľa § 285 TP os­lo­bo­de­ný - nie je zá­me­rom auto­ra ana­ly­zo­vať, či rov­na­ké účin­ky vo vzťa­hu k po­vin­nos­ti na náh­ra­du trov tres­tné­ho ko­na­nia má aj roz­hod­nu­tie sú­du o pos­tú­pe­ní ve­ci pod­ľa § 280 ods. 2 TP, o za­sta­ve­ní tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 281 TP, o pod­mie­neč­nom za­sta­ve­ní tres­tné­ho stí­ha­nia, či zmie­ri pod­ľa § 282 TP.

Vý­kla­dom us­ta­no­ve­nia § 555 ods. 1 písm. c) TP, te­da mož­no vy­slo­viť, že ak bol ob­ža­lo­va­ný spod ob­ža­lo­by os­lo­bo­de­ný, nie je po­vin­ný nah­ra­diť štá­tu vy­pla­te­nú od­me­nu a náh­ra­du us­ta­no­ve­né­mu ob­haj­co­vi.

Ci­to­va­né us­ta­no­ve­nie § 555 ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU