Zadržanie osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. - reakcia na niektoré argumenty a ako správne postupovať?

Autor: JUDr., Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Autor článku sa zaoberá výkladom ustanovenia § 85 ods. 1 Tr. por. s tým, že načrtáva možnosti postupu príslušníka poriadkovej polície pri obmedzovaní osobnej slobody.

Ná­zov člán­ku:
Za­dr­ža­nie oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. – reak­cia na niek­to­ré ar­gu­men­ty a ako správ­ne pos­tu­po­vať?

Roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve (ďa­lej len KS BA),sp. zn. 2Tpo/1002/2016, kto­ré sa za­obe­rá ok­rem iné­ho za­dr­žia­va­ním oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 TP, vy­vo­la­lo ži­vú práv­nic­kú po­le­mi­ku a od­zne­lo ve­ľa ne­súh­las­ných ná­zo­rov a proti­ar­gu­men­tov, kto­ré zhr­niem do nie­koľ­kých bo­dov a po­kú­sim sa na ne rea­go­vať.

1/ Roz­hod­nu­tie KS v Bra­tis­la­ve je ar­bit­rár­ne, bez opo­ry v roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti Naj­vyš­šie­ho sú­du SR.

To­to tvr­de­nie nie je prav­di­vé, na­koľ­ko KS BA vy­chá­dza z roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR,sp. zn. 1 Tdo V 1/2011, úpl­né zne­nie viď:

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a438-za­dr­za­nie-po­doz­ri­vej-oso­by-po­li­caj­tom

2/ Oso­ba mô­že byť za­dr­ža­ná pod­ľa § 85 ods. 1 TP po­li­caj­tom iba vte­dy, ak sku­tok spa­dá do je­ho vec­nej prís­luš­nos­ti. Napr. pá­cha­te­ľa lú­pe­že mô­že za­dr­žať pod­ľa § 85 ods. 1 TP len vy­šet­ro­va­teľ, a nie prís­luš­ník po­riad­ko­vej po­lí­cie, pre­to­že tým­to za­is­ťo­va­cím úko­nom sa auto­ma­tic­ky za­čne tres­tné stí­ha­nie a te­da, ak by toh­to pá­cha­te­ľa za­dr­žal prís­luš­ník po­riad­ko­vej po­lí­cie za­čal by tres­tné stí­ha­nie vec­ne nep­rís­luš­ný or­gán.

Ten­to ar­gu­ment je tre­ba od­miet­nuť, na­koľ­ko prís­luš­ní­ci po­riad­ko­vej po­lí­cie mô­žu za­dr­žať pod­ľa § 85 ods. 1 TP pá­cha­te­ľa akej­koľ­vek tres­tnej čin­nos­ti. Ad ab­sur­dum, ak by sme pris­ved­či­li to­mu­to ná­zo­ru tak napr.: prís­luš­ní­ci PMJ sa dos­ta­via na mies­to či­nu a ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU