Informácia o postupe Krajského súdu v Bratislave ohľadne zadržania podozrivej osoby príslušníkom poriadkovej polície.

Autor: JUDr., Peter Šamko
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Stručná informácia o tom ako bude v otázke zadržania podozrivej osoby príslušníkom poriadkovej polície postupovať Krajský súd v Bratislave až do prijatia zjednocujúceho výkladového stanoviska Najvyššieho súdu SR.

In­for­má­cia o pos­tu­pe Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve oh­ľad­ne za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie.

Tres­tnop­ráv­ne ko­lé­gium Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa zjed­no­ti­lo v tom, že po­li­cajt mô­že vy­ko­nať za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by iba pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. Sa­moz­rej­me, pod­stat­ným tu bu­de ob­sa­ho­vé vy­me­dzenie zá­pis­ni­ce o za­dr­ža­ní a nie jej for­mál­ne pa­rag­ra­fo­vé ozna­če­nie. Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve tu pre­to bu­de vy­chá­dzať z roz­hod­nu­tia, kto­ré bo­lo pub­li­ko­va­né na tom­to webe http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a491-pris­lus­ni­ci-po­riad­ko­vej-po­li­cie-mo­zu-ob­me­dzit-osob­nu-slo­bo­du-len-pod­la-85-ods-1-tr-por-a-nie-pod­la-85-ods-2-tr-por

Vzhľa­dom k uve­de­né­mu bu­de až do prí­pad­nej zme­ny práv­nej úp­ra­vy, res­pek­tí­ve pri­ja­tia zjed­no­cu­jú­ce­ho sta­no­vis­ka Naj­vyš­šie­ho sú­du SR kaž­dé za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by vy­ko­na­né prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU