Zadržanie podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. a vymedzenie príslušnosti policajtov podľa § 10 ods. 10 Tr. por.

Autor: npor. Bc. Ivan Brilla
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. a následnú diskusiu, pričom sa zaoberá aj problematikou vymedzenia príslušnosti policajtov podľa § 10 ods. 10 Tr. por.

Ná­zov člán­ku:

Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 / Tres­tné­ho po­riad­ku a vy­me­dzenie prís­luš­nos­ti po­li­caj­tov pod­ľa § 10 ods. 10 / Tres­tné­ho po­riad­ku, pri vy­ko­ná­va­ní roz­hod­nu­tí, opat­re­ní a úko­nov v tres­tnom ko­na­níDo­vo­lím si rea­go­vať na prís­pe­vok pá­na Ras­tis­la­va Ron­dí­ka ako aj na dis­ku­siu kto­rá k je­ho člán­ku pre­bie­ha­la a to kon­krét­ne vo vzťa­hu k prís­pev­ku pá­na Mi­cha­la So­bo­li­ča. Kon­šta­to­va­nie pá­na So­bo­li­ča je ,,de fac­to,, správ­ne a ne­mož­no s ním ne­súh­la­siť, po­kiaľ sa ad­re­sát prá­va bu­de prís­ne a strik­ne dr­žať us­ta­no­ve­ní vy­plý­va­jú­cich z vy­hláš­ky MV SR 648/2008 a § 10 ods. 10 TP. V rám­ci uve­de­nej prob­le­ma­ti­ky však chcem pou­ká­zaťaj na iné us­ta­no­ve­nia vy­jad­re­né v Tres­tnom po­riad­ku, kto­ré jed­noz­nač­ne me­dzi se­bou ne­ko­re­lu­jú a vní­mam ich ako is­tú ano­má­liu, resp. nez­rov­na­losť, kde nie je mož­né zá­mer zá­ko­no­dar­cu cel­kom jas­ne čí­tať.

Niž­šie sa vy­jad­rím v po­do­be ci­tá­cií z Tres­tné­ho po­riad­ku ako aj vy­hláš­ky MV SR 648/2008, kto­rým sa nás­led­ne mie­nim v tom­to prís­pev­ku ve­no­vať a na kto­ré sa bu­dem čas­to od­vo­lá­vať.

1. Pod­ľa § 10 ods. 10 / TPsa po­li­caj­tom ro­zu­mie aj prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý nie je vy­šet­ro­va­te­ľom Po­li­caj­né­ho zbo­ru ale­bo po­ve­re­ným prís­luš­ní­kom Po­li­caj­né­ho zbo­ru uve­de­ným v od­se­ku 8 písm. a) a c) v roz­sa­hu ur­če­nom všeo­bec­ne zá­väz­ným práv­nym pred­pi­som, kto­rý vy­dá Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky na vy­ko­ná­va­nie roz­hod­nu­tí, opat­re­ní a úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia vo vy­šet­ro­va­ní ale­bo v skrá­te­nom vy­šet­ro­va­ní.

2. Pod­ľa § 1 vy­hláš­ky MV SR 648/2008 je pred­me­tom jej úp­ra­vy, žeus­ta­no­vu­je roz­hod­nu­tia, opat­re­nia a úko­ny tres­tné­ho ko­na­nia, kto­ré je op­ráv­ne­ný vy­ko­ná­vať prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý nie je vy­šet­ro­va­te­ľom Po­li­caj­né­ho zbo­ru ale­bo po­ve­re­ným prís­luš­ní­kom Po­li­caj­né­ho zbo­ru (ďa­lej len „po­li­cajt“) vo vy­šet­ro­va­ní ale­bo v skrá­te­nom vy­šet­ro­va­ní.

3. Pod­ľa § 200 ods. 4 TP je zrej­mé, ževy­šet­ro­va­nie vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. a) a b).

4. Pod­ľa § 202 ods. TP je zrej­mé, žeskrá­te­né vy­šet­ro­va­nie o pre­či­noch, pre kto­ré zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy, kto­ré­ho hor­ná hra­ni­ca nep­re­vy­šu­je tri ro­ky, vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. c) až g); o os­tat­ných vy­ko­ná­va skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. a) a b).

5. Pod­ľa § 199 ods. 4 TP sa tres­tné stí­ha­nie za­čne vy­ko­na­ním za­is­ťo­va­cie­ho úko­nu, neod­klad­né­ho úko­nu ale­bo neo­pa­ko­va­teľ­né­ho úko­nu aj vte­dy, ak ho vy­ko­nal mies­tne nep­rís­luš­ný po­li­cajt........

6. Pod­ľa § 85 ods. 1 TP oso­bu po­doz­ri­vú zo spá­chania tres­tné­ho či­nu mô­že po­li­cajt za­dr­žať, ak je tu niek­to­rý z dô­vo­dov väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 ale­bo 2 ale­bo ak ide o po­dor­zi­vú oso­bu pod­ľa § 204 ods. 1, aj keď pro­ti nej do­te­raz ne­bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie. Na za­dr­ža­nie je pot­reb­ný pred­chá­dza­jú­ci súh­las pro­ku­rá­to­ra. Bez ta­ké­ho súh­la­su mož­no za­dr­ža­nie vy­ko­nať, len ak vec nez­ne­sie od­klad a súh­las vop­red ne­mož­no do­siah­nuť, naj­mä ak bo­la ta­ká oso­ba pris­tih­nu­tá pri ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU