K zadržaniu podozrivej osoby príslušníkom poriadkovej polície

Autor: Rastislav Rondík
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby príslušníkmi poriadkovej polície.

K za­dr­ža­niu po­doz­ri­vej oso­by prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie

V pod­sta­te súh­la­sím s vy­čer­pá­va­jú­cim vý­kla­dom v roz­hod­nu­tí, kto­ré bo­lo zve­rej­ne­né http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a491-pris­lus­ni­ci-po­riad­ko­vej-po­li­cie-mo­zu-ob­me­dzit-osob­nu-slo­bo­du-len-pod­la-85-ods-1-tr-por-a-nie-pod­la-85-ods-2-tr-por, ale len vo vzťa­hu k pre­či­nom, kto­ré sú op­ráv­ne­ní vy­šet­ro­vať po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci PZ, v rám­ci skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia. Pre­to­že ke­by mal byť za­dr­ža­ný pá­cha­teľ napr. zlo­či­nu lú­pe­že, tým pá­dom som to­ho ná­zo­ru, že by aký­koľ­vek prís­luš­ník PZ ok­rem vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, ne­bol op­ráv­ne­ný up­lat­niť us­ta­no­ve­nie § 85 ods. 1 Tr. por., na­koľ­ko by tým „de fac­to“ za­čal tres­tné stí­ha­nie (ako neod­klad­ný, prí­pad­ne neo­pa­ko­va­teľ­ný úkon) v zne­ní § 199 ods. 4 Tr. zák. , kto­ré by ne­bol op­ráv­ne­ný za­čať v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 200 ods. 4 Tr. por.. Te­da by bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie vec­ne nep­rís­luš­ným po­li­caj­tom (prís­luš­ní­kom PZ) a ďal­šie na to nad­vä­zu­jú­ce pro­ces­né úko­ny by bo­lo ne­zá­kon­né.

Ďalej aj ke­by prís­luš­ník PZ, kto­rý napr. nie je po­ve­re­ným prís­luš­ní­kom, ale vy­ko­ná­va hliad­ko­vú služ­bu a ap­li­ko­val by za­dr­ža­nie pod­ľa ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU