SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:25

Odporovateľnosť právnych úkonov

Autor: Mgr., Andrea Peleščáková
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Slovenské a české obchodné právo v roku 2015. Vybrané problémy.

Abstrakt

Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai.
Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako určitá sankcia nie je postihom za konkrétne vady právneho úkonu, ale za jeho dôsledky vo vzťahu k veriteľom dlžníka.

Úvod

Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai.

Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako určitá sankcia nie je postihom za konkrétne vady právneho úkonu, ale za jeho dôsledky vo vzťahu k veriteľom dlžníka.1

Účelom odporovateľnosti ako inštitútu občianskeho práva je zabrániť nepoctivým úkonom dlžníka, ktorými zmenšuje svoj majetok na úkor veriteľov. Podstatou odporovateľnosti je neúčinnosť právneho úkonu voči určitej osobe (tzv. relatívna neúčinnosť), ktorá znamená, že veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z predmetu odporovaného úkonu tak, akoby k tomuto úkonu vôbec nedošlo. [1]

Dosiahnutie neúčinnosti právneho úkonu je možné súdnou cestou prostredníctvom odporovacej žaloby. Avšak splnenie zákonných podmienok pre úspešnosť odporovacej žaloby môže v aplikačnej praxi predstavovať problém.

1.    Všeobecné predpoklady odporovateľnosti

Odporovateľnosť je primárne upravená v §42a zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej aj len ako “Občiansky zákonník” v príslušnom gramatickom tvare). Podľa rozhodnutia Krajského súdu Trenčín zo dňa 04.02.2015, sp. zn. 5Co/570/2014 Občiansky zákonník upravuje podmienky odporovateľnosti tým spôsobom, že ide o právny úkon, ktorý urobil dlžník v posledných troch rokoch od uplatnenia práva na súde v úmysle ukrátiť veriteľa a tento úmysel musel byť druhej strane známy.

Oba tieto predpoklady, to znamená úmysel dlžníka a vedomosť druhej strany právneho úkonu o úmysle dlžníka ukrátiť akéhokoľvek veriteľa, musí byť veriteľom tvrdený a dokázaný zároveň.

Uplatnenie odporovacej žaloby v trojročnej lehote od urobenia odporovaného právneho úkonu je nutnou hmotnoprávnou podmienkou úspešnosti tejto žaloby. Podľa §42a ods. 2 Občianskeho zákonníka je táto lehota prekluzívna a jej plynutie nezastavuje ani neprerušuje žiadna právna skutočnosť. Osobitné podmienky sú stanovené v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej aj len ako “ZoKR”), ktoré sú predmetom druhej časti tohto článku.

Úmysel druhej strany je prezumovaný pri úkonoch, ktorými boli veritelia dlžníka ukrátení, a ku ktorým došlo rovnako v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobou jemu blízkou (§ 116, § 117 Občianskeho zákonníka), alebo ktoré dlžník urobil v tomto čase v prospech týchto osôb. Je to teda blízka osoba dlžníka, ktorá musí preukazovať absenciu úmyslu a nesie povinnosť tvrdenia, dôkaznú povinnosť, bremeno tvrdenia aj dôkazné bremeno, že úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa nemohla v dobe urobenia odporovateľného právneho úkonu pri vyvinutí náležitej starostlivosti rozpoznať. Pokiaľ by sa blízkej osobe dôkaz v týchto smeroch nepodaril, napríklad by v tomto smere existovala pochybnosť, bola by odporovacia žaloba úspešná. Vynaložením náležitej starostlivosti sa predpokladá, že osoba dlžníkovi blízka vykonala s ohľadom na okolnosti prípadu a s prihliadnutím k obsahu právneho úkonu dlžníka takú činnosť a aktivitu, aby úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa, ktorý tu bol v dobe odporovaného právneho úkonu z jej výsledkov spoznala, to znamená, aby sa o tomto úmysle dozvedela.

Okruh pasívne legitimovaných subjektov bol rozšírený rozsudkom Najvyššieho súdu ČR zo dňa 26.10.2010, sp.zn. 31 Cdo/870/99 (R 52/2000), kde odvolací súd poukazuje na to, že veriteľ je za podmienok uvedených v § 42a Občianskeho zákonníka oprávnený odporovať nielen právnym úkonom, ktoré urobil dlžník, ale aj právnym úkonom ručiteľa a ďalších osôb, ktoré sú z dôvodov akcesorickej a subsidiárnej povinnosti zákonom zaviazané ( najmä z titulu zabezpečenia záväzkov) uspokojiť pohľadávku veriteľa.

Aktívnej legitimácií sa venoval Krajský súd Bratislava v rozhodnutí zo dňa 20.04.2015, sp. zn. 6Co/142/2015, podľa ktorého je žalobca v spore aktívne vecne legitimovaný, ak má voči dlžníkovi splatnú - vymáhateľnú pohľadávku. V tejto súvislosti treba poukázať na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 23. 12. 1999, sp. zn. 3 Cdo 102/99, v ktorom Najvyšší súd zaujal stanovisko, že pojem „vymáhateľný“ uvedený v § 42a Občianskeho zákonníka nie je možné interpretovať tak, že by sa právo veriteľa podať odporovaciu ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.