Príspevok medzinárodných medzivládnych organizácií k riešeniu problémov migrácie

Autor: Ivana Kuráková
Zdroj: UPJŠ Košice

Abstrakt

Slovo migrácia pochádza z latinčiny a znamená sťahovanie, pohyb, presun. V súčasnosti je vnímaná ako integrálna súčasť globalizačných procesov. Medzinárodná migrácia je sťahovanie osôb, pri ktorom dochádza k prekročeniu štátnych hraníc s cieľom usadiť sa v inej krajine ako je krajina pôvodu osoby na dlhšiu dobu, resp. natrvalo.i V dejinách Európy ale i sveta sa vyskytlo mnoho etáp, kedy sa ľudia jednotlivo, no i hromadne vydávali na útek zo svojich krajín a migrovali. Utečenecká problematika i sama migrácia je stará snáď ako ľudstvo samo a má rôzne príčiny, počnúc zmenou životných podmienok až po prenasledovanie z rasových či politických dôvodov. V súčasnosti sa aj vplyvom „utečeneckej krízy“ stávajú otázky týkajúce sa migrácie súčasťou nášho každodenného života.

Úvod


Slovo migrácia pochádza z latinčiny a znamená sťahovanie, pohyb, presun. V súčasnosti je vnímaná ako integrálna súčasť globalizačných procesov. Medzinárodná migrácia je sťahovanie osôb, pri ktorom dochádza k prekročeniu štátnych hraníc s cieľom usadiť sa v inej krajine ako je krajina pôvodu osoby na dlhšiu dobu, resp. natrvalo.i V dejinách Európy ale i sveta sa vyskytlo mnoho etáp, kedy sa ľudia jednotlivo, no i hromadne vydávali na útek zo svojich krajín a migrovali. Utečenecká problematika i sama migrácia je stará snáď ako ľudstvo samo a má rôzne príčiny, počnúc zmenou životných podmienok až po prenasledovanie z rasových či politických dôvodov. V súčasnosti sa aj vplyvom „utečeneckej krízy“ stávajú otázky týkajúce sa migrácie súčasťou nášho každodenného života.


Jednou z prvoradých úloh štátu má byť ochrana jeho občanov.

V    prípadoch, keď štáty nechcú alebo nedokážu poskytnúť svojim občanom ochranu, môže dochádzať k závažnému porušovaniu ľudských práv jednotlivcov. Jednotlivo, ale mnohokrát aj v skupinách sú ľudia nútení opustiť svoje domovy a hľadať bezpečie v iných krajinách.

V    prípade, ak dôjde k zlyhaniu „národnej ochrany“, ostáva medzinárodná ochrana, ktorá spočíva v presadzovaní a obhajovaní práv osôb, ktoré boli nútené prerušiť kontakty so svojou krajinou pôvodu.

Medzi subjekty, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky utečencov či už po stránke legislatívnej, organizačnej, finančnej, materiálnej, humanitárnej alebo personálnej, patria aj medzinárodné organizácie. Okrem vládnych organizácií však majú určitý vplyv aj medzinárodné nevládne (mimovládne) organizácie s neziskovými, medzinárodne prospešnými cieľmi (napr. Liga za ľudské práva) a podieľajú sa na pomoci utečencom.2

1.   Medzinárodné medzivládne organizácie v oblasti migrácie

Medzinárodná migrácia predstavuje dôležitú a komplexnú oblasť. Musí k nej byť pristupované s plnou úctou k ľudským právam i medzinárodnoprávnym princípom. V nasledujúcich podkapitolách bude vymenovaných niekoľko najvýznamnejších medzinárodných organizácií, ktoré svojou činnosťou napomáhajú k zvládnutiu migrácie jednak štátom, no i samotným migrantom.

Medzinárodné organizácie predstavujú inštitucionalizovanú formu spolupráce, v rôznych oblastiach, 3 medzi inými aj v oblasti migrácie. Úlohou medzinárodných organizácií je dosahovanie spoločných cieľov, ktoré jednostranným úsilím dosiahnuť nemožno, preto presahujú štátne hranice.4

1.1    Medzinárodná migrácia a Organizácia Spojených národov


Po zániku Spoločnosti národov prevzali zodpovednosť za utečeneckú problematiku najmä jej tri nástupnícke inštitúcie v rámci Organizácie Spojených národov (Medzivládny výbor pre utečencov, Agentúra Spojených národov na pomoc a obnovu, Medzinárodná organizácia pre utečencov).

Organizácia Spojených národov (ďalej len OSN) kladie aj v súčasnosti na medzinárodnú migráciu veľký dôraz. Z hľadiska zaradenia do tematických oblastí patrí migrácia v rámci OSN do okruhu týkajúcich sa obyvateľstva. Populačná problematika okrem odhadov počtu obyvateľstva na svete, úmrtnosti a zdravia zahŕňa aj migráciu. Na pôde OSN plnia najdôležitejšie úlohy v migračnej oblasti

-         Valné zhromaždenie, na pôjde ktorého sa uskutočňujú aj diskusie so zástupcami mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti a súkromného sektora

-      Druhý výbor - hospodársky a finančný

-      Tretí výbor - sociálny, humanitárny a kultúrny

-         Hospodárska a sociálna rada

-      Komisia pre obyvateľstvo a rozvoj (Commission on Population and Development)
-      Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

- Oddelenie hospodárskych a sociálnych vecí (Department on Economic, Social Affairs) zriadený v rámci Sekretariátu Valného zhromaždenia
-      Sekcia obyvateľstva (Population Division)
-      Sekcia štatistiky (Statistic Division)

Problematike migrácie sa, či už centrálne alebo okrajovo, venujú aj mnohé z odborných organizácií OSN. Medzi najvýznamnejšie, ktorým sa budeme podrobnejšie venovať, patria Medzinárodná organizácia pre migráciu (International Organization for Migration) a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High Commissioner for Refugees). Nemožno však opomenúť prínos ďalších medzinárodných organizácií, ako sú napríklad OHCHR (Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva), UNICEF (Detský fond OSN), či UNRWA (Agentúra Spojených národov pre pomoc palestínskym utečencom na blízkom východe).5

Medzi najväčšie úspechy, ktorými sa OSN pričinila o ochranu utečencov, je Dohovor o právnom postavení utečencov z r. 1951 prijatý v Ženeve (ďalej len Dohovor). Čo sa týka medzinárodnej úpravy v danej oblasti, treba povedať, že pôvodne dosť nesúrodé a roztrieštené pokusy o riešenie problému utečencov v období medzi svetovými vojnami v rámci Spoločnosti národov sa po 2. svetovej vojne nahradili všeobecným právnym režimom. 6 Tento všeobecný právny režim je obsiahnutý práve v tomto Dohovore v znení Protokolu k tomuto dohovoru z r. 1967. Tento Dohovor poskytuje tiež najautoritatívnejšiu definíciu utečenca,7 keď v čl. 1 ods. 2 definuje utečenca ako osobu, ktorá „...sa nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov, nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu svojho štátu; alebo osobe bez štátneho občianstva,

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia