Má byť v spise procesne nepoužiteľný dôkaz?

Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Stručná poznámka ohľadne polemiky týkajúcej sa toho, či má byť procesne nepoužiteľný dôkaz súčasťou spisu, ktorý je s obžalobou predkladaný súdu.

Pod náz­vom „Po­ru­šo­va­nie prá­va ob­vi­ne­né­ho zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra“ bol na práv­nych lis­toch uve­rej­ne­ný roz­su­dok Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III.

Pred­met­né roz­hod­nu­tie sú­du pr­vé­ho stup­ňa vy­vo­la­lo ur­či­tú po­le­mi­ku naj­mä oh­ľad­ne kon­šta­to­va­nia, že „skor­šia vý­po­veď oso­by v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka, kto­rá má v rov­na­kom tres­tnom ko­na­ní nás­led­ne pro­ces­né pos­ta­ve­nie ob­vi­ne­né­ho, je ne­pou­ži­teľ­ná a zá­sad­ne ne­mô­že byť sú­čas­ťou vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su“.

Som ná­zo­ru, že po­kiaľ pro­ku­rá­tor po­dá­va na súd ob­ža­lo­bu, mal by spi­so­vý ma­te­riál, kto­rý je pred­kla­da­ný spo­loč­ne s ob­ža­lo­bou ob­sa­ho­vať len ta­ké dô­ka­zy, kto­ré sú pro­ces­ne pou­ži­teľ­né v ko­na­ní pred sú­dom (nap­rík­lad vý­sluch ob­vi­ne­né­ho, zna­lec­ké po­sud­ky a po­dob­ne), res­pek­tí­ve, kto­ré by v ko­na­ní pred sú­dom moh­li byť pro­ces­ne pou­ži­teľ­né za spl­ne­nia ur­či­tých zá­kon­ných pod­mie­nok (nap­rík­lad vý­sluch us­ved­ču­jú­ce­ho sved­ka, kto­rý v príp­rav­nom ko­na­ní ne­bol vy­po­ču­tý za prí­tom­nos­ti ob­haj­cu ob­vi­ne­né­ho, av­šak v ko­na­ní pred sú­dom ju mož­no čí­tať nap­rík­lad za súh­la­su pro­ku­rá­to­ra a ob­vi­ne­né­ho). Rov­na­ko tak má spis ob­sa­ho­vať dô­ka­zy, o kto­rých pro­ku­rá­tor a ob­vi­ne­ný ve­dú po­le­mi­ku oh­ľad­ne ich zá­kon­nos­ti, či pro­ces­nej pou­ži­teľ­nos­ti s tým, že to bu­de na­po­kon súd, kto­rý má roz­hod­núť s ko­neč­nou plat­nos­ťou, či tie­to dô­ka­zy sú zá­kon­né ale­bo pro­ces­ne pou­ži­teľ­né a mô­žu byť v ko­na­ní pred sú­dom vy­ko­na­né, res­pek­tí­ve ide o dô­ka­zy ne­zá­kon­né, prí­pad­ne pro­ces­ne ne­pou­ži­teľ­né a je nut­né ich vy­lú­čiť z do­ka­zo­va­nia.

V zho­de s roz­sud­kom Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III som ná­zo­ru, že spis pred­kla­da­ný sú­du spo­loč­ne s ob­ža­lo­bou nes­mie ob­sa­ho­vať dô­ka­zy, pri ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU