SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:27

ROZHODNUTIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z HĽADISKA PRAMEŇOV PRÁVA

Autor: JUDr., Martin Serfözö
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Abstrakt

Tvorba právnych predpisov v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne poznačená vysokou dynamikou, čoho dôsledkom je zvyšujúca sa nekvalita a neprehľadnosť právneho systému. V tejto situácii je mimoriadne dôležitá aplikačná prax súdov. Právny systém Slovenskej republiky na jednej strane nepripúšťa precedens ako formálny prameň práva, na druhej strane ale badať snahy o posilnenie pozície najvyšších súdnych autorít pri dotváraní práva. Táto aktivita je zrejmá hlavne z hľ’adiska novej úpravy civilného procesu. Bez ďalších legislatívnych zmien však ich úloha naďalej ostáva „len“ v rovine zjednocovania právo-aplikačnej činnosti. Aj táto činnosť si však pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje ďalšie zmeny tak, aby jej výsledky boli jednoznačné a ľ’ahko dostupné.

Úvod

Azda niet právnika, ktorý by nevnímal aktuálny problém dynamiky normotvorby v Slovenskej republike. Sme svedkami neustálych a podstatných zmien právnych noriem, čím sa právny poriadok komplikuj e a zneprehľadňuje. Vážnosť tohto problému podčiarkuje stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky, čelného predstaviteľa jedného z ústavných orgánov ochrany práv a zákonom chránených záujmov, keď konštatuje, že „dynamický vývoj spoločnosti sa odráža aj vo zvyšujúcom sa tempe tvorby právnych predpisov, čím dochádza aj k zníženiu kvality legislatívnej činnosti, čo má za následok zníženie právnej istoty účastníkov právnych vzťahov“1, a že „zvyšujúca sa kvantita normotvorby sa negatívne prejavuje na jej kvalite, čím sa právny poriadok stáva neprehľadným“[1] [2]. Skúsenosti z praktického života dávajú tomuto postrehu za pravdu.

V kontexte uvedeného možno ako príklad uviesť znenie právnej normy zakotvenej v § 167e ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), podľa ktorej „ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na zastavenie konania sa neprihliada“. Civilné sporové konanie, ktoré má byť v prípade oddlženia fyzickej osoby konkurzom zastavené, musí zastaviť konajúci súd (§ 167e ods. 1 ZKR), pričom v zmysle ústavnej zásady legality tak môže urobiť len rozhodnutím vo forme uznesenia (§ 234 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov /ďalej len C.s.p.“/). Žiadna právna norma však nedáva odpoveď na otázku, aké dôsledky má mať „neprihliadanie“ (podľa citovaného § 167e ods. 3 ZKR) na zastavenie súdneho konania, ku ktorému došlo uznesením. Vzniká situácia, kedy môže popri právoplatnom uznesení o zastavení súdneho konania existovať zákonná povinnosť neprihliadať na zastavenie konania. Už na prvý pohľad ide o zásadný konflikt, na riešenie ktorého písané právo odpoveď nepozná.

Iným príkladom môže byť znenie § 48 ods. 8 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „EP‘) v znení účinnom do 31.12.2017, podľa ktorého „ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora“. Táto právna norma v praxi uprela právo vymôcť súdne rozhodnutia cestou civilnej exekúcie (aj) obchodným spoločnostiam zapísaným v obchodnom registri, ktoré síce mali aktivovanú dátovú schránku na doručovanie písomností (aktivácia totiž nastala ex lege), avšak nedokázali pracovať so značne komplikovaným, štátom vytvoreným elektronickým systémom na podávanie návrhov na vykonanie exekúcie. Na podanie návrhu nemohli využiť „služby“ súdneho exekútora (ktorého odmena za takúto činnosť je štátom regulovaná), ale boli odkázané na využívanie služieb poskytovaných na komerčnej báze, kde výška odmeny nebola regulovaná. Pre úplnosť treba dodať, že táto právna norma v pôvodnom znení „vydržala“ v účinnosti len 9 mesiacov. S účinnosťou od 01.01.2018 bola novelizovaná a pôvodná tvrdosť zákona bola odstránená tým, že na súdneho exekútora sa môže obrátiť aj subjekt, ktorý síce má aktivovanú dátovú schránku na doručovanie, ale v možnosti podať návrh elektronickými prostriedkami mu bránia iné dôvody (ktoré nie sú uvedené ani demonštratívne, teda nimi možno rozumieť aj nedostatok technických zručností).

Podobných príkladov nekvalitných právnych noriem by určite bolo možné nájsť viacero. Do tejto kategórie, samozrejme, nemožno zaradiť tie normy, ktoré konkrétne spoločenské vzťahy regulujú jednoznačne a cielene, hoci jednotlivcovi sa takáto regulácia zdá byť nespravodlivou. Nekvalitnou právnou normou možno rozumieť najmä situáciu, kedy normotvorca neuváži možné dopady právnej normy na súvisiace právne vzťahy a z tohto dôvodu chýba nadväzujúca regulácia; situáciu, kedy rôzne interpretačné metódy smerujú k diametrálne odlišným záverom o význame a zmysle tej istej právnej normy; situáciu, kedy právna norma „náhodou“ zasahuje do právnych vzťahov regulovaných inou právnou normou a pod. Rýchla reakcia normotvorcu (ako tomu bolo v uvedenom prípade § 48 ods. 8 EP) pokiaľ ide o odstraňovanie nekvality písaného práva nie je, bohužiaľ, pravidlom. Do popredia preto vystupuje činnosť orgánov aplikácie práva, najmä súdov. [3]

V právnej teórii i legislatívnej praxi badať tendencie otvárania brán sudcovskej tvorbe práva, predovšetkým prostredníctvom nových civilných procesných kódexov. V tejto súvislosti stojí za zmienku nová úprava procesného zabezpečenia, pri ktorej však nenápadný prienik sudcovského práva medzi pramene práva vyvoláva otázniky. Neodkladné opatrenie je celkom nový právny inštitút, ktorý a priori postráda atribút predbežnosti a dočasnosti, ba čo viac, má sa ním umožniť „meritórne“ rozhodovanie v niektorých veciach bez toho, aby sa v celom rozsahu rozvinul klasický civilný proces so všetkými procesnými právami a povinnosťami účastníkov, a to podľa možnosti čo najrýchlejšie. Vzniká pomerne veľké riziko mechanickej aplikácie právneho názoru iného súdu bez zohľadnenia všetkých skutkových osobitostí prípadu. Teda riziko, že vec nebude vyriešená podľa „predstavy zákonodarcu“, ale podľa právneho názoru iného súdu v skutkovo odlišnej kauze. Totiž aj názor podporujúci sudcovskú tvorbu práva naráža na praktický problém odbornosti sudcov: „...nemožno prehliadnuť, že časť sudcov v Slovenskej republike, predovšetkým na súdoch prvej inštancie, nie je náležite odborne disponovaná na iné, ako úradnícke rozhodovanie. Odborná bezradnosť celkom samozrejme pôsobí proti možnosti, že sudca takéhoto druhu bude mať vôľu aplikovať zákon akokoľvek inak, ako skrytím sa za konštantnú judikatúru a stanoviská na zjednotenie výkladu zákonov.“[1] zniká preto zásadná otázka významu a hraníc sudcovskej „normotvorby“.

Cieľom tohto príspevku je preskúmať možnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky ovplyvňovať regulatívny účinok písaného práva, a to najmä v kontexte aplikácie práva súdmi v civilnom sporovom konaní. Pri dosahovaní cieľa príspevku je použitá metóda analýzy.

Sudcovské právo ako prameň práva

Teória práva rozoznáva štyri základné druhy prameňov práva:

-      Normatívne právne akty

-      Precedensy a sudcovské právo

-      Právne obyčaje

-      Normatívne zmluvy[2]

Uvedené druhy prameňov práva predstavujú formy, v ktorých je právo zakotvené, prostredníctvom ktorých môže byť poznané. V kontexte témy tohto príspevku je nutné venovať sa sudcovskému právu ako prameňu práva.

Sudcovské právo predstavuje prameň práva typický pre anglo- americký právny systém. Pre tento druh prameňa práva je typické, že orgán aplikácie práva je viazaný iným, skorším rozhodnutím súdu v skutkovo rovnakej (resp. obdobnej) veci. „Prvé, individuálne rozhodnutie prípadu, ktorý doteraz nebol právom regulovaný, ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.