Aplikačné problémy - prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky pre vlastnú potrebu podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona

Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice

Abstrakt

Autorka v príspevku analyzuje súčasný právny stav právnej aplikácie trestného činu „prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky“ pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona a hodnotí zmeny, ktoré nastali v právnej praxi rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 2Tdo 53/2016 zo dňa 25.04.2017.

Úvod

S páchaním drogovej trestnej činnosti bojuje polícia Slovenskej republiky denno-denne. S odhaľovaním drogovej trestnej činnosti, jej dokumentovaním a právnym posúdením sú však v súčasnej dobe spojené viaceré aplikačné problémy. Jednou z oblastí, v ktorej v aplikačnej praxi môže a dochádza k problémom, najmä z dôvodu posúdenia naplnenia skutkových znakov trestného činu, je prechovávanie omamných a psychotropných látok pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona, nakoľko Trestný zákona neposkytuje jasný výklad daného ustanovenia, je táto oblasť ponechaná na úpravu súdnej praxi a v spojení s výkladom daného ustanovenia, je potrebné vždy poukázať aj na výklad, Uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Preto v danom prípade dochádza k tomu, že právna úprava v trestnom konaní je v danej veci ponechaná na výklad súdov.

1. Právna úprava prechovávania omamnej a psychotropnej látky

Právny poriadok Slovenskej republiky v ustanoveniach § 171 a § 172 Trestného zákona predstavuje právnu úpravu prechovávania, výroby a distribúcie drog v Slovenskej republike. Zákonodarca v uvedených ustanoveniach presnejšie zákonne zakotvil, že na území Slovenskej republiky je trestné, ak niekto prechováva pre vlastnú potrebu omamné, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory, ktoré sú uvedené v Zákone NR SR č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov alebo takéto látky vyrobí, dovezie, vyvezie a kúpy.

Podľa § 171 Trestného zákona sa trestného činu Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi páchateľ dopustí ak :
„neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“1 alebo

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU