Výsluch dieťaťa v trestnom konaní

Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice

Abstrakt

V článku venujeme pozornosť téme: Výsluch dieťaťa v trestnom konaní a to z pohľadu právnej úpravy platnej v Slovenskej republike a taktiež z pohľadu kriminalistickej taktiky. V článku približujeme a vysvetľujeme pojem výsluch vo všeobecnosti, a to z pohľadu práva, a aj z pohľadu kriminalistiky. Ďalej je pozornosť zameraná konkrétne na výsluch dieťaťa. Článok sa venuje štádiám výsluchu dieťaťa, dokumentovaniu výsluchu a osobám prítomným na výsluchu dieťaťa. V článku sme sa snažili poukázať na to, ako prebieha samotný výsluch dieťaťa, aké podmienky sú s tým spojené a aké nedostatky má náš systém v danej oblasti a navrhnúť riešenie, ako tieto nedostatky môžeme odstrániť.

Úvod

Polícia pri objasňovaní a vyšetrovaní prečinov a zločinov využíva celý rad kriminalistických me-tód a prostriedkov, či už ide o metódy kriminalistickej techniky, alebo taktiky. Jednou z metód krimina-listickej taktiky, a to veľmi dôležitou v trestnom konaní, je výsluch.

V trestnom konaní poznáme rôzne druhy výsluchu, respektíve môžeme vypočúvať rôzne druhy osôb v odlišnom procesnom alebo spoločenskom postavení. V určitých prípadoch Trestný poriadok, ako aj kriminalistika,v rámci taktiky výsluchu, pripisuje určitým skupinám osôb osobitné znaky, akým spô-sobom treba viesť výsluch, aké osoby majú byť prítomné pri výsluchu, prípadne v akých miestnostiach a za pomoci akej techniky je potrebné výsluch vykonať. Jedným z takýchto osôb sú deti, ktoré bývajú veľa krát buď obeťou, poškodeným, svedkom alebo páchateľom trestného činu.

Deti sú schopné poskytnúť detailnú a úplne pravdivú výpoveď v trestnom konaní. Z tohto názo-ru nevychádza len psychológia, ale vychádza z neho aj slovenský právny poriadok de lege lata, keď v trestnom poriadku výsluchy detí nielen pripúšťa, ale upravuje aj ich podmienky. Taktiež kriminalistika vymedzuje taktiku výsluchu dieťaťa. Je samozrejmé, že aj pri výsluchu dieťaťa musí vypočúvajúci vy-chádzať z jeho osobnosti a jeho individuality. Pamäť dieťaťa je ovplyvnená množstvom faktorov, okrem iného aj jeho mentálnou zrelosťou. V niektorých prípadoch, kedy sa výpoveď dieťaťa odlišuje od výkonu vekovo porovnateľných rovesníkov, je vhodné prizvať odborníka psychológie alebo vykonať znalecký posudok.

K výsluchu dieťaťa, jeho podmienkam, by mala odborná prax prispievať zodpovedne, malo by byť riadne vymedzené, kto je dieťaťom, jeho práva a povinnosti, vzhľadom na to, že ide o osoby, ktoré sa stále vyvíjajú a priebeh trestného konania, dokonca aj výsluch na Obvodnom oddelení Policajného zboru, môže na dieťati zanechať následky, prípadne vytvoriť traumu. Preto je veľmi dôležité, aby oso-by, ktoré vykonávajú výsluch s dieťaťom, boli zodpovedne pripravené, empatické a dodržiavali zásady trestného konania a zvolili správnu taktiku výsluchu tak, aby sa dieťa cítilo pohodlne a vypovedalo k danej udalosti pokiaľ možno, čo najviac samostatne.

1. Čo je výsluch – pojem

Výsluch je jednou z metód kriminalistickej taktiky využívanou v trestnom konaní. Pojem výsluch by sme mohli charakterizovať z dvoch pohľadov a to z pohľadu definície, ktorú nám poskytuje kriminalistika a definície právnej, vymedzenej najmä v Trestnom poriadku.

Kriminalistika definuje výsluch ako :„kriminalistickú metódu, pri ktorej sa formou výpo-vede získavajú úplne a vierohodné poznatky o vyšetrovanej udalosti, ktoré sú obsiahnuté v pamäťových stopách vypočúvaných osôb“.1

Iná definícia vymedzuje výsluch ako :„špecifickú metódu kriminalistického objasňovania, ktorej podstata spočíva v získavaní a dokumentácií výpovedí obsahujúcich významné, úplné a pravdivé údaje o objasňovanej udalosti za podmienok dodržania príslušného zákona.“2

Výsluchom sa získavajú informácie, ktoré sú zakotvené v pamäťovej stope vypočúvanej osoby. Pamäťové stopy vznikajú vnímaním okolností okolo nás, ktoré si následne uchovávame v pamäti. Pri výsluchu si následne tieto okolnosti znovu vybavujeme. Ide o najrozšírenejšiu, najstaršiu a veľa krát jedinú metódu v trestnom konaní, jediný dôkazný prostriedok v trestnom konaní.

Pojem výsluch nájdeme zakotvený aj v Trestnom poriadku. Trestný poriadok síce nevy-medzuje presnú legálnu definíciu výsluchu, avšak označuje výsluch za jeden z dôkazných prostriedkov, ktorým sa získavajú dôkazy v trestnom konaní. Konkrétne na základe výsluchu sa získa výpoveď osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu trestného činu.

Trestný poriadok, ako aj kriminalistika ,rozlišuje výsluch podľa toho, aká osoba z hľadiska pro-cesného postavenia alebo z hľadiska veku je vypočúvaná, podľa toho sa zohľadňuje a vyberá aj taktika výsluchu a taktiež je potrebné vždy výsluch viesť zákonným spôsobom a postupom tak, ako to ustano-vuje Trestný poriadok, ktorý vymedzuje základný formálny rámec výsluchu, ako napr. kto vedie vý-sluch, kto je pri výsluchu prítomný a ako sa výsluch dokumentuje.

Kriminalistika na druhej strane určuje najmä taktické zásady výsluchu. Ide však o dve vedy, kto-ré navzájom spolu súvisia a jednu od druhej nemôžeme oddeliť, nakoľko ak by sme oddelili kriminalis-tickú taktiku a zanechali sme výsluch iba na vymedzenie v právnom poriadku, nemuseli by sme vedieť zvoliť najmä správny postup a prístup k osobám, na druhej strane, keby ponecháme vedenie výsluchu iba na kriminalistickú taktiku bez ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU