Odporúčania a opatrenia ochrany obyvateľstva počas teroristického útoku

Autor: por. PhDr. JUDr. Ondrej Blažek
Zdroj: Projustice

Abstrakt

Článok sa na terorizmus pozerá z pohľadu problematiky ochrany obyvateľstva, pričom na základe metódy analógie práve predstavuje základné opatrenia ochrany obyvateľstva a navrhuje odporúčania civilnej ochrany obyvateľstva pred teroristickými útokmi, ktoré vychádzajú z odporúčaní Marka Thelena. Článok má taktiež snahu načrtnúť postavenie civilnej ochrany obyvateľstva a jej angažovanie sa v ochrane pred terorizmom a to nie len pri plnení vedeckej, publikačnej a popularizačnej činnosti, ale priamo pri vykonávaní opatrení ochrany obyvateľstva.

Úvod

Terorizmus je charakterizovaný ako vysoko-profilový incident a do jeho riešenia sa zapája celé spektrum štátnych orgánov a organizácií, dokonca v rámci prevencie a prípravy sa do boja proti terorizmu sa zapájajú aj neštátne a dobrovoľné organizácie. Jedným z prvkov riešenia situácie, ktoré sa do boja proti terorizmu zapájú, je systém civilnej ochrany obyvateľstva, najmä svojimi základnými úlohami, obsiahnutými v § 6, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Civilná ochrana obyvateľstva okrem preventívnej činnosti pred vznikom udalosti, ktorá je pri terorizme zameraná na poskytovanie odporúčaní ako sa správať počas mimoriadnej situácie, vykonáva aj činnosti priamo pri riešení samotnej situácie a tvorí mimoriadne dôležitú súčasť riešenia takéhoto vysoko-profilového incidentu. Od varovania obyvateľstva, cez vyrozumenie osôb činných pri zvládaní mimoriadnej udalosti, až po základné a doplnkové úlohy civilnej ochrany, ktoré sú nevyhnutné na úspešnú ochranu životov, zdravia a majetku obyvateľstva.

Terorizmus

Terorizmus, podľa rezolúcie Valného zhromaždenia OSN A/RES/49/60 je definovaný ako trestný čin spáchaný s úmyslom vyvolať teror medzi obyvateľstvom, skupinou obyvateľov alebo jednotlivými občanmi spáchaný pre politické ciele. Pôvod slova terorizmus pochádza z latinského terror (strach a hrôza) a terrere (vydesiť, vystrašiť). V terminologickom slovníku ochrany obyvateľstva je terorizmus definovaný ako: „Organizované použitie násilia alebo hrozby jeho použitia, obvykle zamerané proti nezúčastneným osobám, s cieľom vyvolať paniku a strach, prostredníctvom ktorého majú byť splnené politické, náboženské alebo ideologické požiadavky ako vo vnútroštátnom, tak aj v medzinárodnom merítku.“1 Terorizmus je mimoriadnou udalosťou i podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva (ďalej len zákona o COO). V §3, ods. 2 zákona o COO je uvedené, že mimoriadnou udalosťou na účely tohto zákona sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok.

Odborníci na terorizmus rozdeľujú terorizmus podľa viacerých hľadísk. Terorizmus je možné deliť na podľa aktérov terorizmu, podľa rozsahu teroristickej činnosti (vnútroštátny, medzinárodný), podľa príčin vzniku a šírenia, podľa objektov útoku a podľa použitých násilných prostriedkov. Ako najodolnejším typom terorizmu sa javí ideologický terorizmus, ktorý v sebe zahŕňa náboženský terorizmus. Ďalej rozlišujeme politický, sociálny, nacionalistický (na základe príslušnosti k etnickej skupine, alebo rase), idiosynkratický, psychopatologický a kriminálny. Ku kriminálnemu terorizmu z histórie môžeme zaradiť zločiny páchané Medelínskym kartelom, na čele ktorého stál Pablo Emilio Escobar Gavíria. Medelínskemu kartelu sú pripisované viaceré bombové útoky z roku 1989 i výbuch lietadla, ktorý si vyžiadal 110 mŕtvych. Kriminálny terorizmus sleduje ciele, ktorými sú zisk peňazí, majetku alebo informácií kriminálnym spôsobom. K sociálnemu terorizmu zasa zaraďujeme hnutia a organizácie, ktoré sú ultraľavicové alebo ultrapravicové a snažia sa dosiahnuť zmenu politického režimu. Zväčša sú tieto hnutia stimulované zlou politickou a ekonomickou situáciou krajiny. Príkladom takéhoto hnutia môže byť ultraľavicové kolumbijské hnutie s názvom Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), ktoré bolo v Kolumbii založené ako vojenské krídlo komunistickej strany Kolumbie. Príkladom sociálneho ultrapravicového terorizmu môže byť Anders Behring Breivik, ktorý 23. júla zavraždil 77 ľudí, najprv bombovým atentátom pred sídlom ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU