Analýza služieb Jednotných kontaktných miest na Slovensku

Autor: Mgr., Martin Hamráček
Univerzita: Projustice

Abstrakt

Jednotné kontaktné miesta sú orgány miestnej štátnej správy, ktoré plnia úlohy na úseku živnostenského podnikania. Účelom ich existencie je uľahčenie prístupu podnikateľom k službám štátu. Ich poslaním je odbúravať najmä administratívnu a finančnú záťaž, ktoré pre podnikateľov vyplývajú z povinností ukladaných legislatívou. Jednotné kontaktné miesto by malo byť dostupným miestom, na ktorom sú sústredené úzko súvisiace služby spojené so začatím podnikania. Služby ním poskytované by mali byť prehľadné, rýchle a efektívne. Cieľom práce je zmysluplne popísať a následne analyzovať základné služby poskytované najmä podnikateľskej obci na týchto miestach. Po vykonaní analýzy navrhneme možnosti rozšírenia poskytovaných služieb v prospech podnikateľov. Zároveň odhadneme dopady týchto služieb pre podnikateľov.

1. Úvod

Živnostenskými úradmi na Slovensku sú odbory živnostenského podnikania okresných úradov, ktoré vykonávajú agendu podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení (ďalej len „živnostenský zákon“). Zároveň poskytujú niektoré doplnkové služby podľa osobitných predpisov. Postavenie, sídla, územné obvody a pôsobnosť okresných úradov na Slovensku upravuje zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijatím tohto zákona bolo dňa 01. 10. 2013 na Slovensku zriadených celkovo 72 okresných úradov, ktoré sú rozdelené do troch samostatných kategórií podľa druhu odborov, ktoré sú súčasťou daného okresného úradu1. Agenda živnostenských úradov je v súčasnosti vykonávaná na 49 okresných úradoch a 25 stálych pracoviskách okresných úradov.
Živnostenské úrady sú od 01. 10. 2007 označované tiež pojmom Jednotné kontaktné miesto. V tento deň totiž nadobudla účinnosť rozsiahla novela živnostenského zákona č. 358/2007 Z. z. Prijatím tejto novely bola do slovenského právneho poriadku transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (ďalej len Smernica Európskeho parlamentu a Rady). Týmto krokom sa živnostenské úrady na Slovensku stali súčasťou európskej siete Jednotných kontaktných miest, známej pod skratkou EUGO2.

2. Služby Jednotných kontaktných miest

Živnostenské úrady v postavení Jednotných kontaktných miest na Slovensku (ďalej len „JKM“) poskytujú v súvislosti s podnikaním pre občanov Slovenskej republiky, ako aj pre zahraničné osoby viacero služieb. Našim zámerom nie je prezentovať všetky činnosti, ktoré JKM vykonáva, ale analyzovať tie základné služby JKM, ktoré považujeme za najdôležitejšie.

2.1. Prijímanie podaní v súvislosti s podnikaním podľa živnostenského zákona

V súvislosti s podnikaním podľa živnostenského zákona prijíma JKM od fyzických alebo právnických osôb najmä tieto podania:

ohlásenie živnosti, vrátane povinných údajov a dokladov, oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení a v živnostenskom registri, oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti a o zmene tohto obdobia, oznámenie o ukončení podnikania, oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti, žiadosť o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané, žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis, žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri, žiadosť o výpis zo živnostenského registra z verejnej časti alebo neverejnej časti,

Podľa štatistických údajov JKM na Slovensku v roku 2015 vydali:

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU