SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351510
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 21:27

Poznámky k nezákonnosti Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR

Autor: JUDr., Peter Šamko
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Článok sa venuje aktuálnej problematike zákonnosti existencie inšpekcie MV SR, pričom dospieva k záveru, že Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR nie je súčasťou Policajného zboru a preto ju nemožno označiť za zákonnú inštitúciu, či zložku Policajného zboru.

Nie­len v od­bor­ných kru­hoch re­zo­nu­je už nie­koľ­ko me­sia­cov té­ma tý­ka­jú­ca sa in­špek­cie MV SR, te­da naj­mä to­ho, či in­špek­čná služ­ba mi­nis­ter­stva je ale­bo nie je sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru, či je op­ráv­ne­ná žia­dať súd o pou­ži­tie in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov pod­ľa zá­ko­na o ochra­ne pred od­po­čú­va­ním (zá­kon č. 166/2003 Z. z.), res­pek­tí­ve či je in­špek­čná služ­ba op­ráv­ne­ná na ve­de­nie vy­šet­ro­va­nia pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku.

Pre úpl­nosť pri­po­me­niem, že oh­ľad­ne tej­to prob­le­ma­ti­ky bo­li vy­da­né v ro­ku 2015 dve vý­kla­do­vo od­liš­né roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR. Ide o roz­su­dok sp. zn. 1 To 1/2015 z 29.05.2015 (ďa­lej v texte len roz­hod­nu­tie se­ná­tu JUDr. Ha­ra­bi­na), kto­rý skon­šta­to­val, zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, že in­špek­čná služ­ba nie je sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru a pre­to nie je op­ráv­ne­ná na žia­da­nie od­pos­lu­chov v zmys­le zá­ko­na o ochra­ne pred od­po­čú­va­ním a nie je ani op­ráv­ne­ná na ve­de­nie vy­šet­ro­va­nia pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku. K úpl­ne opač­né­mu zá­ve­ru dos­pel Naj­vyš­ší súd SR v uz­ne­se­ní sp. zn. 5 Tdo 42/2015 zo dňa 02.07.2015 (ďa­lej v texte len roz­hod­nu­tie se­ná­tu JUDr. Kli­men­ta).

Vzhľa­dom k to­mu, že doš­lo k roz­diel­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti naj­vyš­šie­ho sú­du oh­ľad­ne tej is­tej spor­nej otáz­ky má dňa 29.09.2015 za­sad­núť tres­tnop­ráv­ne ko­lé­gium Naj­vyš­šie­ho sú­du SR a pri­jať zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko.

Mé­diá, po­li­ti­ci, či mi­mov­lád­ne or­ga­ni­zá­cie jed­not­ne po­pie­ra­jú správ­nosť roz­hod­nu­tia se­ná­tu JUDr. Ha­ra­bi­na (a to tak­mer vý­hrad­ne len z dô­vo­du, že ide o roz­hod­nu­tie se­ná­tu JUDr. Ha­ra­bi­na, t. j. bez to­ho, aby sa bliž­šie oboz­ná­mi­li s pou­ži­tou práv­nou ar­gu­men­tá­ciou a pod­ro­bi­li ju od­bor­nej po­le­mi­ke) a v pod­sta­te kaž­dé­mu, kto nez­die­ľa ich ná­zor sa hro­zí „vy­zle­če­ním z ta­lá­ra“, res­pek­tí­ve ve­de­ním dis­cip­li­nár­ne­ho ko­na­nia (len pri­po­mí­nam, že roz­hod­nu­tie se­ná­tu JUDr. Ha­ra­bi­na bo­lo mé­dia­mi, či niek­to­rý­mi dom­ne­lý­mi od­bor­ný­mi auto­ri­ta­mi ozna­če­né za svoj­voľ­né v pod­sta­te len pre­to, že ide o roz­hod­nu­tie se­ná­tu JUDr. Ha­ra­bi­na, na­koľ­ko kaž­dý ob­jek­tív­ny po­zo­ro­va­teľ, kto­rý sa sku­toč­ne oboz­ná­mil s tým­to roz­hod­nu­tím mu­sel zis­tiť, že ob­sa­hu­je pod­rob­nú práv­nu ar­gu­men­tá­ciu, pod­rob­ný vý­klad spor­ných práv­nych us­ta­no­ve­ní, s kto­rým sa dá ale­bo ne­dá súh­la­siť, ale cel­kom ur­či­te ho ne­mož­no ozna­čiť za svoj­voľ­ný).

Na­priek to­mu, že prob­le­ma­ti­ka zá­kon­nos­ti vy­ko­ná­va­nia čin­nos­ti in­špek­čnej služ­by je čis­to od­bor­nou té­mou, do­po­siaľ som ne­zaz­na­me­nal žiad­nu od­bor­nú dis­ku­siu o tej­to prob­le­ma­ti­ke (nap­rík­lad v od­bor­ných ča­so­pi­soch, na se­mi­ná­roch a po­dob­ne). Vý­nim­ku tu pred­sta­vu­je len pí­som­né sta­no­vis­ko Práv­nic­kej fa­kul­ty UK v Bra­tis­la­ve. Všet­ko čo do­po­siaľ od­zne­lo, a to naj­mä v mé­diách, ne­má nič spo­loč­né s ve­de­ním ra­cio­nál­nej od­bor­nej po­le­mi­ky o spor­nej práv­nej prob­le­ma­ti­ke.

Vzhľa­dom k uve­de­né­mu sa po­kú­sim as­poň o struč­nú od­bor­nú práv­nu ar­gu­men­tá­ciu oh­ľad­ne prob­le­ma­ti­ky in­špek­čnej služ­by a to bez to­ho, aby som dop­re­du od­mie­tal niek­to­rí z práv­nych ná­zo­rov, nap­rík­lad len pre­to, že ho vy­slo­vil se­nát pod ve­de­ním JUDr. Ha­ra­bi­na.

Po dôs­led­nom oboz­ná­me­ní sa z obid­vo­mi vy­ššie uve­de­ný­mi roz­hod­nu­tia­mi naj­vyš­šie­ho sú­du som ná­zo­ru, že práv­na ar­gu­men­tá­cia vy­slo­ve­ná v roz­hod­nu­tí se­ná­tu JUDr. Ha­ra­bi­na je správ­na, lo­gic­ká a zod­po­ve­da­jú­ca sú­čas­né­mu sta­vu práv­nej úp­ra­vy.

V struč­nos­ti si do­vo­lím pre­zen­to­vať aké ar­gu­men­ty ma k to­mu zá­ve­ru vied­li.

Pod­ľa § 4 ods. 1 zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re (zá­kon č. 171/1993 Z. z.) sa Po­li­caj­ný zbor čle­ní na služ­bu kri­mi­nál­nej po­lí­cie, služ­bu fi­nan­čnej po­lí­cie, služ­bu po­riad­ko­vej po­lí­cie, služ­bu dop­rav­nej po­lí­cie, služ­bu že­lez­nič­nej po­lí­cie, služ­bu ochra­ny ob­jek­tov, služ­bu hra­nič­nej a cu­dzi­nec­kej po­lí­cie, služ­bu oso­bit­né­ho ur­če­nia, služ­bu ochra­ny ur­če­ných osôb a in­špek­čnú služ­bu.

Z uve­de­né­ho us­ta­no­ve­nia je zrej­mé, že in­špek­čná služ­ba má byť v zmys­le zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Práv­ne (de iure) te­da in­špek­čná služ­ba mu­sí byť (ob­li­ga­tór­ne) sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru a nie je prí­pus­tné, aby exis­to­va­la pa­ra­lel­ne mi­mo štruk­tú­ry Po­li­caj­né­ho zbo­ru, res­pek­tí­ve, aby neexis­to­va­la vô­bec (te­da, aby Po­li­caj­ný zbor ne­mal ako svo­ju sú­časť in­špek­čnú služ­bu).

To na­po­kon vy­plý­va aj z us­ta­no­ve­nia § 4 ods. 2 zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re pod­ľa kto­ré­ho služ­by Po­li­caj­né­ho zbo­ru pô­so­bia v rám­ci út­va­rov Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­ré zria­ďu­je a zru­šu­je mi­nis­ter.

Aj z toh­to us­ta­no­ve­nia je pod­ľa môj­ho ná­zo­ru ne­po­chyb­né, že služ­by Po­li­caj­né­ho zbo­ru mu­sia (ob­li­ga­tór­ne) pô­so­biť v rám­ci út­va­rov Po­li­caj­né­ho zbo­ru, te­da nie v rám­ci út­va­rov, kto­ré or­ga­ni­zač­ne pod Po­li­caj­ný zbor ne­pa­tria. Tie­to út­va­ry Po­li­caj­né­ho zbo­ru sí­ce pod­ľa zá­ko­na zria­ďu­je a zru­šu­je mi­nis­ter, av­šak mô­že tak uro­biť len v rám­ci or­ga­ni­zač­nej štruk­tú­ry Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Do­vo­lím si tvr­diť, že iný vý­klad us­ta­no­ve­nia § 4 ods. 2 zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re ani nie je mož­ný, na­koľ­ko to­to us­ta­no­ve­nie cel­kom jed­noz­nač­ne ho­vo­rí o tom, že mi­nis­ter má kom­pe­ten­ciu na zria­ďo­va­nie a zru­šo­va­nie út­va­rov len v rám­ci Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Ak te­da služ­by Po­li­caj­né­ho zbo­ru mu­sia pod­ľa zá­ko­na pô­so­biť v rám­ci út­va­rov Po­li­caj­né­ho zbo­ru, nie je mož­né, aby zá­ro­veň ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.