OCHRANA INFORMÁCIÍ PRI VÝKONE EXEKÚTORSKEJ ČINNOSTI[1]

Autor: JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť

Abstrakt

Predmetný článok bližšie analyzuje proces nakladania s informáciami pri výkone exekútorskej činnosti v rámci jednotlivých vybraných režimoch a to pri požičiavaní exekučných spisoch, nazeraní do spisov, pri odpisoch a potvrdeniach z exekučných spisov, s akcentom na charakteristiku výnimiek z povinnosti mlčanlivosti, ktoré sú formulované v prevažnej miere vo vzťahu k určitým subjektom a zároveň s určením cieľu, na ktorý je exekútor oprávnený tomuto subjektu chránenú skutočnosť sprístupniť.

Súdny exekútor je súčasťou súdnejmoci a pri výkone svojich právomocí v rámci exekučnejčinnosti prichádza do kontaktu s celým radom informácií, ktoré nie sú bežne prístupné (údaje o osobných a majetkových pomeroch povinného a tretích osôb, skutočnosti potenciálne tvoriace predmet obchodného, daňového, či iného tajomstva a pod.) a ktorých zachovanie neprístupnosti je voprávnenom záujme dotknutých osôb. To isté platí pri výkone ďalšejčinnosti exekútora[2] a pri činnosti exekútora vorgánoch Slovenskej komory exekútorov. Aby sa zamedzilo rozširovaniu informácií, ktoré exekútor získal v priebehu vykonávania týchto činností, zákon exekútora zaväzuje povinnosťou mlčanlivosti, a to dokonca vo vzťahu k akýmkoľvek skutočnostiam, o ktorých sa dozvie. Takto široko nastavená povinnosť mlčanlivosti predstavuje prevenciu nesprávneho vyhodnotenia relevancie konkrétnejskutočnosti z pohľadu potreby jej ochrany pred sprístupnením. Navyše nemožno vylúčiť ani kontakt exekútora a ostatných povinných osôb s utajovanými skutočnosťami, no ochrana týchto skutočností sa riadi zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje ajna zamestnancov súdneho exekútora a na iné osoby (napr. nezúčastnená osoba pribratá exekútorom k procesnému úkonu), ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich s výkonom činnosti podľa Exekučného poriadku.

Pokiaľ ide o problematiku trvania povinnosti mlčanlivosti, základným pravidlom je časová neobmedzenosť tejto povinnosti - trvá aj napriek pozastaveniu, prerušeniu či zániku funkcie exekútora, skončeniu výkonu funkcie vorgánoch komory či skončeniu pracovného pomeru zamestnanca u exekútora.[3]

VÝNIMKY Z POVINNOSTI ZACHOVÁVAŤ MLČANLIVOSŤ

Napriek kategoricky formulovanejpovinnosti zachovávať mlčanlivosť exekútora, jeho zamestnancov atretích osôb je v tejto súvislosti potrebné konštatovať, že právna úprava vniektorých, zákonom taxatívne vymedzených prípadoch obsahuje korektívy rozsahu, prípadne doby trvania tejto povinnosti.

Tieto výluky sú formulované v prevažnej miere vo vzťahu k určitým subjektom a súčasne s určením účelu, na ktorý je exekútor oprávnený tomuto subjektu chránenú skutočnosť sprístupniť. Avšak aj tam, kde tento účel nie je vymedzený výslovne (alebo aspoň odkazom na osobitný predpis), považujem za potrebné vykladať sprístupnenie informácie reštriktívne tak, aby bol zachovaný chránený záujem oprávnenejosoby, resp. aby tento záujem nebol ohrozený nad nevyhnutnú mieru. Tu mám na mysli poskytovanie získaných informácií účastníkom konania a ich zástupcom. Ak totiž povinnosť exekútora zachovávať mlčanlivosť chápeme ako povinnosť nesprístupniť údaje, ktoré sú predmetom napr. bankového, obchodného alebo daňového tajomstva osobám, ktoré nie sú oprávnené sa s nimi oboznamovať (t. j. medzi legitimované osoby ich nezaraďuje právny predpis, ktorý predmetné tajomstvo normuje), exekútor by mal z poskytovania chránených informácií týkajúcich sa výkonu exekučnej(ale aj inej činnosti podľa Exekučného poriadku) vylúčiť aj účastníka konania ajeho zástupcu.[4] Uvedené platí najmä v prípade utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z. z., ktoré exekútor nie je oprávnený sprístupniť osobám bez bezpečnostnejprevierky príslušného stupňa. Pokiaľ ide o utajované skutočnosti, je potrebné podotknúť, že uspokojivo nie je vyriešená ani samotná otázka oprávnenia exekútora oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.[5]

Povinnosť exekútora zachovávať mlčanlivosť zaniká aj v prípade zbavenia mlčanlivosti ministrom spravodlivosti avprípade, že chránená skutočnosť sa stala v súlade so zákonom (teda nie vyzradením) bežne dostupnou. Počas trvania exekúcie sú bežne dostupnými napríklad skutočnosti uvádzané v registri poverení na vykonanie exekúcie vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Údaje zvydaných poverení na vykonanie exekúcie s výnimkou rodného čísla sa po dobu exekúcie zverejňujú na webovom sídle ministerstva v registri poverení na vykonanie exekúcie.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa Exekučného poriadku sa nevzťahuje na poskytovanie informácií týkajúcich sa výkonu exekučnej činnosti

a)      orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, prokuratúre a Policajnému zboru na účely plnenia úloh,

b)      súdunaúčelysúdnehokonania,

c)       komore, ministerstvu a osobám vykonávajúcim dohľad podľa exekučného poriadku na účely dohľadu,

d)      orgánu štátnejsprávy v oblasti daní, poplatkov acolníctva na účely správy daní a vykonania colného dohľadu a obci na účely správy daní,

e)      účastníkom exekučného konania a ich zástupcom,

f)       Protimonopolnému úradu SR,

g)      príslušnému orgánu štátnejsprávy vo veciach náhradného výživného,

h)      iným orgánom verejnejmoci na plnenie špeciálnych úloh, akje ich oznamovanie zákonnou povinnosťou exekútora.

Z judikatúry:

Ústavný súd SR, III. ÚS 566/2016: Ústavný súd uvádza, že kprelomeniu ochrany súkromia vrátane dovoleného zásahu do povinnosti mlčanlivosti môže zo strany verejnej moci dôjsť iba celkom výnimočne, akje to nevyhnutné a účel sledovaný verejným záujmom nie je možné dosiahnuť inak. Pri nedodržaní niektorej podmienky ide o zásah protiústavný. Preto, ak právny poriadok pripúšťa prelom do tejto ochrany, uskutočňuje sa tak iba a výlučne v záujme ochrany demokratickej spoločnosti (napr. II. ÚS 28/96). Prípustný je preto zásah nevyhnutný, pričom v konkrétnom prípade je daná táto nevyhnutnosť všeobecným záujmom na ochrane spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činností.

Právne vzťahy pri poskytovaní informácií z ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia