APLIKÁCIA MATERIÁLNEHO KOREKTÍVU USTNAVNEKONFORMNÝM VÝKLADOM SKUTKOVÝCH PODSTÁT

Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Učená právnická spoločnosť

Abstrakt

V nasledujúcom článku sa autor zoberá aplikáciou materiálneho korektívu výkladom skutkových podstát trestných činov. Autor v ňom odmieta súčasnú rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR, ktorá pripúšťa aplikáciu materiálneho korektívu len pri prečinoch, pričom poukazuje na dôvody, pre ktoré považuje takýto prístup za rozporný so spravodlivosťou.

Súčasná rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR[1] svedčí takému prístupu k posudzovaniu zákonných znakov skutkových podstát trestných činov, keď právna úprava umožňuje posudzovať materiálnu stránku spáchaného trestného činu len pri tých trestných činoch, ktoré sú prečinmi. Z uvedeného je a priori vyvoditeľný taký myšlienkový postup súdu, že vo vzťahu k zločinom stačí pre vznik trestnej zodpovednosti naplniť znaky skutkovej podstaty len formálne, nakoľko zákonodarca vyjadril závažnosť konania, ktorým páchateľ napĺňa všetky znaky skutkovej podstaty niektorého zo zločinov, už len samotným opisom týchto skutkových podstát a ich klasifikáciou ako zločinov v zmysle § 11 Tr. zákona. Zjednodušene povedané, každý zločin je závažný.

Vyššie uvedené si podľa môjho názoru nemožno bez ďalšieho nekriticky osvojiť, a to z nasledujúcich dôvodov:

Trestný zákon ako súbor právnych noriem určuje, ktoré ľudské konanie je trestným činom a aké sankcie za spáchanie toho - ktorého trestného činu páchateľovi hrozia. Trestné právo sa do súčasnejpodoby vyvinulo v priebehu storočí, kreovalo sa v podmienkach a prispôsobovalo požiadavkám bežného života a na jeho formulácii do súčasnej pozitívnej podoby sa (snáď) podieľali len tí najpovolanejší a najerudovanejší. Napriek tomu v reálnom živote môžu výnimočne nastať také situácie, na ktoré zákon pre svoju určitú mieru všeobecnosti „nepamätá" a na ktoré aplikovaním striktne formalistického prístupu noriem trestného práva by nedošlo k spravodlivému potrestaniu páchateľa, ale práve naopak, uložený trest by mohol byť neúmerný k spáchanému trestnému činu a jeho následkom.[2]

Myšlienky obsiahnuté v príspevku budem demonštrovať na nasledujúcom príklade:

Obvinený M.A. je otec, ktorého maloletý syn, bol zo strany fyzicky výrazne predisponovanejšieho spolužiaka (poškodeného) viackrát prostredníctvom fyzických atakov šikanovaný. Zjednať nápravu so šikanujúcim žiakom žiadal nielen obvinený M.A., ale aj ostatní rodičia, ktorých deti boli tiež týmto spolužiakom viackrát napádané. Všetky výchovné prostriedky a postupy zo strany pedagogických zamestnancov základnej školy sa však minuli účinku a tento vo svojich útokoch voči rovesníkom pokračoval. Obvinený M.A. po tom, čo jeho maloletý syn (už po niekoľkýkrát) prišiel domov s viditeľnými zraneniami spôsobenými dotknutým žiakom, zobral svojho syna k domu šikanujúceho chlapca. Toho zastihol na dvore rodinného domu a konfrontoval ho s otázkou, kde sú jeho rodičia. Po tom, čo sa dozvedel, že nie sú doma, ale v práci, zobral maloletého poškodeného ťahaním za ucho do auta, pričom pre maloletého bol takýto zásah do jeho fyzickej integrity zo strany dospelej osoby ťažko prekonateľný. Potom sa obvinený s oboma maloletými presunul do základnej školy, nachádzajúcej sa len niekoľko sto metrov od domu poškodeného, a tu po vystúpení z vozidla viedol onoho žiaka držiac ho za rameno k tam prítomným zodpovedným zamestnancom školy.

Vyššie uvedené konanie obvineného M. A. formálne napĺňa znaky skutkovej podstaty zločinu obmedzovania osobnej slobody podľa § 193 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.

Možno konštatovať, že na skutok, ktorý bol dostatočne zistený a preukázaný a ktorý je právne kvalifikovaný vyššie uvedeným spôsobom, dopadajú všetky zákonné znaky predpokladané skutkovou podstatou spomenutého trestného činu, ergo z formálneho hľadiska ide o naplnenie skutkovej podstaty naposledy označeného zločinu. Formálnou stránkou trestného činu je vyjadrená požiadavka, aby všetky znaky, ktoré sú potrebné pre vznik trestnej zodpovednosti boli páchateľom naplnené a boli pokryté jeho zavinením. Materiálnou stránkou trestného činu je vyjadrená jeho závažnosť.

Práve závažnosť konania obvineného je v tomto prípade najesenciálnejšou právnou kategóriou, ktorú treba podrobiť podrobnému právnemu posúdeniu. Ab initio v intenciách lat. In maleficiis voluntas spectatur, non exitus (pri protiprávnych činoch sa skúma vôľa, nie výsledok) treba uviesť, že cieľ, ku ktorému smerovalo konanie obvineného, je bez pochýb ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU