Zrušenie zaistenia peňažných prostriedkov na účte v banke a ich vrátenie poškodenej osobe

Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Príspevok sa v stručnosti venuje spornej problematike týkajúcej sa zrušenia zaistenia peňažných prostriedkov na účte v banke a ich vrátenia poškodenej osobe.

V sú­vis­los­ti so za­is­te­ním pe­ňaž­ných pros­tried­kov je v praxi po­mer­ne spor­né, či pro­ku­rá­tor v príp­rav­nom ko­na­ní, res­pek­tí­ve pred­se­da se­ná­tu v ko­na­ní pred sú­dom mô­že dať prí­kaz ban­ke, aby za­is­te­né pe­ňaž­né pros­tried­ky na úč­te nap­rík­lad ob­vi­ne­né­ho za­sla­la na účet poš­ko­de­né­ho (t. j. na iný účet), na­koľ­ko z vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia je zrej­mé, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky pa­tria­ce poš­ko­de­né­mu (nap­rík­lad správ­ca da­ne vy­pla­tí ob­vi­ne­né­mu nad­mer­ný od­po­čet na je­ho účet, pri­čom vy­pla­te­ný nad­mer­ný od­po­čet bol žia­da­ný neop­ráv­ne­ne a je nes­por­né, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky štá­tu, res­pek­tí­ve poš­ko­de­ný za­šle fi­nan­čné pros­tried­ky ob­vi­ne­né­mu, kto­rý ich od ne­ho vy­lá­kal pod­vod­ným spô­so­bom a je zrej­mé, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky pa­tria­ce poš­ko­de­né­mu, kto­ré sa do dis­po­zí­cie ob­vi­ne­né­ho dos­ta­li len v dôs­led­ku spá­chania tres­tné­ho či­nu).

Pri rie­še­ní toh­to ap­li­kač­né­ho prob­lé­mu je ne­vyh­nut­né uviesť, že us­ta­no­ve­nie § 95 Tr. por. ho­vo­rí len o mož­nos­ti pro­ku­rá­to­ra, či pred­se­du se­ná­tu za­is­tiť pe­ňaž­né pros­tried­ky na úč­te v ban­ke a o mož­nos­ti zru­šiť to­to za­is­te­nie. Pro­ku­rá­tor, či pred­se­da se­ná­tu tu fak­tic­ky ne­zais­ťu­je pe­ňaž­né pros­tried­ky, ale ob­me­dzu­je, či úpl­ne vy­lu­ču­je dis­po­zič­né op­ráv­ne­nie ma­ji­te­ľa úč­tu, prí­pad­ne oso­by, kto­rá má dis­po­zič­né op­ráv­ne­nie k úč­tu. Za­is­te­nie pe­ňaž­ných pros­tried­kov na úč­te je te­da pos­ta­ve­né na zá­ka­ze dis­po­zí­cie s pe­ňaž­ný­mi pros­tried­ka­mi a to až do vý­šky za­is­te­nia.

Vzhľa­dom k uve­de­né­mu nie je pro­ku­rá­tor a ani pred­se­da se­ná­tu op­ráv­ne­ný na aké­koľ­vek prí­ka­zy, či po­ky­ny ban­ke, kto­ré by sa tý­ka­li nak­la­da­nia s pe­ňaž­ný­mi pros­tried­ka­mi na úč­te. Pro­ku­rá­tor ale­bo pred­se­da se­ná­tu nie je op­ráv­ne­ný na dis­po­no­va­nie s pe­ňaž­ný­mi pros­tried­ka­mi, kto­ré sa na­chá­dza­jú na úč­te, na­koľ­ko úče­lom (cie­ľom) za­is­te­nia pe­ňaž­ných pros­tried­kov je len do­čas­né ob­me­dzenie, či do­čas­né vy­lú­če­nie op­ráv­ne­nej oso­by na dis­po­zí­cie s pe­ňaž­ný­mi pros­tried­ka­mi, kto­ré sa na­chá­dza­jú ale­bo bu­dú na­chá­dzať na úč­te.

Pro­ku­rá­tor a ani pred­se­da se­ná­tu sa za­is­te­ním pe­ňaž­ných pros­tried­kov nes­tá­va oso­bou s dis­po­zič­ným op­ráv­ne­ním k pe­ňaž­ným pros­tried­kom na úč­te, te­da tým­to za­is­ťo­va­cím úko­nom mu nev­zni­ká prá­vo na roz­ho­do­va­nie o „osu­de pe­ňaž­ných pros­tried­kov na úč­te“. Pro­ku­rá­tor ale­bo pred­se­da se­ná­tu za­is­te­ním úč­tu ne­nah­rá­dza ma­ji­te­ľa úč­tu a ani na­mies­to ne­ho nev­stu­pu­je (ne­nas­tu­pu­je) do zmlu­vy o bež­nom úč­te s ban­kou. Je­di­nou vý­nim­kou v tom­to sme­re je us­ta­no­ve­nie § 95 ods. 7 Tr. por., kto­ré pro­ku­rá­to­ro­vi ale­bo pred­se­do­vi se­ná­tu umož­ňu­je dať pred­chá­dza­jú­ci súh­las na nak­la­da­nie so za­is­te­ný­mi pe­ňaž­ný­mi pros­tried­ka­mi. To­to us­ta­no­ve­nie sa však tý­ka len mož­nos­ti nak­la­dať so za­is­te­ný­mi ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU