VÝZNAM DELIKTUÁLNEJ RECIDÍVY V TRESTNOM PRÁVE

Autor: JUDr., Vladimír Bachleda
Udalosť: Magister Officiorum

Abstrakt

Autor sa v príspevku zaoberá osobitným druhom recidívy, ktorú nazýva deliktuálnou recidívou. Tento jav demonštruje na vybraných skutkových podstatách trestných činov, ktorých spoločným znakom je, že obsahujú zákonný znak skutkovej podstaty v podobe predchádzajúceho postihu za správny delikt. V závere článku sa autor stručne venuje porovnaniu právnej úpravy centrálnej evidencie priestupkov v Čechách a na Slovensku.

Opakované dopúšťanie sa protiprávnej činnosti tým istým páchateľom nie je ničím výnimočným a pomerne v značnej miere sa vyskytuje napríklad pri majetkovej, ale aj inej protiprávnej činnosti (násilnej, ekonomickej a pod.). Protiprávne konanie fyzických a právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky vnímané ako relatívne oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria príslušné delikty. Máme tým na mysli trestné právo a správne právo, ako dva systémy verejnoprávneho postihu za protiprávne správanie. Považujeme za zrejmé, že väčšina páchateľov sa nedopúšťa protiprávnych konaní izolovane, teda v rámci týchto jednotlivých systémov. Inými slovami protiprávne konanie páchateľa bude raz napĺňať znaky správneho deliktu, inokedy sa dopustí spáchania trestného činu a naopak. V tomto článku sa pokúsime poukázať na prípady, kedy obdobné protiprávne konanie bude raz napĺňať znaky priestupku (alebo iného správneho deliktu) a inokedy trestného činu.

Prípad, ak ten istý páchateľ spácha trestný čin po tom, ako ho súd právoplatne odsúdil za iný, predchádzajúci trestný čin nazývame v teórii trestného práva recidívou. Pojem recidíva vo všeobecnosti pochádza z latinčiny a znamená návrat či opakovanie toho istého (záporného) javu. V našom prípade však nebudeme hovoriť o tom, že sa páchateľ dopustil opakovaného spáchania trestného činu, ale že už bol za obdobný čin postihnutý. Ide teda o podstatný rozdiel oproti recidíve v tradičnom trestno-právnom ponímaní, nakoľko sa tu nevyžaduje predošlé odsúdenie za trestný čin, ale postačuje postihnutie za čin obdobný.

Teória trestného práva rozlišuje niekoľko foriem recidívy, od všeobecnej, cez druhovú, špeciálnu, nepravú a ďalšie. V tomto príspevku budeme používať pojem deliktuálna recidíva. Deliktuálnej preto, aby sme vyjadrili, že nemusí ísť len o prípady tzv. priestupkovej recidívy, ale spravidla o opakovanie sa akýchkoľvek správnych deliktov. Možno by bolo v tomto prípade možné hovoriť aj o akejsi „pseudo" recidíve, nakoľko sa nejedná o recidívu vo forme: trestný čin - odsúdenie - trestný čin, ale o formu recidívy, ktorá sa z roviny správneho trestania transformuje do roviny trestného práva[1].

Slovenský Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v platnom a účinnom znení (ďalej len „Trestný zákon" alebo skrátene „TZ") pozná asi 19 skutkových podstát trestných činov, v ktorých je zákonným znakom skutkovej podstaty postih páchateľa za čin, ktorý má byť obdobou neskoršie spáchaného trestného činu, a to spravidla v prechádzajúcich 12 alebo 24 mesiacoch. Zvyčajne je to v skutkovej podstate vyjadrené slovami „bol za obdobný čin postihnutý". Podľa § 128 ods. 5 Trestného zákona sa postihnutým za obdobný čin na účely Trestného zákona rozumie ten, komu bola za obdobný čin uložená sankcia alebo iné opatrenie za priestupok alebo iný obdobný delikt. Z toho usudzujeme, že obdobným činom sa má na mysli protiprávne konanie, ktoré síce nebolo trestným činom, ale mohlo byť priestupkom alebo iným deliktom.[2] Právnym následkom priestupku môže byť sankcia (trest) alebo aj ochranné opatrenie. Nie sú však obligatórnym právnym následkom priestupku, pretože od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku.[3] Za priestupok možno uložiť tieto sankcie: pokarhanie, pokutu, zákaz činnosti a prepadnutie veci. Sankcie za iné správne delikty sú spravidla uvedené v osobitných právnych predpisoch, ktoré upravujú špecifické úseky verejnej správy a z hľadiska účely tohto článku nemá význam sa nimi zvlášť zaoberať. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že najrozšírenejším druhom sankcie za správny delikt je pokuta.

Týchto 19 skutkových podstát trestných činov môžeme rozdeliť na dve základné skupiny podľa toho, či je postih za obdobný čin (rozumej správny delikt) znakom základnej skutkovej podstaty alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu. Prvá skupina trestných činov je charakteristická tým, že predchádzajúci postih za priestupok alebo iný (správny) delikt je zákonným znakom ich skutkovej podstaty, bez naplnenia ktorého by vôbec nešlo o daný trestný čin. Základné skutkové podstaty bývajú spravidla obsiahnuté v prvých odsekoch zákonných ustanovení a začínajú označením subjektu „Kto". Výnimočne však bývajú vyjadrené aj v nasledujúcich odsekoch, ktoré sa nezačínajú označením subjektu „Kto", ale sankciou, ktorá znie: „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá..."[4] Na druhej strane, pre kvalifikované skutkové podstaty je charakteristické, že nikdy nie sú vyjadrené ako osamotené skutkové podstaty, ale vždy sú naviazané na základnú skutkovú podstatu, ku ktorej pristupuje konkrétna priťažujúca okolnosť. V tomto prípade je priťažujúcou okolnosťou predchádzajúce postihnutie za obdobný čin.

Do prvej skupiny trestných činov, kde predchádzajúci postih za obdobný čin je znakom základnej skutkovej podstaty môžeme zaradiť nasledovné trestné činy: týranie blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 2 TZ, krádež podľa § 212 ods. 2 písm. f) TZ, neoprávnené zamestnávanie podľa § 251a ods. 1 TZ, neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb podľa § 252 ods. 1 písm. c) TZ, nekalé obchodné praktiky podľa § 268a ods. 1 písm. b) TZ, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 3 písm. b) TZ, týranie zvierat podľa § 378 ods. 1 písm. a) TZ a vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby podľa § 403 TZ. Na ilustráciu nižšie stručne rozoberieme prvé dva trestné činy ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU