IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA Č. 1/2014 Z. Z. O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUATÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V PRAXI

Autori: JUDr. Žaneta Surmajová PhD., Mgr. Peter France, JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť

Abstrakt

Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé implementačné kroky, opatrenia a ich výsledky v rôznych aspektoch, týkajúce sa zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí jeho účinnosti.

V čase minulého ročníka konferencie „Šport a právo - fair play nielen na ihrisku" 2013, bol zákon o organizovaní verejných športových podujatí ešte len vo fáze prebiehajúceho legislatívneho procesu, konkrétne v štádiu po jeho schválení vo vláde SR, predložený do Národnej rady SR, pred jeho prerokovaním v prvom čítaní legislatívneho procesu na úrovni parlamentu.

Vo svojom príspevku na konferencii v roku 2013, sme sa snažili priblížiť, čo prinesie tento nový zákon, aké účinky a ciele by sa mali novou právnou úpravou dosiahnuť, teda poukázať na zákonodarcom i spoločnosťou očakávané účinky, ktoré by mal priniesť/vyvolať nový zákon o organizovaní verejných športových podujatí prostredníctvom v ňom obsiahnutých legislatívnych nástrojov a opatrení.

Čas pokročil, zákon bol dňa 4. decembra 2013 schválený v Národnej rade SR, následne publikovaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 1/2014 Z. z. a dňa 1. februára 2014 nadobudol účinnosť.

Skôr, než postupne poukážeme na jednotlivé implementačné kroky, ktorými sa zákon uvádza do praxe a života športových podujatí, ako aj na výsledky, ktoré sa nám doposiaľ podarilo alebo aj nepodarilo dosiahnuť, si ešte pár slovami pripomenieme legislatívny proces tohto zákona.

Ako už bolo viackrát v rôznych rovinách a na rôznych fórach deklarované, do prác na tomto zákone bolo zainteresovaných veľké množstvo odborníkov z rôznych oblastí, či už z oblasti športovej alebo právnej, či bezpečnostnej, ale aj iných, ktorí prejavili záujem a snahu pomôcť dobrej veci a dobrovoľne angažovane sa zapojili podnetmi, nápadmi alebo skúsenosťami do procesu, aktívne napísali, zavolali, stretli sa s pracovnou skupinou a ponúkli jej svoju znalosť, skúsenosť a k tomu aj potrebné vecné argumenty. Nový zákon je tak výsledkom spolupráce veľkého množstva ľudí. Porovnávala sa zahraničná právna úprava, počúvali sa názory, skúsenosti, veľa sa diskutovalo, ale hlavne, hľadali sa riešenia a kompromisy. Tvorba tohto zákona bola vedená snahou vytvoriť výsledok, ktorý nebude len ďalším papierom, ale stane sa každodennou praxou. Aj preto pracovná skupina pripravujúca návrh zákona vykonala nad rámec bežného štandardu dve kolá medzirezortného pripomienkového konania, aby sa legislatívny materiál v dostatočnom časovom i vecnom rozsahu pripravil a odpripomienkoval, čo najlepšie.

Veľmi pozitívne možno hodnotiť aj celkový legislatívny proces tohto zákona. Prejavila sa v ňom totiž politická nezaujatosť, povýšenie odbornosti a uvedomenie si potreby riešiť problém. Na rozdiel od mnohých zákonov, kde sa často významne prejavuje lobing alebo iné podobné aktivity, pri tomto zákone bolo veľmi viditeľné, že na prvom mieste bola odbornosť a vecné riešenia. Aj keď sa dá povedať, že zákon bol už v kvalitnej podobe postúpený na jeho prerokovanie v Národnej rade SR, po vecných konzultáciách a diskusiách s poslancami národnej rady sa urobili ešte ďalšie vecné vylepšenia. A napokon, preferencia odbornosti, vecná apolitická komunikácia a spoločenská potreba zákona sa prejavila aj tým, že zákon podporili aj opoziční poslanci a celkovo zaň zahlasovalo až 115 poslancov, 24 poslancov sa zdržalo hlasovania, nik nebol proti.

V priebehu celého legislatívneho procesu, ale aj po jeho ukončení sa neustále zdôrazňovalo, že nový zákon má byť v prvom rade impulzom pre prevzatie iniciatívy, plnenie úloh vo vzájomnej súčinnosti všetkých zainteresovaných subjektov a efektívne využívanie všetkých legislatívnych opatrení, ktoré zákon ponúka, aby sa dosiahol sledovaný cieľ, a to slušné štadióny so slušnou komunitou, na ktoré príde viac divákov, čím sa okrem iných účinkov v neposlednom rade prejaví aj ekonomický efekt.

Po publikácii zákona v Zbierke zákonov SR sa prvoradá pozornosť sústredila na realizáciu zmien a opatrení, ktoré boli a sú nevyhnutné na sfunkčnenie novej právnej úpravy. Jednotlivé implementačné kroky, ktoré sa doposiaľ uskutočnili, sa týkajú týchto oblastí:

•       Osveta, vysvetľovanie a sprístupňovanie právnej úpravy

•       Vykonávacie predpisy, metodické materiály a vzory

•       Smernica o Informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach (ďalej len „IS BŠP")

•       Vytvorenie IS BŠP

•       Zriadenie prevádzkového účtu podľa § 23 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z.

•       Organizačný a návštevný poriadok

•       Vymenovanie odbornej komisie podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z. z. pre odbornú prípravu a skúšky hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov vrátane prípravy testov na overenie ich odbornej spôsobilosti

•       Odborná príprava a skúšky hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov

•       Školenia delegátov futbalových stretnutí

•       Školenia a kurzy policajtov vybavujúcich agendu priestupkov a prečinov

•       Spolupráca na medzinárodnej úrovni

•       Zhromažďovanie poznatkov a skúseností z praxe za účelom novelizácie

Sprístupňovanie právnej úpravy

Z pohľadu uvedenia zákona do praxe bola v prvom rade nevyhnutná osveta, sprístupňovanie a propagácia, a to vo forme sprístupňovania a podrobného a dôkladného vysvetľovania nových legislatívnych opatrení, nových povinností, nových podmienok, nového režimu za účelom pochopenia ich podstaty a zmyslu. Našim spoločným cieľom bolo predovšetkým pripraviť všetky zainteresované subjekty na jednotnú aplikáciu zákona do praxe.

Na ten účel sa uskutočnili prednášky, školenia, či diskusie na rôznych fórach a úrovniach. Uskutočnili sa stretnutia a diskusie so zástupcami Únie ligových klubov, Konfederáciou športových zväzov, športových klubov, usporiadateľmi, delegátmi, či zástupcami Policajného zboru. Okrem subjektov, ktoré priamo aplikujú zákon do praxe, sme sa stretávali so študentmi na pôde právnických fakúlt a samozrejme nemožno opomenúť ani neformálne stretnutia a rozhovory so zástupcami klubov/organizátorov, kde nové zákonné opatrenia boli témou č. 1. Veľmi dôležitá bola aj komunikácia s Asociáciou fanúšikov Slovenska, ktorej zástupca sa aktívne zúčastňoval už aj procesu prípravy zákona v rámci medzirezortného pripomienkového konania i neformálnych konzultácií.

Veľmi konštruktívne a prínosné bolo stretnutie na pôde Konfederácie športových zväzov so zástupcami zväzov tzv. malých športov, kde k incidentom diváckeho násilia spravidla nedochádza. V priebehu tvorby zákona sa totiž viackrát vyslovili obavy a polemiky, že nový zákon tieto športové podujatia neprimerane zaťaží. Avšak po vzájomnej diskusii a vysvetlení si jednotlivých súvislostí zákona sme spoločne dospeli k záveru a zisteniu, že pokiaľ ide o malé a bežné podujatia, tak sa oproti stavu pred účinnosťou zákona č. 1/2014 Z. z. rozsah povinností pre ne zužuje a zmeny sa ich dotknú iba v minimálnom rozsahu. A ak aj sa na ne vzťahuje nejaká nová povinnosť, zákon zároveň ponúka inú možnú alternatívu, ktorá bude zmiernením danej povinnosti.

Nemalou mierou k ozrejmovaniu novej právnej úpravy prispeli aj príspevky v médiách a aktuálne prebiehajú aj práce na Komentári k zákonu, ktorý bude obsahovať podrobné vysvetlenia jednotlivých ustanovení zákona a bude doplnený praktickými príkladmi, vzormi a súvisiacou judikatúrou.

Na Slovenskom futbalovom zväze sa od 1. októbra 2014 vytvorila nová pozícia Koordinátora pre styk s fanúšikmi, pričom takúto pozíciu vytvorili aj futbalové kluby v najvyššej súťaži.

Za účelom vytvorenia ďalšej platformy pre ozrejmovanie, vysvetľovanie, ale aj pre vzájomné vymieňanie si informácií a diskusiu, sa zaviedla emailová adresa pre fanúšikov, kde sa vytvoril priestor pre podnety, sťažnosti, návrhy, či akékoľvek iné reakcie na aplikáciu zákona, ako aj na situáciu na štadiónoch.

Vzhľadom na to, že sme minulý rok pri viacerých pracovných stretnutiach, poradách, seminároch, školeniach a kurzoch k zákonu č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ale aj z emailových a telefonických dopytov zistili, že dôvodová správa k zákonu č. 1/2014 Z. z. sa využíva veľmi málo, vytvorili sme pomôcku, ktorá lepšie sprístupní obsah dôvodovej správy pre políciu, kluby i fanúšikov, aby ľahšie mohli nájsť vysvetlenia a odpovede na otázky, s ktorými sa stretávajú v praxi.

Na internetovej stránke s textom zákona č. 1/2014 Z. z.[1] sme pri každom paragrafe doplnili rozbal'ovací obsah, v ktorom nájdete text dôvodovej správy k tomuto paragrafu. 

Samozrejme dôvodová správa nie je záväzná, ale je súčasťou legislatívneho procesu a má svoju dôležitosť, pretože vysvetľuje cieľ, zmysel a podstatu jednotlivých ustanovení, zjednocuje spôsob ich vnímania a aplikácie.

Na stránke Národnej rady SR je k dispozícii pôvodná dôvodová správa[2] k zákonu, ktorá však bola upravená v dôsledku pozmeňujúceho návrhu k zákonu, ktorý bol vypracovaný počas rokovania v parlamente.

Inak, len pre ilustráciu a na porovnanie uvádzame, že dôvodová správa k predchádzajúcemu zrušenému zákonu č. 479/2008 Z. z. o organizovaní „verejných športových podujatí", mala iba 2 strany!!!, ktorých pridanú hodnotu nech si vyhodnotí každý sám.

Ak sa ale 72 strán dôvodovej správy (13 strán všeobecnej + 59 strán osobitnej časti) k zákonu č. 1/2014 Z. z. nedostane k tým, ktorý zákon majú dodržiavať a vykonávať jeho ustanovenia v každodennej praxi, efekt je ten istý ako pri 2 stranách dôvodovej správy z roku 2008, nulový.

Vykonávacie predpisy, metodické materiály a vzory

Ďalším dôležitým implementačným krokom, ktorý sa podarilo dosiahnuť, bolo vypracovanie jednotlivých vykonávacích predpisov, metodických materiálov, vzorov a pomôcok.

V súčasnosti je v legislatívnom procese návrh vyhlášky o kamerovom zabezpečovacom systéme.[3] Podľa § 21 ods. 1 zákona je organizátor podujatia pri organizovaní rizikového podujatia povinný zriadiť pri vchodoch a východoch športového zariadenia a v priestoroch športového zariadenia kamerový zabezpečovací systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie uvedených priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme. Túto povinnosť má organizátor podujatia na futbalovom podujatí a hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, a ak to ustanovujú ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU