OCHRANA SPOTREBITEĽA NA FINANČNOM TRHU A JEJ NEDOSTATKY

Autor: JUDr. Peter Pénzeš LL.M., PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť

Abstrakt

Pod vplyvom finančnej krízy sa ochrana spotrebiteľa dostala do väčšej pozornosti regulačných a dohľadových orgánov na celom svete. Článok analyzuje slovenskú legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Kým právny rámec v oblasti ochrany klientov subjektov kolektívneho investovania a obchodníkov s cennými papiermi je dostatočne robustný, v oblasti ochrany klientov bánk, poisťovní a spotrebiteľských úverov je právne úprava menej podrobná. Slovenská republika neposkytuje efektívne nástroje mimosúdneho riešenia sporov na finančnom trhu.

ÚVOD

Účastníci finančného trhu (domácnosti, podniky, štát) sa vyznačujú rôznou mierou sofistikovanosti, disponujú rozličnou mierou znalostí o fungovaní finančného trhu a rizikách spojených s investovaním. Najmä domácnosti (fyzické osoby) sú v tomto zmysle v nerovnocennom postavení vo vzťahu k finančným inštitúciám, keďže medzi nimi existuje finančná a informačná asymetria. K jej zmierneniu prispievajú pravidlá ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktoré ustanovuje štát v platných právnych predpisoch. Tieto pravidlá možno z hľadiska ich obsahu rozčleniť do štyroch skupín:

a)    zakotvenie informačných a iných povinností finančných inštitúcií vo vzťahu ku klientom,
b)    stanovenie pravidiel poskytovania finančných služieb finančnými inštitúciami,
c)    právna úprava finančného sprostredkovania a poradenstva.

Táto oblasť právnej úpravy prechádza v poslednom období veľmi dynamickým vývojom, najmä pod vplyvom únijného práva. Cieľom tohto príspevku je podať stručnú analýzu existujúcej regulácie a poukázať na jej slabé miesta.

POVINNOSTI FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ VO VZŤAHU KU KLIENTOM

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce podnikanie správcovských spoločností (vrátane dôchodkových správcovských spoločností a doplnkových dôchodkových spoločností) zakotvujú povinnosť konať s odbornou starostlivosťou vo vzťahu k svojim klientom. Príslušné predpisy podrobne upravujú, čo sa bližšie rozumie konaním s odbornou starostlivosťou. Navyše, Národná banka Slovenska je v nich splnomocnená ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie vynaložením odbornej starostlivosti. Doteraz takýto predpis nebol vydaný.

Spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Dôkazné bremeno je teda v tomto prípade prenesené na spoločnosť. Zákonná úprava ďalej zakladá domnienku, že v prípade pochybností správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou. V konaní pred Národnou bankou Slovenska bude teda jej úlohou preukázať opak.

Okrem administratívnej zodpovednosti je správcovská spoločnosť zodpovedná aj voči klientom, ktorých majetok vo fonde spravuje, a to za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu fondu. V prípade konania o náhradu škody je na žiadosť klienta povinná preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak toto dôkazné bremeno unesie, dá sa predpokladať, že sa zbaví zodpovednosti za škodu. Podobne aj v súvislosti s náhradou škody zákon zakladá domnienku, že ak žiadosti klienta nevyhovie alebo nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

Právnym následkom porušenia fiduciárnej povinnosti je možnosť Národnej banky Slovenska uložiť sankciu. Okrem toho do úvahy prichádza i naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Napokon, tak ako bolo uvedené, ak v dôsledku takéhoto konania došlo k spôsobeniu škody, poškodený si môže uplatniť nárok na jej náhradu občianskoprávnou cestou.

V správcovských spoločnostiach je nositeľom investičného rizika klient. Príslušné zákony preto ukladajú finančným inštitúciám informačné povinnosti v širokom rozsahu, aby potenciálny klient mohol robiť informované investičné rozhodnutia. Právna úprava sa v tejto oblasti vzťahuje na nasledovné oblasti:

 

regulácie reklamy a propagácie finančných služieb, predzmluvné informačné povinnosti, priebežné informačné povinnosti po uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

 

Osobitne prísna je právna úprava ochrany klienta a potenciálneho klienta obchodníkov s cennými papiermi. Dôvodom je, že v tomto sektore bola v mnohých západoeurópskych štátoch už dávnejšie identifikovaná potreba zmodernizovať a posilniť inštitúty na ochranu klientov vzhľadom na dynamický rozvoj finančných trhov. Európska komisia ju vníma ako kritérium (benchmark) pre ostatné sektory a v rámci tzv. iniciatívy PRIPs (Packaged Retail Investment Products) plánuje jej rozšírenie aj do oblasti poisťovníctva a bankovníctva.

Požiadavky na jednanie obchodníka s cennými papiermi s klientom závisia od toho, či poskytuje službu profesionálnemu ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU