Priestupková recidíva s cezhraničným rozmerom - príklady a právne názory

Autor: JUDr., Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť

Abstrakt

Prinášame pohľad na trestnosť priestupkovej recidívy s cezhraničným rozmerom formou otázok, dvoch praktických príkladov a odpovede.

Zadanie problému:

Vážení kolegovia, keďze v dnešnej dobe má každý veľa povinností, nechcel som Vás vyrušovat pri Vašej práci telefonicky, ale rozhodol som sa, že Vám napíšem email so žiadostou o poskytnutie rady - či podľa Vášho názoru môžeme trestne stíhať slovenského občana, ktorý sa v cudzine dopustí protiprávneho konania, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty priestupku, ktorý by v spojení s predchádzajúcim priestupkom spáchaným i právoplatne postihnutým na Slovensku zakladal zodpovednosť za trestný čin podľa Trestného zákona (tzv. priestupková recidíva rovnorodá):

Praktický príklad 1:

V žiadosti o prevzatie trestnej veci žiadajú orgány dožadujúceho štátu o prevzatie trestnej veci (trestného oznámenia) vedenej proti slovenskému občanovi, ktorý mal v septembri roku 2011 na území Českej republiky viesť motorové vozidlo po požití alkoholu (3,22 g/kg). Lustráciou dotknutej osoby sa však zistilo, že táto osoba mala v tom čase právoplatne uloženú sankciu Dopravným inšpektorátom Kysucké Nové Mesto (bola právoplatne postihnutá) za priestupok, ktorého podstata rovnako spočívala v tom, že dotknutá osoba viedla osobné vozidlo pod vplyvom alkoholu.

Z okolností prípadu, ktorý bol predmetom žiadosti o prevzatie trestnej veci, bolo zrejmé, že vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu na území ČR by samo o sebe (bez ďalšej právnej skutočnosti, resp. okolnosti) nebolo možné na území SR posúdiť ako trestný čin. Vyvodenie trestnej zodpovednosti prichádzalo do úvahy len za situácie, že podozrivý bol v minulosti (v posledných 24 mesiacoch) postihnutý za priestupok.

 

Ide o to, či môžeme prevziať takúto vec alebo nie, a či podľa Vás sa podozrivý dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 odsek 3 písm. b)[1] Tr. zákona účinného v čase spáchania skutku.

Praktický príklad 2:

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU