Psychiatri: Pojem "obvykle jednorazova dávka" nie je medicínsky pojem

Autor: JUDr., Peter Šamko
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Článok MUDr. Ľ. Okruhlicu z Centra pre liečbu drogových závislostí sa zaoberá posudzovaním pojmu obvykle jednorazová dávka drogy so záverom, že ide o pojem právny a nie medicínsky. Príspevok bol publikovaný v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti č. 4/2012

Prís­pe­vok MUDr. Ľubo­mí­ra Ok­ruh­li­cu pub­li­ko­va­ný v ča­so­pi­se Al­ko­hol­izmus a dro­go­vé zá­vis­los­ti č. 4/2012

Úvod

Od­vte­dy, čo na Slo­ven­sko pre­nik­li v zvý­še­nej mie­re me­dzi­ná­rod­ný­mi kon­ven­cia­mi OSN kon­tro­lo­va­né („za­ká­za­né") omam­né lát­ky a psy­chot­rop­né lát­ky (OLPL) - „dro­gy", rie­šia or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní otáz­ku, či množ­stvo dro­gy za­dr­ža­né u uží­va­te­la bo­lo pre je­ho vlas­tnú spot­re­bu, ale­bo ur­če­né na ob­cho­do­va­nie. Je to jed­no z roz­ho­du­jú­cich kri­té­rií, na zá­kla­de kto­ré­ho sa po­su­dzu­je zá­važ­nosť po­ru­še­nia zá­ko­na a roz­ho­du­je sa o tres­tnej sadz­be. Pod­lá sta­ré­ho Tres­tné­ho zá­ko­na (TZ) plat­né­ho do sep­tem­bra 1994 bo­la dr­žba OLPL u uží­va­te­ľov bez­tres­tná. Zme­nu sti­mu­lo­va­li ťaž­kos­ti OCTK, kto­ré na­rá­ža­li na prob­lém, že aj ob­vi­ne­ní s väč­ším množ­stvom dro­gy (vte­dy hlav­ne he­roí­nu) preu­ká­za­li, že bo­li psy­chia­trom di­ag­nos­ti­ko­va­ní ako od he­roí­nu zá­vis­lí a pre­to bo­lo ich tres­tné stí­ha­nie za­sta­vo­va­né. TZ bol v sú­la­de s do­ho­vo­rom OSN no­ve­li­zo­va­ný a dr­žba aké­ho­koľ­vek množ­stva dro­gy sa sta­la tres­tným či­nom. Na jed­nej stra­ne sa tým zvý­ši­la ús­peš­nosť OČTK vo fá­ze do­ka­zo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti, čo ma­lo za nás­le­dok ná­rast od­sú­de­ných za tzv. dro­go­vú tres­tnú čin­nosť, na dru­hej stra­ne sa spo­lo­čen­ské, le­gis­la­tív­ne ky­vad­lo pre­su­nu­lo od dov­te­dy re­la­tív­ne mäk­kých zá­ko­nov k zo­sil­ne­nej rep­re­sii. Zá­kon však ne­dos­ta­toč­ne roz­li­šo­val po­lí­ciou za­dr­ža­ných uží­va­te­ľov s ma­lým množ­stvom dro­gy (napr. je­den ,joint") pre ich vlas­tnú spot­re­bu, od ta­kých, u kto­rých bo­lo za­is­te­né vel­ké množ­stvo kon­tro­lo­va­nej lát­ky s pred­pok­la­dom ob­cho­do­va­nia. Prob­lém sa sna­ži­la vy­rie­šiť pa­rag­ra­fom 186 o pre­cho­vá­va­ní OLPL pre vlas­tnú spot­re­bu no­ve­la TZ z ro­ku 1999 (Čen­téš, 2008). Za­vie­dol sa do TZ po­jem ob­vyk­lej jed­no­ra­zo­vej dáv­ky (OJD). Pod­lá vý­kla­du k TZ ro­zu­mie sa ním „mať neop­ráv­ne­ne v dr­žbe OLPL v množ­stve, kto­ré zod­po­ve­dá naj­viac „ob­vyk­lej jed­no­ra­zo­vej dáv­ke" pre vlas­tnú spot­re­bu. Pre OCTK, sú­dy sa vy­no­ril no­vý prob­lém - neexis­tu­je v zá­kon­ných pred­pi­soch nik­de uve­de­né množ­stvo OJD (Havrlen­to­vá, 2003; Čen­téš, 2009). Práv­ni­ci v tej­to sú­vis­los­ti rie­ši­li via­ce­ro as­pek­tov. Pod­ľa Fu-kno­vej (in Pa­ra, 2009) z Kri­mi­na­lis­tic­ko-exper­tíz­ne­ho ús­ta­vu Po­li­caj­né­ho zbo­ru (KEU PZ) ma­lo by sa roz­li­šo­vať me­dzi poj­ma­mi Jed­no­ra­zo­vá" a „den­ná dáv­ka". Zá­kon však ne­be­rie do úva­hy ani, to, že uží­va­teľ, ak má pros­tried­ky, si čas­to ku­pu­je dro­gu na vlas­tnú spot­re­bu na­raz i na viac dní dop­re­du. Ako uvá­dza Šam­ko (2011), ob­sa­ho­vo nie sú iden­tic­ké ani poj­my „dáv­ka" (pou­ží­va Ná­rod­ná proti­dro­go­vá jed­not­ka - da­lej NPJ) a „ob­vyk­lá jed­no­ra­zo­vá dáv­ka" (pou­ží­va napr. aj KEU).Dô­vo­dom pot­re­by roz­li­šo­va­nia, či ide o za­dr­ža­né množ­stvo dro­gy pre vlas­tnú spot­re­bu je po­žia­dav­ka od­lí­šiť iba uží­va­te­ľov od vý­rob­cov a dis­tri­bú­to­rov drog. Nás­led­ne v prí­pa­de do­ká­za­nia vi­ny, tres­ty ref­lek­tu­jú tiež rôz­nu mie­ru spo­lo­čen­skej ne­bez­peč­nos­ti spá­cha­né­ho tres­tné­ho či­nu (Čen­téš, 2003).

V no­vom TZ 300/2005 roz­de­lil § 171 spot­reb­nú dr­žbu na od­se­ky pod­ľa množ­stva za­dr­ža­nej dro­gy. „V ma­lom roz­sa­hu" - maximál­ne 3 OJD. V tom­to prí­pa­de ide o pre­čin s tres­tnou sadz­bou do troch ro­kov od­ňa­tia slo­bo­dy. Trest mô­že byť ulo­že­ný aj pod­mie­neč­ne. Zdr­ža­ná dro­ga „vo väč­šom roz­sa­hu" - maximál­ne 10 OJD. Ide už o trest­ný čin s tres­tnou sadz­bou až do šty­roch ro­kov. Väč­šie množ­stvo za­dr­ža­nej dro­gy, viac ako 10 OJD, sa už ne­po­su­dzu­je ako ur­če­né na vlas­tnú spot­re­bu, ale na ob­cho­do­va­nie a ide v tom prí­pa­de o § 172 s tres­tmi od 4 do 20 ro­kov uk­la­da­ný­mi ne­pod­mie­neč­ne.

Ne­do­rie­še­ná ok­rem de­fi­ní­cie zos­ta­la tiež otáz­ka, kto a akou me­to­di­kou má u ob­vi­ne­né­ho sta­no­vo­vať OJD. OČTK sa s tou­to otáz­kou ob­ra­ca­jú na tri rôz­ne in­šti­tú­cie: NPJ, KEÚ PZ a znal­ca - psy­chia­tra.

Hlav­ným cie­lom na­šej ana­lý­zy je pou­ká­zať na to, aké mož­nos­ti od­po­ve­de má v tom­to prí­pa­de zna­lec - psy­chiater pri kon­fron­tá­cii po­žia­da­viek TZ a sú­čas­ných poz­nat­kov le­kár­skych "vied.

Sta­no­vo­va­nie ob­vyk­lej jed­no­ra­zo­vej dáv­ky

Kaž­dá z uve­de­ných in­šti­tú­cii má od­liš­nú me­to­di­ku sta­no­vo­va­nia OJD. Kým NPJ vy­chá­dza z ak­tuál­nych cien drog na ile­gál­nom tr­hu pod­la mies­ta a ča­su za­dr­ža­nia vzhla­dom na jej ob­jem (poč­ty „skla­da­čiek", „join­tov" a i.), tak KEU PZ vy­chá­dza pri ur­čo­va­ní OJD z kon­cen­trá­cie a množ­stva účin­nej OLPL v za­dr­ža­nej dro­ge. Pre­to po­čet OJD z to­ho is­té­ho ob­je­mu za­dr­ža­nej dro­gy sa mô­že pod­la pou­ži­té­ho pos­tu­pu vý­raz­ne od­li­šo­vať. KEU PZ pou­ží­va prie­mer­né ta­buľ­ko­vé hod­no­ty účin­nej OLPL, kto­ré u člo­ve­ka mô­žu vy­vo­lať omam­ný a psy­chot­rop­ný úči­nok. Na roz­diel od vy­ššie uve­de­né­ho by mal súd­ny zna­lec - psy­chiater ur­čo­vať OJD na zá­kla­de po­sú­de­nia in­di­vi­duál­ne­ho účin­ku na psy­chi­ku jed­not­liv­ca ob­vi­ne­né­ho (Cen­téš, 2007; To­man a kol., 2010).Je iba po­cho­pi­tel­né, že pri tak­to od­liš­ných prís­tu­poch sa zá­ve­ry o poč­te za­dr­ža­ných OJD u to­ho is­té­ho ob­vi­ne­né­ho člo­ve­ka vo väč­ši­ne prí­pa­dov nez­ho­du­jú a čas­to vel­mi vý­raz­ne.Chce­me zdô­raz­niť, že ci­to­va­né ná­miet­ky vo­či me­to­di­kám NPJ a KEU PZ po­chá­dza­jú od práv­ni­kov, le­bo ide v pr­vom ra­de o práv­ny prob­lém (poz­ri aj da­lej). Pou­ka­zu­jú na to, že ide o pos­tu­py, kto­ré ne­reš­pek­tu­jú po­žia­dav­ky TZ, pod­la kto­rých sa má vy­chá­dzať pri sta­no­vo­va­ní OJD z in­di­vi­duál­nych dis­po­zí­cií ob­vi­ne­né­ho, mie­ry je­ho zá­vis­los­ti od OLPL. V prí­pa­de sta­no­vo­va­nia OJD pod­la KEÚ PZ ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU